Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, Vašková, Bc. J. Ferschmann, Pavelková, M. Sadílek)
Omluveni: Mgr. Horvátová,
Hosté: 0 , veřejnost 9
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Smlouvy o dílo
4) Obecně závazná vyhláška
5) Místní referendum – anketní otázka
6) Škody na majetku obce po přívalových deštích
7) Různé – stavební buňka, jednání se SÚS, dopis z nemocnice
Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen jeho program, ověřovatelé zápisu a zapisovatelka. Dále bylo rozhodnuto o tom, že zasedání zastupitelstva obce bude přenášeno on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET a videokamerou, která bude pořizovat záznam z jednání. Používání dalších zařízení umožňujících pořizovat audio a video záznam bylo zakázáno.
HLA PRO 6

Starosta seznámil přítomnou veřejnost se zněním článku II, odst. 8 a 9 schváleného Jednacího řádu zastupitelstva obce a vyzval občana, jehož totožnost nezná, aby schoval svůj fotoaparát, kterým chtěl pořizovat záznam zasedání. Ten to odmítl udělat. Starosta jej v souladu s JŘ, čl. II. odst. 9, napomenul a rušitele z řad veřejnosti vykázal ze zasedací místnosti. Protože občan odmítl jednací místnost opustit, byla telefonicky požádána státní policie o součinnost a jednání bylo přerušeno v 19,10 hod.
Po příjezdu policie opustil tento občan zasedací místnost a proto mohlo být v jednání od 19,30 hod. pokračováno.

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/7, 9/8-6/2008 4-7/2007 Nesplněno: 2/1, 2/2, 7, 8, 9/5, 9/6-6/2008 5/1-5/2008 trvá 13/4-1/2008 5-10/2004

2/1) Na základě zveřejněného záměru prodeje pozemků pč. 1000/37 o výměře 474 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/19 o výměře 26 m2 lesní pozemek, oba v k. ú. Olešná u Radnic usnesením č. 3/1-9/2007 a dále na základě usnesení č. 3-6/2008 o zařazení odloženého usnesení č. 2/3-10/2007 do dnešního programu jednání ZO, bylo v této věci zahájeno jednání:

2/1/1) Ve stanovené lhůtě byly podány písemně dvě žádosti a to manžely Charvátovými a společností Libštejnské lesy s.r.o. V případě více zájemců je možné postupovat tzv. obálkovou metodou a prodat pozemky vyšší nabídce. Vzhledem k tomu, že pozemek ppč. 1000/19 je zastavěn stavbou rekreační chaty, rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že tento postup zvolen nebude.
HLA PRO 0 PROTI 6

2/1/2) Obě žádosti byly proto projednány samostatně. Nabídka společnosti Libštejnské lesy s.r.o., Plzeň na odkoupení pozemků byla zamítnuta. HLA PRO 0 PROTI 6 2/1/3) Nabídka manželů Charvátových, bytem Kralupy nad Vltavou na odkoupení pozemků byla hlasováním rovněž zamítnuta. HLA PRO 1 (Ferschmann K.) PROTI 5

2/1/4) Zastupitelka J. Vašková byla na základě usnesení ZO č. 9/6-6/2008 povinna za obec zajistit vrácení kupní ceny manž. Charvátovým z Kralup n./Vlt. ve výši 16.025,– Kč. Důvodem bylo rozhodnutí soudu, kterým byly výše specifikované pozemky zapsány zpět na LV obce a na povinnost vrácení peněz upozorňoval písemně také i jejich advokát Mgr. Emanuel Fuchs. Manželé Charvátovi však před všemi přítomnými peníze odmítli převzít. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání o uzavření nájemní smlouvy na pozemky pč. 1000/37 a 1000/19 v kat. území Olešná u Radnic s manžely Charvátovými v souladu s cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Kupní cenu si mohou jmenovaní vyzvednout kdykoliv v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři OÚ, případně obci písemně sdělit číslo účtu, na který má být tato částka zaslána.
HLA PRO 6

2/2) Na základě zveřejněného záměru směny nebo prodeje pozemku pč. 1259 o výměře 487 m2, vedeného jako orná půda a pozemku pč. 500/33 o výměře 701 m2 vedeného jako orná půda, oba v kat. území Olešná u Radnic bylo rozhodnuto o tom, že bude uzavřena směnná smlouva mezi Obcí Němčovice a společností Kladrubská a.s., podle které budou převedeny výše specifikované obecní pozemky na tuto společnost a naopak obec nabyde do svého vlastnictví od této společnosti na základě oddělovacího geometrického plánu tyto pozemky nebo jejich části: ppč. 322/3 o výměře 77 m2, ppč. 446/2 o výměře 590 m2, část ppč. 281/11 o výměře 34,87 m2, část ppč. 281/3 o výměře 224,55 m2, část ppč. 281/16 o výměře 42,88 m2, ppč. 281/21 o výměře 84,17 m2, vše v kat. území Němčovice. Všechny tyto pozemky jsou určeny pro výstavbu Sběrného dvora v Němčovicích. Náklady spojené s převodem těchto pozemků uhradí obec, starosta se pověřuje podpisem směnné smlouvy, případně se pověřuje podpisem smlouvy o budoucí směnné smlouvě a to na všechny pozemky, nebo na jen jejich část. Důvodem může být časová tíseň (termín podání žádosti o dotaci OPŽP).
HLA PRO 6

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ing. Zdeněk Sita, Blatnička, na zhotovení žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na stavbu Hasičské zbrojnice – Multifunkční dům v Němčovicích. Cena díla za zpracování je stanovena v čl. 5 smlouvy a nárok na ní vznikne pouze v případě přiznání dotace. Smlouva se uzavírá na dobu do 31.12.2014. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. ZS42124120128572 s firmou ČEZ Distribuce a.s., na zajištění rezervovaného příkonu na pět pozemků v Němčovicích a úhradu podílu ve výši 44.500,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

3/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2/2008 s firmou Karel Lukeš, Volduchy, na provedení zemních prací – odstranění škod po povodni – čištění kanalizace, propustků, vpustí, retenční nádrže, odvoz bahna, oprava místních komunikací v Olešné, ve výši 241.998,– Kč, včetně DPH, s termínem dokončení VII/2008. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

3/4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1/2008 s firmou Mykola Semkovych, na provedení výkopových a betonářských prací při odstraňování havarijního stavu budovy čp. 22, ve výši 54.000,– Kč včetně DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterou se stanovuje pro všechny nemovitosti na území celé obce Němčovice místní koeficient 2. Tato OZV nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009 a bude vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce se zabývalo dalším postupem přípravy místního referenda v souladu se zák. č.22/2004 Sb., o místním referendu, které se uskuteční v sobotu dne 23. srpna 2008 v době od 8 do 20 hodin. Zastupitelstvo schválilo znění otázky navržené k rozhodnutí občanům: Má zastupitelstvo obce v období vždy od 1. dubna do 30. září regulovat o nedělích a státem uznaných svátcích obecně závaznou vyhláškou užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk? ANO – NE. Další úkony (ustanovení komisí, jmenování členů a zapisovatele apod.) jsou zákonem stanoveny do pravomocí starosty.
HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce se znovu zabývalo povodňovou situací v části obce Olešná, kde došlo počátkem června při silných lijácích během jednoho týdne dvakrát ke splachům ornice z kukuřičného pole „U Křížku“ do vsi a tento stav se každoročně opakuje. Obec tak musela opakovaně zajistit znovu úklid obce, nechat vyčistit zanesenou kanalizaci, vpusti, propustky, retenční nádrž a opravit místní komunikace. Obec není schopná dlouhodobě tyto náklady nést z vlastního rozpočtu, navíc je považuje za zbytečně vynaložené a za viníka těchto škod označuje zde hospodařící zemědělskou společnost, kterou k setí kukuřice nad obec neodradil ani probíhající soudní spor o náhradu škody ve výši téměř čtvrt milionu Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby požádal o finanční pomoc Plzeňský kraj, dále aby zjistil možnost podání žádosti o povodňovou dotaci na MMR. Zastupitelstvo obce opakovaně vyzývá zemědělskou společnost, aby vyloučila setí širokořádkových plodin na pole v povodí nad obcí.
HLA PRO 6

7)Různé: 7/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s odstoupením od koupě stavební buňky podle usn. č. 2/5-6/2008 z důvodu jejího dezolátního stavu.
HLA PRO 6

7/2) Starosta informoval přítomné o jednání ze dne 13.6.2008, které se týkalo křižovatky silnic III/23324 a III/23217 u obce Němčovice. Za přítomnosti zástupců Policie DI, odboru dopravy MěÚ Rokycany a SÚS Rokycany se projednávala dopravní situace této křižovatky a její bezpečnost. Závěrem jednání bylo, že SÚS Rokycany zadá vypracování návrhu řešení dopravní situace autorizované osobě z oboru navrhování silničních staveb.

7/3) Starosta seznámil přítomné s textem dopisu z Rokycanské nemocnice a.s., ve kterém ředitel ing. F. Janeček předkládá seznam přístrojového vybavení, které bylo financováno z poskytnutých darů v roce 2007. Dle usnesení zastupitelstva obce byl v letošním roce poskytnut finanční dar organizaci ZTP v Rokycanech.

7/4) Starosta seznámil přítomné o cenové nabídce firmy BRM spol. s r.o. na zpracování projektové dokumentace přestavby bývalého objektu obecního úřadu. Starosta se pověřuje provedením poptávky ještě u dalších dvou projektových kanceláří a tyto nabídky pak předloží k posouzení a projednání ZO.
HLA PRO 6

7/5) Zastupitel J. Ferschmann zajistí instalaci otázek do nové ankety na webové stránky obce s výsledkem zjistit, kterou Zoologickou zahradu si naši občané přejí navštívit letos na konci prázdnin (autobusový zájezd se uskuteční v neděli 31. srpna).

7/6) Starosta informoval přítomné o technických důvodech, které vedly k nefunkčnosti obecní internetové sítě NE-Net v Olešné. Tyto důvody jsou podrobně popsány na webových stránkách obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Technická a jednací pravidla zasedání
Uzavření směnné smlouvy podle čl. 2/2
Smlouvy o dílo podle čl. 3/1, 3/2, 3/3 a 3/4
OZV č. 1/2008 podle čl. 4
Znění otázky MR podle čl. 5

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Obálkovou metodu podle čl. 2/1/1
Prodej pozemků podle čl. 2/1/2
Prodej pozemků podle čl. 2/1/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace starosty podle čl. 7/2 a 7/3

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
Jednáním podle čl. 2/1/4 a 6
Podpisem SS podle čl. 2/2
Poptávkou podle čl. 7/4
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 31. července 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře