Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 4 členové ZO ( K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Sadílek)
Omluveni: Bc. J. Ferschmann, Vašková
Neomluveni: Mgr. Horvátová
Hosté: 0
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Zpráva kontrolního a finančního výboru
4) Organizační záležitosti
5) Různé: Přihláška do soutěže o odpadech
Květinová soutěž

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Sadílek

o přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 4
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 5, 6, 7/1, 7/2-5/2007 5/2-4/2007
Nesplněno:2/2, 3, 4, 7/3-5/2007 8/1 trvá -4/2007 2/2, 8/7-3/2007
8 -2/2007 11/3 -1/2007 12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín
5-10/2004 OÚ Kamenec
2/1) Na základě schváleného záměru obce č. 2/6-5/2007 ze dne 31.5.2007 prodat pozemky pč. 1000/38 o výměře 103 m2 lesní pozemek a pč. 1000/18 o výměře 42 m2, lesní pozemek, v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásila Jaroslava Slivenecká, Holubice. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků za stanovenou kupní cenu ve výši 1,– Kč. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu neplatného právního úkonu, kupní cena a daň z převodu nemovitostí byla za tyto pozemky uhrazena v roce 2001. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce července 2007. HLA PRO 4
2/2) Na základě schváleného záměru obce č. 2/6-5/2007 ze dne 31.5.2007 prodat pozemky stpč. 136 o výměře 65 m2 zastavěná plocha a nádvoří, pč. 1015/3 o výměře 184 m2 ostatní plocha a pč. 1000/41 o výměře 80 m2, lesní pozemek, v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásili manželé Václav a Hedvika Pokorných, Kralupy nad Vltavou. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků za stanovenou kupní cenu ve výši 1,– Kč. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu neplatného právního úkonu, kupní cena a daň z převodu nemovitostí byla za tyto pozemky uhrazena v roce 2001. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce července 2007. HLA PRO 4

2/3) Na základě schváleného záměru obce č. 2/7-5/2007 ze dne 31.5.2007 prodat pozemek pč. 435/7 o výměře 72 m2 orná půda, se přihlásil Lubomír Liška, Plzeň. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej tohoto pozemku za stanovenou kupní cenu ve výši 9.720,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce července 2007. HLA PRO 4

2/4) Na základě schváleného záměru obce č. 2/7-5/2007 ze dne 31.5.2007 prodat pozemek pč. 435/6 o výměře 10 m2 orná půda, se přihlásili manželé Josef a Petra Kauckých, Stod. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej tohoto pozemku za stanovenou kupní cenu ve výši 1.320,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce července 2007.HLA PRO 4

2/5) Na základě schváleného záměru obce č. 2/7-5/2007 ze dne 31.5.2007 prodat pozemek pč. 435/8 o výměře 76 m2 orná půda, se přihlásil ing. Zdeněk Pechman, Sedlecko. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej tohoto pozemku za stanovenou kupní cenu ve výši 7.600,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce července 2007.HLA PRO 4

2/6) Na základě schváleného záměru obce č. 2/7-5/2007 ze dne 31.5.2007 prodat pozemek pč. 435/9 o výměře 3 m2 orná půda, se přihlásili manželé Jan a Zdeňka Monhartovi, Rokycany. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej tohoto pozemku za stanovenou kupní cenu ve výši 300,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce července 2007. HLA PRO 4

2/7) Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku s Ministerstvem obrany, sekcí správy majetku. Podle této smlouvy se na obec převádí movitý majetek (traktor Z 6911) v účetní hodnotě 107.916,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy a jejím odesláním. HLA PRO 4

3) Předseda kontrolního a finančního výboru M. Sadílek podal zprávu o činnosti obou výborů. V lednu 2007 byla provedena kontrola evidence majetku, rozdíly v evidenci, které byly způsobeny např. dělením pozemků byly opraveny a zaevidovány. Dále se kontrola zaměřila na správný postup při prodeji obecního movitého a nemovitého majetku, dodržování postupu rozhodování o prodeji a dodržování termínu vyvěšování záměrů prodeje na úřední a elektronické desce, na evidenci faktur a jejich řádné proplácení. Na druhou polovinu tohoto roku si finanční komise naplánovala provést opakovanou kontrolu pokladny s hotovostí. HLA PRO 4

4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost nájemníka J. Opičky ze dne 25.6.2007 o odklad uhrazení dlužného nájemného do konce září 2007 z důvodu tíživé finanční situace. Tato žádost byla podána teprve po písemné urgenci o úhradu dlužného nájemného ze strany pronajímatele. Opakované neplacení nájemného v termínu stanoveného nájemní smlouvou je ze strany nájemce jejím závažným porušením a může být důvodem k výpovědi. Zastupitelstvo obce souhlasí s doplacením dlužného nájemného v termínu do 30.8.2007. V tento den bude celé dlužné nájemné, včetně nájmu za měsíc srpen připsáno na účtu obce. HLA PRO 4

5) Různé:
5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky do druhého ročníku soutěže „My už třídit umíme“ v termínu a starostu jejím podáním. HLA PRO 4

5/2) Probíhá už třetí ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Odborná porota bude v srpnu hodnotit nejhezčí květinovou výzdobu průčelí domů, předzahrádek, balkonů a oken, směřujících do ulice.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
prodej pozemků podle čl. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 a 2/7
zprávu KFV podle čl. 3
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s odkladem nájemného podle čl. 4
s podáním přihlášky podle čl. 5/1
HLA PRO 4

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. července 2007.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod. Zapsal: Miloslav Sadílek v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře