Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Sadílek, Vašková, Mgr. Horvátová)
Omluven: Bc. J. Ferschmann
Hosté: 0
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Dodatek k úvěrové smlouvě
4) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 6
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 5/1-6/2007 3-5/2007 8/1-4/2007 transf. do 5/2-6/2007
Nesplněno:2/1, 2/3, 2/7, 4, 5/2-6/2007 2/2, 4, 7/3-5/2007 2/2, 8/7-3/2007
8 -2/2007 11/3 -1/2007 12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín
5-10/2004 OÚ Kamenec

2/1) Na základě schváleného záměru obce č. 2/7-5/2007 ze dne 31.5.2007 prodat pozemek pč. 233/18 o výměře 45 m2 orná půda, se přihlásil Jiří Krušina z Břeclavi. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej tohoto pozemku za stanovenou kupní cenu ve výši 4.500,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2007. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků pč. 58/2 o výměře 82,5 m2, pč. 58/5 o výměře 31,2 m2, pč. 58/7 o výměře 2,3 m2, pč. 174/6 o výměře 157,0 m2, pč. 174/7 o výměře 102,1 m2 a pč. 174/8 o výměře 159,0 m2, vše v k. ú. Němčovice. Na těchto pozemcích provede Zemědělská vodohospodářská správa úpravu koryta LBP 012 Radnického potoka. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

2/3-1) Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku pč. 417/1 pro přístup na staveniště stavby „Němčovice – úprava toku“ s tím, že případné škody na majetku obce nebo občanů půjdou k tíži stavebníka.

2/3-2) Zastupitelstvo obce souhlasí s trvalým záborem dotčených pozemků specifikovaných v usnesení 2/2 – trvalým vynětím ze ZPF.

2/3-3) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky specifikované v usnesení 2/2 před podáním žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení s ZVHS, oblast povodí Vltavy, Pracoviště Rokycany. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků pč. 1000/22 o výměře 24 m2, vedeného jako lesní pozemek a pč. 1000/35 o výměře 172 m2 lesní pozemek, oba v k. ú. Olešná u Radnic.Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

2/5) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část pozemků pč. 229, vedeného jako ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 1650 m2 a pč. 434, vedeného jako ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1988 m2. Na těchto dotčených nemovitostech bude společností ČEZ Distribuce a.s. provedena stavba zařízení distribuční soustavy – trafostanice a položen zemní kabel NN pro připojení nových stavebních parcel. Celková výměra předpokládaného rozsahu věcného břemene je 61.8 m2. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 318-083-06 ze dne 6.10.2006, kterým se v čl. IV. odst. 1 mění termín konečné splatnosti do 31.12.2007. Tento úvěr u České spořitelny a.s. byl použit na předfinancování dotace pro stavbu tepelného čerpadla ve výši 1.350.000,– Kč. V současné době zbývá doplatit obci 200.000,– Kč. HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce souhlasí s výrobou a instalací dvou informačních tabulí (jedna v Němčovicích, jedna v Olešné) o rozměrech 150 x100 cm, které budou vyrobeny a částečně také dotovány ve spolupráci s Mikroregionem Radnicko. Obec uhradí doplatek 15.430,– Kč. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí konání akce „Podzimní krajinou Radnickem na kole“ v termínu 29.9.2007, kterou pořádá Mikroregion Radnicko, se startem na Březině v 10 hodin s cílem v Liblíně, kde bude zajištěno občerstvení, soutěže pro děti a výstava historických kol.

6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení Místní akční skupiny (MAS) Světovina o.p.s. ze dne 3.7.2007, kterým byla schválena smlouva o dílo o zpracování záměru MAS do programu LEADER ČR 2007 s firmou BESI a.s. IČ 00665240 a schvaluje příspěvek obce ve výši 4,50 Kč na 1 obyvatele za zpracování tohoto záměru. HLA PRO 6

7) Starosta seznámil přítomné s návrhem nových jízdních řádů autobusů ČSAD, který by byl v rámci optimalizace Chrástecka a Radnicka zaveden od 9.12.2007. Zastupitelstvo obce požaduje úpravu spoje č. 470240 Liblín – Radnice – Břasy – Plzeň, spoj 7 tak, aby autobus odjíždějící z Liblína v 5,56 zajížděl do Olešné pro žáky, odjíždějících do středních škol. HLA PRO 6

8) V neděli 2. září na závěr prázdnin pořádá obec pro děti zdarma autobusový zájezd do Zoologické zahrady Ohrada. Odjezd z Olešné v 7,25 hodin, z Němčovic v 7,30 hodin,¨závazné přihlášky přijímá kancelář OÚ nebo se lze přihlásit v místní restauraci.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
prodej pozemků podle čl. 2/1
záměr prodeje pozemků podle čl. 2/2 a 2/4
příspěvek obce MAS podle čl. 6
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s uzavřením smluv podle čl. 2/3-3 a 2/5
s uzavřením dodatku č.1 podle čl. 3
s využitím pozemku podle čl. 2/3-1
s trvalým záborem podle čl. 2/3-2
s výrobou a instalací inf. tabulí podle čl. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
konání akce podle čl. 5
usnesení MAS podle čl. 6
návrh nových jízdních řádů podle čl. 7
konání zájezdu do ZOO podle čl. 8
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. srpna 2007.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod. Zapsal: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře