Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( K.Ferschmann, Spal, Sadílek, Pavelková, Spal, Mgr. Horvátová, Vašková, Bc. J. Ferschmann)
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Rozpočtové provizorium
3) Jmenování inventarizační komise
4) Závěrka hospodaření obce
5) Úprava rozpočtu obce
6) Překlenovací úvěr
7) Svoz komunálního odpadu v r. 2008
8) Strategický plán Leader MAS Světovina o.p.s.
9) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková
Zasedání zastupitelstva obce bylo poprvé přenášeno přímo obrazem i zvukem po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 -10/2007
4/2-8/2007 11/3-1/2007 12/1-11/2006
Nesplněno: 4/2-10/2007 7-9/2007 4-7/2007 7/3-5/2007 8/7-3/2007 8-2/2007
7/3 -10/2006 ukončeno 5-10/2004
2) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2007, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2008 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2008.
HLA PRO 7

3) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2007 ve složení: předseda Miloslav Sadílek, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.
HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2007
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2008
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2007 do 23.1.2008
HLA PRO 7

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2007. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2007, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce projednalo uzavření úvěrové smlouvy na překlenovací úvěr ve výši 200 tis. Kč za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLA PRO 7

7) Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku č. 4 smlouvy o likvidaci odpadu s firmou Lidrone s.r.o. Plzeň. Dodatek smlouvy upravuje ceny za vyvážení popelnic pro rok 2008. Podle tohoto dodatku bude činit úhrada za odvoz a odstranění TKO v příštím roce – jedna popelnice počet svozů 52 částku 1.975,– Kč, počet svozů 26 částku 1.055,– Kč, počet svozů 11 částku 500,– Kč a jednorázový svoz 60,– Kč. Zastupitelstvo uzavření dodatku smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce se seznámilo s textem Strategického plánu LEADER Místní akční skupiny (MAS) Světovina o.p.s. pro období 2008 – 2013. Tento plán bude součástí žádosti o dotaci z fondů EU. Obec Němčovice je členskou obcí a je zařazena do působnosti této MAS. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Strategický plán Leader MAS Světovina o.p.s. pro období 2008 – 2003.
HLA PRO 7

9) Různé:
9/1) Starosta seznámil přítomné s písemnou odpovědí Pozemkového fondu ČR na žádost obce o převod zemědělských pozemků v k.ú. Olešná u Radnic (500/31, 757/5 a 670/4 orná půda) k zajištění propojení místní komunikace. PF v dopise sdělil, že není možný převod výše uvedených pozemků, neboť nesplňují zákonné podmínky pro převod do vlastnictví obce podle § 5 odst. 1 zákona o prodeji půdy. PF ČR dospěl k tomuto závěru bez ohledu na skutečnost, že se po těchto pozemcích jezdí už alespoň dvacet let.
9/2) Starosta seznámil přítomné s odpovědí Okresního státního zastupitelství v Rokycanech, ve kterém sděluje, že trestní oznámení obce na vlastníky objektu v Olešné pro podezření z tr. činu obecného ohrožení dle § 18 odst. 1 tr. zákona bylo k prošetření předáno policejnímu orgánu OO P ČR v Radnicích.
9/3) Zastupitelstvo se zabývalo s výší bankovních poplatků, které musí obec hradit při vedení svých účtů. Účetní paníí Vašková předloží na příštím zasedání celkový rozpis poplatků za rok 2007 z účtů, které má obec u KB a.s a ČS a.s. Starosta zjistí podmínky k založení účtu u mBank, která si neúčtuje poplatky žádné.
9/4) Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních a novoročních svátků.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
rozpočtové provizorium podle čl. 2
složení inventarizační komise podle č. 3
úkony k uzavření hospodaření za rok 2007 podle čl. 4
úpravy rozpočtu podle čl. 5
uzavření úvěrové smlouvy podle čl. 6
dodatek smlouvy č. 4 podle čl. 7
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
podpisem smlouvy podle čl. 6
podpisem dodatku smlouvy podle čl. 7
zjistit podmínky bank. účtu podle čl. 9/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– Strategický plán Leader podle čl. 8
informace podle čl. 9/1 a 9/2 HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. ledna 2008.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře