Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( K.Ferschmann, Spal, Sadílek, Pavelková, Spal, Vašková, Bc. J. Ferschmann)
Omluveni: Mgr. Horvátová
Hosté: 0

1) Vyhodnocení soutěže Vánoční okna – předání cen vítězům
2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
3) Účetní závěrka – hospodaření obce za rok 2007
4) Zpráva inventarizační komise
5) Projednání rozpočtu obce na rok 2008
6) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví
7) Podání žádosti ÚP o dotaci na VPP
8) Podání žádosti o dotaci z PSOV PK
9) Zařazení JPO obce do kategorie III/I
10) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
11) Podání přihlášky do soutěže Zlatý erb
12) Nákup drobného movitého majetku
13) Různé: Němčovický masopust 2008
Příspěvek obce nez. organizaci zdrav. postižených
Informace k likvidaci odpadu v roce 2008
Zřízení služby Czech POINT na OÚ

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

Zasedání zastupitelstva obce bylo přenášeno on-line obrazem i zvukem po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 6

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 6

1) Starosta seznámil přítomné s výsledky třetího ročníku soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu v obci. Odborná porota vybrala tři finalisty, kterým v úvodu jednání zastupitelstva starosta předal diplomy a finanční odměnu. K vánoční atmosféře nejvíce přispěla a letošním vítězem se stala rodina Fajmonových čp. 38 (odměna 3.000,– Kč), na druhém místě rodina Černých čp. 19 (odměna 2.000,– Kč) a na třetím místě byla vyhodnocena výzdoba domu rodiny Spalových čp. 12. Všem vítězům gratulujeme.

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/4-11/2007 4/2 -10/2007 7/9-9/2007 8/7-3/2007
Nesplněno: 9/3 – 11/2007 4-7/2007 7/3-5/2007 8-2/2007 5-10/2004

Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou hospodaření obce za rok 2007 s těmito výsledky:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.549,7 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.149,0 Kč
rozdíl: přebytek + 400,7 Kč převod z roku 2006 25,4 Kč
HLA PRO 6

4) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 13.12.2007, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2007, ve složení: předseda komise Sadílek M., členové Pavelková D. a Ferschmannová J. Inventarizace byla zahájena dne 5.1. a ukončena 15.1.2008. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky – 224,2
pohledávky 108,8
pokladna 0
zákl. běžné účty 425,8
software 103,6
movitý majetek 3.843,8
DDHM 937,7
stavby 10.859,2
pozemky 2.157,9
poř.majetku 202,5
celkem majetek 18.639,6

Porovnání hodnoty majetku obce v roce 2002 3.530,2
v tis. Kč 2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
HLA PRO 6

5) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2008, který byl připraven jako přebytkový, s rezervou +357 tis. Kč (podrobný rozpis v příloze) :
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.066,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.709,0 Kč
HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje text Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 081815504 mezi obcí a Ministerstvem obrany ČR, podle které se převádí soubor movitého majetku uvedený v příloze smlouvy v účetní hodnotě převáděného majetku dle evidence převodce 1,624.751,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a zajištěním přepravy majetku z VZ Olomouc a Nový Jičín.
HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o zřízení deseti pracovních míst pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí.
HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2008 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na stavbu Hasičské zbrojnice – Multifunkčního domu.
HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením Jednotky požární ochrany obce do kategorie III/I. Starosta je pověřen dalším jednáním v této věci HZS v Rokycanech.
HLA PRO 6

10) Starosta požádal zastupitelstvo o souhlas k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 49. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, krvavě potlačeného čínskou armádou. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora kampaně Vlajka pro Tibet.
HLA PRO 6

11) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do kategorie elektronické služby soutěže Zlatý erb 2008.
HLA PRO 6

12) Nákup drobného hmotného majetku – vyřazené vodní čerpadlo CAS 32 z majetku Města Radnice za částku 10.000,– Kč. Čerpadlo bude zamontováno do vozidla obce T148 CAS 32 Jumbo. HLA PRO 6

13) Různé:
13/1) V sobotu 9. února se koná Němčovický masopust 2008 za podpory obce ve spolupráci SDH Němčovice. Průvod povede kapela pana Bělohubého. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

13/2) Byla projednána žádost Centra zdravotně postižených v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč.
HLA PRO 6

13/3) Starosta podal informace o způsobu likvidace odpadu v letošním roce, nové návrhy na umístění popelnic a kontejnerů na separovaný sběr a velkoobjemový odpad. Tyto informace obdrží všichni občané písemně současně se složenkou na poplatek za likvidaci odpadu v průběhu měsíce února.

13/4) Starosta informoval přítomné o tom, že do poloviny roku (po nejbližší novele vyhlášky 388/2007 Sb.), bude náš obecní úřad zařazen do projektu Czech POINT, což znamená Český podací ověřovací informační národní terminál. Obecní úřad pak bude poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků (výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů).

Zastupitelstvo obce schvaluje:
účetní závěrku hospodaření obce za rok 2007
zprávu inventarizační komise
rozpočet obce pro rok 2008
žádost o dotaci podle čl. 8
finanční příspěvek podle čl. 13/2

Zastupitelstvo obce souhlasí:
se žádostí ÚP podle čl. 11
se zařazením JPO obce podle čl. 9
s podporou kampaně Vlajka pro Tibet podle čl. 10
s podáním přihlášky do soutěže ZE – čl. 11
s nákupem DHM podle čl. 12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informace podle čl. 13/1, 13/3 a 13/4
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. února 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,55 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře