Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, Vašková, Bc. J. Ferschmann, Pavelková, Mgr. Horvátová, M. Sadílek )
Hosté: 0 , veřejnost 9

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
4) Smlouva o dílo a příloha č. 3 smlouvy (v průběhu jednání schválena změna, předřazen bod. 3)
5) Závěrečný účet hospodaření 2007 a další přezkoumání auditorem 2008
6) Pravidla o poskytování dotace
7) Místní referendum – anketní otázka
8) Protipovodňová opatření
9) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

Zasedání zastupitelstva obce nebylo pro technickou poruchu přenášeno on-line po obecní internetové síti NE-NET.

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, 5/4-5/2008 5-4/2008 5/2-3/2008
Nesplněno: 5/1-5/2008 trvá 13/4-1/2008 4-7/2007 5-10/2004

2/1) Zastupitelstvo obce projednalo postup, podle kterého bude dále projednávána změna katastrálních a obecních hranic mezi obcí Němčovice a obcí Újezd u Sv. Kříže v souvislosti s projektováním komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešná u Radnic. Jedná se především o pokračování místní komunikace ppč. 1265/1 vedoucí od hájovny až na okresní komunikaci. Z tohoto důvodu bude dále jednáno o výměně přibližně stejné katastrální výměry (cca 8 ha) mezi oběma obcemi, dále o vzájemné směně pozemků ve vlastnictví obcí v těchto nových územích a následně by obec vykoupila některé pozemky od soukromých vlastníků (ppč. 709/11 od manž. Spalových a další). Starosta se pověřuje dalším jednáním s projektantem a Pozemkovým úřadem. HLA PRO 7

2/2) V souvislosti se schváleným zadáním k vypracování projektové dokumentace na akci Němčovice – Sběrný dvůr, byli přítomní seznámeni se situací záborů pozemků v této lokalitě. Z provedeného geometrického zaměření vyplynulo, že některé okrajové části sběrného dvora včetně části přístupové komunikace jsou na pozemcích soukromých vlastníků. Po jednání starosty se zástupcem jednoho z nich, souhlasí s výměnou těchto pozemků (cca 800 m2), druhý vlastník souhlasí s odprodejem (250 m2). Tento postup zastupitelstvo obce schvaluje. HLA PRO 7

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny nebo prodeje pozemku pč. 1259 o výměře 487 m2, vedeného jako orná půda a pozemku pč. 500/33 o výměře 701 m2 vedeného jako orná půda, oba v kat. území Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 7

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku pč. 446/16 o výměře 412 m2 vedeného jako ostatní plocha v kat. území Němčovice od manželů Kratochvílových za 5,– Kč/1 m2. Tento pozemek leží pod přístupovou komunikací ke sběrnému dvoru. Starosta se pověřuje podpisem KS. HLA PRO 6, NEPŘ 1

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup vyřazené stavební buňky od města Radnic. Přeprava bude zajištěna na náklady obce.
HLA PRO 7

3) Na základě žádosti přítomné veřejnosti o zařazení dalšího bodu do programu jednání o převodu nemovitostí, byla po podání tohoto návrhu zastupitelem M. Sadílkem schválena změna programu tak, že jako bod 3) byl přečten dopis advokáta Mgr. E. Fuchse, který zastupuje manž. Charvátovy a dále dopis starosty jako odpověď k věci, která se týká pozemků pč. 1000/37 a 1000/19 v kat. území Olešná u Radnic, které jsou ve vlastnictví obce. Ostatní body programu se posouvají o jeden dále. Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení odloženého usnesení č. 2/3-10/2007 do programu na příští jednání ZO. Poté starosta podal návrh na ukončení diskuze v této věci a pokračování jednání podle schváleného programu.
HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 006/2008 s firmou MONTYFAJ, s.r.o. na provedení stavebních prací na akci Novostavba garáže SDH I. Etapa, ve výši 334.476,75 Kč včetně DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu přílohy č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol s.r.o., ke které dochází od 15.7.2008 a která navyšuje bonusovou složku a paušální odměnu pro sběrný dvůr obce.
HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad. Příjmy ( v tis.): 5.549,7 Kč, výdaje 5.149,0 Kč, přebytek 400,7 Kč, převod z roku 2006 25,4 Kč.
HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výrok auditora k výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 s tímto výsledkem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
HLA PRO 7

