Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 21,00 hod.
Přítomni: 4 členové ZO (K.Ferschmann, Spal, Vašková, Bc. J. Ferschmann )
Omluveni: Pavelková, Mgr. Horvátová, M. Sadílek
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Finanční příspěvek na dopravní obslužnost
4) Hasičská slavnost
5) Různé

Ověřovatelé zápisu: J. Ferschmann, Spal
Zapisovatel: Vašková

Zasedání zastupitelstva obce bylo přenášeno on-line obrazem i zvukem po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3-4/2008 6-3/2008 transf. do 5-4/2008 6-2/2008 Nesplněno: 5-4/2008 5/2-3/2008 13/4-1/2008 4-7/2007 5-10/2004

2/1) Na vyhlášený záměr č. 2-4/2008 prodeje pozemku pč. 1000/94 o výměře 60 m2, vedeného jako lesní pozemek, se písemně přihlásila paní K. Harmáčková z Plzně a souhlasí se stanovenou kupní cenou 6.600,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za stanovenou cenu, starostu pověřuje podpisem KS, zajištěním převodu a vkladu na KÚ do konce května 2008.
HLA PRO 4

2/2) Na vyhlášený záměr č. 2-4/2008 prodeje pozemku pč. 1000/95 o výměře 63 m2, vedeného jako lesní pozemek, se písemně přihlásili manželé Pokorných z Kralup n/V. a souhlasí se stanovenou kupní cenou 6.660,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za stanovenou cenu, starostu pověřuje podpisem KS, zajištěním převodu a vkladu na KÚ do konce května 2008.
HLA PRO 4

2/3) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana J. Malíka z Němčovic o odprodej obecního movitého majetku – osobního automobilu tov. zn. Škoda Favorit‚ r. v. 1994, za částku 16.000,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vozidla, starostu pověřuje podpisem KS, zajištěním převodu na DI do konce května 2008.
HLA PRO 4

2/4) Zastupitelstvo obce se zabývalo využitím 2 ks nákladních vozidel P V3S, které byly na obec převedeny od AČR. Bylo konstatováno, že technický stav vozidel neumožňuje jejich další ekonomické využití, veškeré vnitřní zařízení bude demontováno a obec ho využije jako vybavení do nové hasičské zbrojnice (ponky, vrtačky, brusky, svářečka, atd.) ostatní bude po uplynutí lhůty jako nepotřebný majetek prodáno. O odkoupení tohoto nepotřebného majetku písemně požádal ing. A. Šembera z Rokycan. Zastupitelstvo obce jeho žádost projednalo a souhlasí s tím, aby byla uzavřena na tento movitý majetek ve vlastnictví obce smlouva o budoucí kupní smlouvě, přičemž kupní cena ve výši 40.000,– Kč bude uhrazena při podpisu této smlouvy. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto vozidel a starostu pověřuje podpisem SoBKS.

2/5) Třífázová elektrocentrála 3kVA byla vymontována z vozidla, po kontrole byla zjištěna neodstranitelná závada. Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení elektrocentrály z evidence a její prodej do sběrných surovin.
HLA PRO 4

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s textem dopisu ing. Miroslava Jaroše, radního pro dopravu PK o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. V rámci úprav sazby byl předložen písemný dodatek č. 1/2008 smlouvy o úhradě příspěvku na rok 2008 ve výši 2.400,– Kč. Starosta je pověřen podpisem dodatku, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2008.
HLA PRO 4

4/1) Hasičská slavnost – starosta informoval přítomné o připravovaném programu, o pořadatelském zajištění, o pozvaných hostech, o zajištění občerstvení této akce apod.

4/2) Na základě informací (čl. 4/1), svěřuje zastupitelstvo obce v souvislosti s hasičskou slavností sta- rostovi a zastupitelce J. Vaškové rozhodování, které je zákonem vyhrazeno zastupitelstvu obce a to v následujících záležitostech: uzavírání uměleckých smluv, smlouvy o ozvučení, smlouvy na proná- jem WC a občerstvení apod. a to do výše předloženého a schváleného rozpočtu této akce.
HLA PRO 4

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s usn. č. 6-2/2008 proplacení konečné faktury za přestavbu vozidla Tatra 148 CAS Speciální od firmy VESTA AUTO s.r.o., Praha 10, v celkové výši 500.000,– Kč, přičemž zálohová faktura ve výši 200.000,– Kč + 19 % DPH byla již uhrazena.
HLA PRO 4

5) Různé: 5/1) Zastupitelstvo obce vyhlašuje čtvrtý ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Schvaluje odměny pro vítěze: Za první místo pět tisíc korun, za druhé tři tisíce a za třetí místo tisíc korun.
HLA PRO 4

5/2) Starosta seznámil přítomné o stavění májky dne ve středu 30.4. v Němčovicích a sobotu 26.4. v Olešné. Z rozpočtu obce bude na akci uvolněno do každé obce 1000,– Kč, které budou vyplaceny proti předloženému účtu.
HLA PRO 4

5/3) Starosta informoval přítomné o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá elektrozařízení, který bude umístěn v chodbě obecního úřadu.

5/4) Dne 10. května 2008 se uskuteční v Němčovicích okrsková soutěž v požárním sportu ve Višňovce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej pozemků podle čl. 2/1 a 2/2
– prodej a vyřazení movitého majetku podle čl. 2/3, 2/4 a 2/5
– úhradu příspěvku na dopravní obslužnost podle čl. 3
– úhradu faktury podle čl. 4/3
– úhradu účtů podle čl. 5/2
Zastupitelstvo obce svěřuje:
– rozhodování starostovi podle čl. 4/2
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
– čtvrtý ročník soutěže podle čl. 5/1 HLA PRO 4

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. května 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 22,20 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Jakub Ferschmann

Komentáře