Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Vašková, Bc. J. Ferschmann, M. Sadílek)
Omluveni: Mgr. Horvátová
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Rozpočtový výhled
5) Vyhlášení pravidel pro poskytování prostředků
6) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2008
7) Výzva ukliďme svět
8) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

Zasedání zastupitelstva obce bylo přenášeno on-line obrazem i zvukem po obecní internetové síti NE-NET.

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5/1-3/2008 2/2-2/2008 8-2/2007 Nesplněno: 5/2, 6-3/2008 6-2/2008 13/4-1/2008 4-7/2007 5-10/2004

2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 1000/94 o výměře 60 m2, vedeného jako lesní pozemek a pozemku pč. 1000/95 o výměře 63 m2 vedeného jako lesní pozemek, oba v kat. území Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 6

3) Předseda kontrolního výboru M. Sadílek podal zprávu o činnosti výboru. Byla provedena kontrola zaměřená na vyhotovování a ověřování zápisů ze zasedání ZO, jejich vyvěšování v termínu stanoveným zákonem na úředních deskách obce a na elektronické úřední desce, dále se kontrola zaměřila na správný postup při prodeji obecního movitého a nemovitého majetku, na dodržování termínů při vyvěšování záměrů prodeje nemovitostí a došlých dokumentů státní správy na úřední desce a elektronické desce. Plnění jednotlivých usnesení ZO je pravidelně kontrolováno v úvodu každého zasedání ZO. Kontrolní výbor neshledal žádné závady. Zastupitelstvo obce zprávu kontrolního výboru schvaluje.
HLA PRO 5, ZDRŽ 1

4) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled hospodaření obce na roky 2009 – 2012. Schválená tabulka je v příloze zápisu.
HLA PRO 6
5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Pravidel obce Němčovice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění v obci. Cílem podpory bude motivace občanů k výměně stávajících starých a nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové moderní zplynovací kotle nebo za kotle na biomasu, nebo na pořízení vytápění z obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla, solární kolektory apod.) Účelová dotace od obce může být poskytnuta a souběžně s dotací od státu, který může přispět na výměnu kotlů na biomasu – 50 % nákladů, maximálně 50 000 Kč nebo na pořízení tepelného čerpadla – 30% nákladů, maximálně 60 000 Kč. Cena zplynovacího kotle stojí 30 až 70 tisíc korun, cena kotle na biomasu se pohybuje mezi 50 až 100 tisíci a cena tepelného čerpadla od 120 do 350 tisíc korun. Dotaci na tepelné čerpadlo dostane občan pouze tehdy, když jeho rodinný dům bude velmi dobře zateplený. Smyslem všech těchto opatření je zvýšit kvalitu ovzduší v obci jako významné složky životního prostředí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby do návrhu Pravidel zapracoval podané připomínky a zařadil tento bod do programu příštího jednání ZO.
HLA PRO 6

6) Starosta podal návrh na podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2008.
HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce se podruhé připojuje k akci Ukliďme svět a účastní se úklidu v okolí obce v sobotu odpoledne dne 19.4.2008. Obecní úřad zajistí účastníkům pytle a rukavice, následně svoz odpadků a občerstvení. K účasti zveme všechny naše dospělé i děti. Sraz v Němčovicích na návsi je ve 13 hodin, v Olešné u rybníka ve 13,30 hodin.
HLA PRO 6

8)Různé: 8/1) Starosta informoval přítomné občany o tom, že zítra dopoledne navštíví naší obec poslanec Evropského parlamentu MUDr. Milan Cabrnoch. Po plánované prohlídce obce přijal také pozvání starosty na oběd.

8/2) Starosta informoval přítomné o výsledku kontroly dotací na volby do senátu a sněmovny PČR 2006, kterou prováděly pracovnice FÚ v Rokycanech. Při kontrole vyúčtování kancelářských potřeb bylo zjištěno, že jich obec nakoupila více, než na volby použila a bude proto vracet zpět do státního rozpočtu částku ve výši 2 190,– Kč.

8/3) Starosta informoval o nedávném vloupání do dvou rekreačních objektů v části obce Olešná. Věc šetří Policie ČR.

Diskuze: Pan J. Ježek se dotazoval, kdy bude postavena kanalizace k domu pana Bílka. Starosta na dotaz odpověděl, že se připravuje projektová dokumentace na připojení osmi parcel pro novou výstavbu RD v Němčovicích a jako další etapa bude projektována kanalizace do nejzápadnější části obce s připojením posledních dvou domů a pěti nových parcel. Obec pak podá žádost o dotaci do fondů EU. Pan Ježek si dále stěžoval na opakované nevyvážení popelnic z této části obce. Starosta slíbil okamžitou nápravu, kterou zjedná u svozové firmy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
záměr prodeje pozemků podle čl. 2
zprávu kontrolního výboru podle čl. 3
rozpočtový výhled hospodaření podle čl. 4
podání přihlášky do soutěže podle čl. 6
výši stočného na rok 2008 podle čl. 5/2
akci ukliďme svět podle čl. 7
Zastupitelstvo obce souhlasí:
se zařazením do programu na příští jednání ZO podle čl. 5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informace starosty podle čl. 8/1, 8/2, 8/3
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. dubna 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře