Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Sadílek, Vašková, Bc. J. Ferschmann)
Omluveni: Spal, Mgr. Horvátová
Hosté: 0
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Bytové hospodářství
4) Smlouvy o dílo
5) Vodní hospodářství
6) Vítání občánků
7) Problematika radarové základny USA
8) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Sadílek
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3-1,2,3, 2/4, 2/5, 3, 5, 6, 7-7/2007 2/1-6/2007 2/2-5/2007
Nesplněno: 4, 8-7/2007 2/3, 2/7, 4, 5/2-6/2007 4, 7/3-5/2007 2/2, 8/7-3/2007
8 -2/2007 11/3 -1/2007 12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín
5-10/2004 OÚ Kamenec

2) Na základě schváleného záměru obce č. 2/4-7/2007 ze dne 26.7.2007 prodat pozemky pč. 1000/35 o výměře 172 m2 lesní pozemek a pč. 1000/22 o výměře 24 m2, lesní pozemek, v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásila Květoslava Harmáčková, Plzeň. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků za stanovenou kupní cenu ve výši 1,– Kč. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu neplatného právního úkonu, kupní cena a daň z převodu nemovitostí byla za tyto pozemky uhrazena v roce 2001. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce září 2007. HLA PRO 5

3) Ve věci nájemníka J. Opičky jednalo zastupitelstvo obce a po diskuzi přijalo návrh starosty s tím, že pokud nájemník doplatí dlužné nájemné do 3.9.2007, bude nájemní smlouva ukončena písemně dohodou obou stran ke dni 31.srpna 2007 a byt bude po vyklizení protokolárně předán zpět pronajímateli. V případě neuhrazení dlužné částky 15.675,– Kč skončí nájemní smlouva uplynutím její platnosti ke dni 30.září 2007 a nájemník bude povinen zaplatit nájemné ještě za měsíc září. HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení protierozních opatření II. etapa z programu péče o krajinu MŽP v k.ú. Němčovice se zhotovitelskou firmou Karel Lukeš, Volduchy. Smluvená cena díla – zemní práce činí 144.843,– Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení tesařských prací na novostavbě garáže SDH v Němčovicích se zhotovitelskou firmou Číha-Lídl z Radnic. Smluvená cena díla – stavba krovu činí 38.318,– Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

5/1) Zastupitelstvo se zabývalo situací nedostatku vody ve studních obyvatel obce, který je zaviněn především dloudobým srážkovým deficitem, který způsobil výrazný pokles pramenů spodních vod v horizontech starších kopaných studní (cca 6 -10m). Nově vybudovaný vrt u víceúčelové nádrže s vydatností vteřinového litru je nyní k dispozici zdarma všem těm, kteří nemají vodu ve studních. Na požádání zajistí obecní úřad dovoz vody (vozidlo Multicar 1m3).
V souvislosti s čerpáním vody z tohoto vrtu byla občanem podána stížnost vodoprávnímu úřadu, ve které si stěžovatel sám dovodil, že úbytek vody v jeho studni je zapříčiněn čerpáním vody z vrtu u nádrže. Obec byla nucena objednat hydrogeologický posudek vlivu čerpání z vrtu na pozemku pč. 18/2 na okolní studny u firmy Gekon s.r.o. Posudek vypracoval ing. Vladimír Dyk se závěrem, že hladina vody ve vrtu je výše než hladina všech okolních studní, vzdálených více než 100 m. Vrt využívá jinou, hlubší zvodeň s jinými tlakovými poměry než domovní studny a nijak výrazně neovlivňuje vodní režim v lokalitě, protože nevytváří hydraulický spád směrem k vrtu. Hladina podzemní vody má opačný sklon. Přesto provede obec při napouštění nádrže v roce 2008 čerpací zkoušky, které závěr posudku ověří. Vypracování posudku hradila obec ze svého rozpočtu ve výši 7.000,– Kč.

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu nové vrtané studny u bytovky čp. 37 v Němčovicích pro zajištění dostatečného množství vody pro nájemníky. Starosta se pověřuje zajištěním této akce. HLA PRO 5

6) Dne 20.9.2007 se v 16 hodin uskuteční v prostorách obecního úřadu Vítání občánků. Akci a pozvánky zajistí starosta se zastupitelkou paní Pavelkovou. HLA PRO 5

7) Starosta seznámil přítomné s obsahem dopisů, které jsou zasílány prostřednictvím České pošty i elektronickou poštou na adresu obce různými iniciativami žádajícími podporu jejich nesouhlasu s uvažovanou výstavbou americké radarové základny v Brdech. Jednalo se především o dopisy Jana Neorala, starosty obce Trokavec, jménem sdružení obcí proti radaru. Po rozsáhlé diskuzi schválilo zastupitelstvo obce toto prohlášení:
Zastupitelstvo obce Němčovice, která je vzdálená vzdušnou čarou od místa určeného pro výstavbu radaru 29,36 km, se nebude v žádném případě vměšovat do obranné a bezpečnostní politiky státu, neboť mu to nepřísluší, k této problematice nemá žádné relevantní informace a ani odborné znalosti. Odpovědnost za bezpečnost našich občanů leží především na vládě ČR. HLA PRO 5

8) Různé:
8/1) Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu a předání odměn vítězům se uskuteční na devátém zasedání zastupitelstva obce dne 11.10.2007.

8/2) Dne 8. září se od 15 hodin na dětském hřišti uskuteční akce Loučení s létem. Akce je určena dětem s posezením u ohně a opékáním uzenin z vlastních zásob.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
prodej pozemků podle čl. 21
postup předání bytu podle čl. 3
uzavření SoD podle čl. 4/1 a 4/2
stavbu nové vrtané studny podle čl. 5/2
prohlášení k radaru podle čl. 7

Zastupitelstvo obce souhlasí:
s akcí Vítání občánků podle čl. 6

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informace o výsledku posouzení vrtu podle čl. 5/1
informace podle čl. 8/ a 8/2 HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 11. října 2007.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod. Zapsal: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Miloslav Sadílek, Danuše Pavelková

Komentáře