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí auditorské služby s auditorskou společností K KREDIT s.r.o., jejímž předmětem je zadání přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy a ukládá se mu zaslání oznámení o tomto zadání Krajskému úřadu PK v termínu do 30.6.2008.
HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce projednalo pravidla obce Němčovice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění v obci. Žadatelem může být vlastník rodinného domu trvale užívaného a musí být v obci hlášen k trvalému pobytu. Text pravidel je v příloze tohoto zápisu.
HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce vyhlašuje místní referendum na základě svého rozhodnutí podle § 14, zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a stanovuje den konání místního referenda na sobotu dne 23. srpna 2008. Předmětem hlasování voličů je rozhodnutí, které patří do samostatné působnosti obce, ve věci omezení používání hlučných strojů a zařízení (především sekaček a motorových kos) o nedělích a státem uznaných svátcích a které by případně zavázalo zastupitelstvo obce schválit obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností. Starosta bude dále postupovat v souladu s přísl. §§ zákona o místním referendu.
HLA PRO 6 ZDRŽ 1

8) Starosta seznámil přítomné o zprávě z odboru programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství, ve které se konstatuje, že protipovodňové opatření v Olešné, navržené obcí, nedoporučil strategický expert k zařazení do programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. Z tohoto důvodu bude starosta jednat v této věci s ředitelkou odboru MZe, protože s realizací tohoto projektu se již počítá při projektování komplexních pozemkových úprav. Dále bude jednat se správcem vodního toku, tj. se zástupcem Lesů ČR.

9)Různé:
9/1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí program Dětského dne, který se uskuteční v neděli 8. června 2008, dále schvaluje úhradu faktury za atrakce firmě Servis365 ve výši 20.000,– Kč.
HLA PRO 7

9/2) Starosta informoval přítomné o návštěvě hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2008 ve středu 4.6.2008.

9/3) Starosta informoval přítomné o vybavení JPO obce 5 ks zásahových kompletů a zásahových bot financované z dotace MV ČR prostřednictvím HZS PK. Seznam velikostí byl v termínu odeslán.

9/4) Starosta informoval přítomné o pokračování občanskoprávního sporu u Okresního soudu v Rokycanech mezi Obcí Němčovice a zemědělskou společností s tím, že jednání bylo odročeno na den 10.7.2008. Ve věci bude vyslechnut ještě jeden svědek a po třech letech bude možná již vydán rozsudek.

9/5) Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy HOKR TV & VIDEO z Plzně ve výši 7.225,– Kč na zhotovení videoprezentace obce.
HLA PRO 7

9/6) Zastupitelstvo obce rozhodlo o vrácení kupní ceny manž. Charvátovým z Kralup n./Vlt. ve výši 16.025,– Kč. Důvodem je rozhodnutí soudu, kterým byly pozemky 1000/37 a 1000/19 v kat. území Olešná u Radnic zapsány zpět na LV obce. Peníze budou zaslány jmenovaným na adresu jejich trvalého bydliště.
HLA PRO 7

9/7) Starosta informoval zastupitele o tom, že bude na nejbližším sněmu členských obcí Mikroregionu Radnicko rezignovat na post místopředsedy. Důvodem je jeho zásadní nespokojenost s kvalitou práce pečovatelky MR. Obec zůstává i nadále řádným členem tohoto uskupení.
9/8) Starosta informoval o možnosti zakoupit s přispěním dotace od MR dřevěný mobiliář pro odpočívky do volné krajiny. Jedná se o zastřešené lavičky se stolem od firmy Doznac. Dále bylo projednáno umístění deseti betonových laviček, které obec již zakoupila a počítá se s jejich rozmístěním po obou částech obce v nejbližších dnech.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
postup podle čl. 2/1 a 2/2
záměr směny nebo prodeje pozemků podle čl. 2/3
nákup pozemku podle čl. 2/4
nákup buňky podle čl. 2/5
zařazení bodu do programu jednání podle čl. 3
smlouvu o dílo podle čl. 4/1
závěrečný účet obce podle čl. 5/1
uzavření smlouvy podle čl. 5/3
dotační pravidla podle čl. 6
cenovou nabídku podle čl. 9/5
vrácení kupní ceny podle čl. 9/6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
změnu přílohy č. 3 podle čl. 4/2
výrok auditora podle čl. 5/2
zprávu z Mze podle čl. 8
informace starosty podle čl. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4. 9/7 a 9/8

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
místní referendum podle čl. 7

Zastupitelstvo obce stanovuje:
den konání referenda podle čl. 7
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. června 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 22,30 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře