Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,17 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Vašková, Bc. J. Ferschmann, Mgr. Horvátová)
Omluveni: M. Sadílek
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Smlouva o dílo
4) Žádost o dotaci k PK
5) Provoz ČOV a stočné na rok 2008
6) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

Zasedání zastupitelstva obce bylo přenášeno on-line obrazem i zvukem po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2-2/2008 13/3-1/2008 7/3-5/2007 vyř.
Nesplněno: 2/2, 6-2/2008 10, 13/4-1/2008 4-7/2007 8-2/2007 5-10/2004

2/1) Na vyhlášený záměr č. 2/1-2/2208 prodeje nově vytvořených parcel určených pro výstavbu RD ppč. 238/7 o výměře 1066 m2, vedené jako TTP, ppč. 238/8 o výměře 954 m2, vedené jako TTP, oba v k. ú. Němčovice, se písemně přihlásil pan L.Dvořáček z Písku a souhlasí se stanovenou kupní cenou 130,– Kč/1m2, celkem 262.600,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků za stanovenou cenu, starostu pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2008.
HLA PRO 6

Před projednáním následujících bodů programu č. 2/2 a 2/3 opustil jednací sál zastupitel J. Ferschmann. Důvodem byl případný střet zájmů při hlasování. Přítomno: 5, Q k jednání: 4

2/2) Na vyhlášený záměr č. 2/1-2/2208 prodeje nově vytvořené parcely určené pro výstavbu RD ppč. 221/2, o výměře 660 m2, vedené jako ostatní plocha, v k. ú. Němčovice, se písemně přihlásil pan J. Ferschmann a souhlasí se stanovenou kupní cenou 100,– Kč/1m2, celkem 66.000,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za stanovenou cenu, místostarostu pověřuje podpisem KS, starostu zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2008.
HLA PRO 4 ZDRŽ 1

2/3) J. Ferschmann podal písemně zastupitelstvu obce žádost s návrhem na způsob platby za pozemek pč. 221/2, podle kterého by částku 40.000,– Kč uhradil při podpisu KS a zbývající částku 26.000,– Kč splácel v pravidelných splátkách 1.000,– Kč měsíčně. Svojí žádost odůvodnil tím, že jako student ZČU v Plzni má nedostatek finančních prostředků, má zájem v obci po skončení studia postavit RD, trvale zde i nadále bydlet a také tím, že by později nemusel být v Němčovicích vhodný pozemek ke koupi. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem souhlasí.
HLA PRO 4 ZDRŽ 1

Zpět na jednání se vrátil zastupitel J. Ferschmann. Přítomno: 6, Q k jednání: 4

2/4) Na vyhlášený záměr č. 2/3-2/2208 prodeje pozemku v novém stavebním obvodu pč. 435/7 o výměře 72 m2 orná půda, v kat. území Němčovice, se písemně přihlásil pan ing. V. Krchov z Rokycan a souhlasí se stanovenou kupní cenou 135,– Kč/1m2, celkem 9.720,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za stanovenou cenu, místostarostu pověřuje podpisem KS, starostu zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2008.
HLA PRO 6

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Elektroagregát GAP-E od ČR – Hasičský záchranný sbor PK v Plzni v účetní hodnotě 11.600,– Kč. Tento majetek se převádí pro potřeby JPO obce. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 6

3) Starosta seznámil přítomné s textem Smlouvy o dílo mezi Obcí Němčovice a Regionální rozvojovou agenturou PK, o.p.s. Plzeň, podle které bude zajištěn projekt Výstavba sběrného dvora odpadů v obci Němčovice a následně zajištěny podklady pro podání žádosti o finanční prostředky z Operačního programu Životního prostředí. Smlouvou o dílo jsou stanoveny tyto termíny – pro zpracování dokumentace a zajištění územního rozhodnutí na umístění stavby do 30.7.2008, zpracování stavební dokumentace a podání žádosti OPŽP do 30.10.2008, stavební povolení do 30.11.2008. Cena za výše uvedené práce je stanovena na částku 153.510,– Kč vč. 19% DPH. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením této SoD a starostu pověřuje jejím podpisem.
HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci Plzeňského kraje 2008 – dotační program – podpora projektů v oblasti odpadového hospodářství, část a) zpracování PD na zařízení pro nakládání s odpady ve výši 70 tis. Kč, tj 50% z celkové ceny na pořízení projektové dokumentace akce Výstavba sběrného dvora odpadů v obci Němčovice
HLA PRO 6

5/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2007:
Výdaje celkem: ……………………………… 38.215,50 Kč
Příjmy celkem: ……………………………… 59.916,– Kč
Počet připojených osob …………………… 66
Počet provozoven …………………………… 2
Pohledávky …………………………………… 2.941,– Kč
Závazky ……………………………………… 0
Výsledek hospodaření ……………………… + 21.700,– Kč

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2007 bude převeden do rezervního fondu pro rok 2008, aktuální stav na tomto účtu je 29.005,– Kč.
HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2008 byl výši paušálu stočného podle výsledku skutečných provozních nákladů KČOV v roce 2007 na částku 650,– Kč za jednu osobu.

Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2008:
Výdaje celkem: …………………………… 40.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..……… 40.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané s příjmy paušálu stočného. Zvýšení počtu připojení dalších osob v roce 2008 se předpokládá o 5 osob. Děti jsou i letos od placení stočného osvobozeny. Provoz čistírny odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016.
HLA PRO 6

6) Různé: Byl projednán návrh starosty na zpracování pravidel obecního dotačního programu na příspěvek občanům na nákup moderních ekologických zplynovacích kotlů na hnědé uhlí a dřevo, které by nahradily stávající staré a nevyhovující kotle na pevná paliva, případně na jejich nákup do novostavby RD, případně na úhradu části nákladů na pořízení jiného druhu ekologického topení ve výši cca 10.000,– Kč na RD. V případě výměny podmínka – předat starý kotel obci. Návrh pravidel bude zpracován do příštího zasedání ZO.
HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
prodeje pozemků podle čl. 2/1, 2/2 a 2/4
převod movitého majetku podle čl. 2/5
způsob platby za pozemek podle čl. 2/3
žádost o dotaci podle čl. 4
výši stočného na rok 2008 podle čl. 5/2
zpracování pravidel podle čl. 8
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s uzavřením SoD podle čl. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informace o provozních nákladech ČOV podle čl. 5/1
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. března 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře