Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Sadílek, Spal, Mgr. Horvátová Vašková, Bc. J. Ferschmann)
Program:
1) Vyhodnocení 3. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
3) Převody majetku
4) Sdružení místních samospráv ČR
5) Dotační titul naše vesnice
6) Úprava rozpočtu
7) Vyhlášení 3. ročníku soutěže Vánoční okna
8) Různé
Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 7

1) V úvodu jednání byly vyhlášeny výsledky třetího ročníku obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Odborná komise v anonymním hodnocení rozhodla takto: Vítězná květinová výzdoba byla u domu čp. 24 v Němčovicích manželů Šauerových – odměna činí pět tisíc korun a diplom, na druhém místě dům čp.29 rodiny Solarových – odměna je tři tisíce korun a diplom a na třetím místě skončil dům čp. 14 v Němčovicích rodiny Liškových, která obdrží odměnu tisíc korun a diplom. Dále komise udělila tři čestná uznání v Olešné čp. 10 manželům Neubauerovým, dále v Němčovicích Růženě Kaprasové a Jiřině Blechové. Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení výše specifikovaných finančních částek vítězům soutěže, děkuje za práci porotě a všem vyhodnoceným občanům blahopřeje. HLA PRO 7 2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2 -8/2007 8-7/2007 2/3, 2/7, 4, 5/2-6/2007
4-5/2007 2/2-3/2007
Nesplněno: 4/2-8/2007 4-7/2007 7/3-5/2007 8/7-3/2007 8-2/2007 11/3 -1/2007
12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín 5-10/2004 OÚ Kamenec

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků pč. 1000/37 o výměře 474 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/19 o výměře 26 m2 lesní pozemek, oba v k. ú. Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku v novém stavebním obvodu pč. 237/4 o výměře 2757 m2 orná půda v k. ú. Němčovice na stavbu RD. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 7

3/3) Na základě schváleného záměru prodeje pozemků č. 2/2-7/2007 ze dne 26.7.2007 zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ČR – Zemědělská vodohospodářská správa na části pozemků pč. 58/2 o výměře 82,5 m2, pč. 58/5 o výměře 31,2 m2, pč. 58/7 o výměře 2,3 m2, pč. 174/6 o výměře 157,0 m2, pč. 174/7 o výměře 102,1 m2 a pč. 174/8 o výměře 159,0 m2, vše v k. ú. Němčovice, ze cenu stanovenou znalcem. Na těchto pozemcích provede Zemědělská vodohospodářská správa úpravu koryta LBP 012 Radnického potoka. Starosta je pověřen podpisem této smlouvy.
HLA PRO 7

3/4) Zastupitelstvo obce schvaluje zpětvzetí návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí na pozemek pč. 435/7 o výměře 72 m2 orná půda v k. ú. Němčovice – usnesení 2/3-6/2007. Důvodem je chyba Realitní kanceláře při uzavření smlouvy s panem Lubomírem Liškou, kupujícím. Kupní cena byla již obci uhrazena. Bude připravena nová kupní smlouva stejného obsahu.
HLA PRO 7

3/5) Zastupitelstvo obce podá žádost Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků pč. 500/31, 757/5 a 670/4 v k. ú. Olešná u Radnic. Podle schváleného územního plánu se jedná o pozemky na nichž je místní komunikace vedoucí do Kaceřovského mlýna.
HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce jakožto řádného člena do nově vznikajícího Sdružení místních samospráv ČR, které má prosazovat zájmy menších měst a obcí. O dalším členství obce ve SMOČR bude rozhodnuto později. Důvodem je skutečnost, že svaz svým postojem nepodporuje požadavky malých obcí a upřednostňuje zájmy čtyř největších měst na úkor všech ostatních obcí a měst ČR.
HLA PRO 7

5) Starosta informoval přítomné o programu Naše Vesnice, který sestavila Česká spořitelna a.s., pro přípravu projektů z Programu Rozvoje venkova a z Operačního programu Životní prostřední, na základě kterých budou moci malé obce do 500 obyvatel čerpat následujících sedm let dotace z Evropských fondů. Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

6) Na základě návrhu zastupitelky J. Vaškové byla projednána úprava rozpočtu v kap. 2310 vodní hospodářství navýšením o 56.000,– Kč na úhradu vrtané studny u bytovky čp. 37. Navýšená částka bude převedena z kap. příjem za prodej pozemku.
HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu oken, štítů a balkónů rodinných domů a chalup. Finanční odměna je stanovena takto: za první místo tři tisíce korun, za druhé dva tisíce a za třetí místo tisíc korun.
HLA PRO 7

8) Různé:

8/1) Obec nabízí pronájem bytu I. kategorie 3 ½ + 1 (98 m2). Podmínky pronájmu jsou stanoveny tak, že žadatel uhradí tři nájmy dopředu a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Přednost budou mít rodiny s dětmi. Žádosti budou přijímány písemně v kanceláři OÚ.
HLA PRO 7

8/2) Starosta podal přítomným informace o stavbě krovu na hasičské zbrojnici, která započne 16.10., dále o účasti zástupců obce na Invexu v Brně dne 24.10., kde budou vyhlášeny výsledky soutěže Chytrý úřad a na konferenci O odpadech v Plzni dne 6.11., kde budou vyhlášeny výsledky soutěže My už třídit umíme.

8/3) Starosta informoval o zajištění dopravy traktoru z Kostelce nad Labem do Němčovic příští týden.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
záměr prodeje pozemků podle čl. 3/1, 3/2
uzavření SoBKS podle č. 3/3
zpětvzetí návrhu na vklad podle čl. ¾
žádost o převod pozemků podle čl. 3/5
vstup do SMS ČR podle čl. 4
úpravu rozpočtu podle čl. 6
třetí ročník soutěže podle čl. 7
podmínky nájmu bytu podle čl. 8/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informace podle čl. 5, 8/2 a 8/3
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 15. listopadu 2007.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.
Zapsal: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře