Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Piksová, Liška, Vašková)
Hosté: – –

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Žádost dětí z 12.4.2003
3) Převody majetku
4) Návrh na oddávajícího a místo konání slavnostních obřadů
5) Odpadové hospodářství
6) Návrh na podání přihlášky do soutěže vesnice roku
7) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na ekologické projekty
8) Různé: – informace o přeložce el. vedení v centru obce Němčovice
9) informace o existenci E11 Olešná
10) informace o nájemních smlouvách v čp.37

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 7.

1) Splněná usnesení ZO: 8/3-1/2003
7/4-2/2003
2/1,2/2,2/3,2/4,4,5,6,7/1-4/2003
Nesplněno: 2/2,2/3,6,7/1,7/6-2/2003 trvá

2) Starosta přečetl žádost dětí, kterou žádají OÚ o úpravu dětského hřiště před bytovkou čp. 37 v Němčovicích – nátěr laviček a pneumatik, houpačky a klouzačku na koupaliště. Zastupitelé po projednání jednotlivých návrhů se shodli na provedení opravy nátěrů, vybudování pískoviště s plastovou klouzačkou 2,4 m, s dřevěnou konstrukcí a jednou houpačkou. Na koupaliště bude umístěna skluzavka 3,6 m v plastu s kovovou konstrukcí. Předpokládané náklady 20.000,– Kč.
Termín do 15. května t.r. Zajistí: Ferschmann, Opička HLA PRO 7.

3) Převody nemovitostí:
3,1) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku ppč. 417/14 v k.ú. Němčovice o výměře 46 m2 se písemně přihlásil jediný zájemce a to paní Milena Rybáčková, bytem Brněnská 31, 323 00 Plzeň za cenu 2.970,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce května 2003.
HLA PRO 7

3,2) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku ppč. 417/13 v k.ú. Němčovice o výměře 25 m2 se písemně přihlásil jediný zájemce a to manželé Dabrowští za cenu 2.530,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce května 2003.
HLA PRO 7

3,3) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku ppč. 42 v k.ú. Němčovice o výměře 1177 m2 – zahrada, se písemně přihlásil jediný zájemce a to Anna Černohorská a Martin Černohorský za cenu 22.000,– Kč. Zároveň žádají obec o možnost splatit pozemek ve splátkách 2.000,–Kč měsíčně. Zastupitelé po diskusi schválili následující postup: Bude uzavřena a podepsána kupní smlouva oběma stranami a uložena u Obecního úřadu do doby splacení celé kupní ceny, nejdéle však do 31.12.2003. V případě, že nebude kupní cena uhrazena v plné výši v uvedeném termínu, navýší se kupní cena o úhradu nového znaleckého posudku za rok 2004 a o rozdíl daně z převodu nemovitosti pro FÚ, který vznikne rozdílem odhadních cen za rok 2003 a 2004. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ po úhradě ceny pozemku.
HLA PRO 7

3,4) Dále byl zastupitelstvem obce projednán návrh starosty se záměrem obce prodat pozemek v katastrálním území Olešná u Radnic:
ppč. 1277/9 o výměře 245 m2 – ostatní plocha

Na tomto pozemku je zřízeno věcné břemeno průchodu kanalizace pro Obec Němčovice. Nabídky zájemců je možné zasílat písemně na adresu Obecního úřadu do 30.ledna 2003.
Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

3,5) Starosta podal návrh na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. 233/6 o výměře 936 m2, ppč.18/5 o výměře 796 m2, ppč. PK (22) o výměře 783 m2 a ppč. PK (17/2) o výměře 1.963 m2 za smluvní cenu 45.238,– Kč od paní Věry Fenclové, bytem Němčovice čp. 9. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce května 2003.
HLA PRO 7

3,6) Starosta podal návrh na nákup pozemku v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. PK (18) o výměře 9.560 m2 za smluvní cenu 28.680,– Kč od manželů Kupilíkových, bytem Holýšov čp. 10. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce května 2003.
HLA PRO 7

4) Starosta podal návrh na schválení oddávajícího a místa pro konání slavnostních obřadů v obci. Zastupitelstvo jako oddávajícího pověřilo starostu a místostarostu, místem pro konání obřadů areál němčovické restaurace a výstavní místnost.
HLA PRO 7

5) Starosta seznámil přítomné se systémem likvidace odpadů ve správním obvodu obce Němčovice, který byl vytištěn a rozeslán všem občanům. Obec bude ukládat pokuty za odpad uložený v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce a schváleným systémem likvidace odpadů. HLA PRO 7

6) Starosta podal návrh na podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2003, informoval o přípravách a zpracování požadovaných údajů kronikářkou obce Němčovice paní Jitkou Ferschmanovou. Po diskusi bylo dohodnuto, že přihlášku podáme, abychom zjistili, jakým způsobem soutěž probíhá. Termín uzávěrky přihlášek je 30.4.2003.
Zajistí: Ferschmann, Ferschmannová HLA PRO 6 PROTI 1

7) Starosta podal návrh na podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na ekologické projekty z fondu PK na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu KČOV a podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků pro údržbu požární nádrže z fondů PK.
Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

8) Různé: Starosta informoval o rozpočtu na „oddrátování“ centra obce zpracované ZČE na částku 230.000,– Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí.

8,1) Problematika chaty E11 v Olešné ( nemovitost či movitost) bude řešena v kompetenci OÚ. Zajistí: Piksová, Ferschmann

8,2) Starosta seznámil zastupitele s novými nájemními smlouvami v čp. 37 v Němčovicích. Nájemné bylo vypočteno tak, aby bylo možné zajistit finanční prostředky pro údržbu objektu ve výši 50.000,– ročně. Smlouvy již podepsali Opičkovi, Pavelkovi, Ferschmannovi, novou nájemní smlouvu dosud nepodepsal Svoboda Petr.

8,3) Starosta poděkoval členům SDH za vyčištění požární nádrže v Němčovicích. Brigády se zúčastnili: Fr. Spal, Jakub Ferschmann, P. Ferschmann, D. Vašek, R. Vašek a V. Liška. V současné době se nádrž oplocuje, po jejím vyčištění v ní pod pokutou OÚ zakazuje koupání psů.

8,4) Paní Nová informovala o blahopřání Obce občanům při životních jubileích – starosta s paní Novou navštívili v nemocnici v Rokycanech pana Hanzlíka, který oslavil 75 let a předali mu s blahopřáním dárkový balíček

Usnesení zastupitelstva obce 5/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nákup zařízení dětského hřiště v hodnotě 20.000,– Kč
– prodej pozemků podle čl. 3/1,3/2,3/3
– záměr prodeje pozemku podle čl. 2,2
– prodej pozemku podle čl. 3/4
– nákup pozemků podle čl. 3/5 a 3/6
– oddávajícího a obřadní místo
– s podáním přihlášku do soutěže vesnice roku 2003
– s podáním žádostí podle čl. 7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o systému likvidace odpadků
– o přeložce el. vedení v obci

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s uzavřenými nájemními smlouvami v bytovce čp. 37
– s řešením problematiky chaty E11 v Olešné ( nemovitost či movitost) v kompetenci OÚ
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. května 2003 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Vladimír Liška v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře