Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( K.Ferschmann, Vašková, Spal, Bc.J.Ferschmann, Mgr. Horvátová, Pavelková)
Hosté: 0
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Zpráva kontrolního a finančního výboru
4) Zajištění auditu hospodaření obce
5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2006
6) Schválení zrušovací OZV obce č. 5/2007
7) Různé: Dětský den
Návštěva komise Vesnice roku
Community policing

Ověřovatelé zápisu: J.Ferschmann, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 6, 7, 8/2, 8/3-4/2007 2/1, 8/6-3/2007
Nesplněno:5/2, 8/1 trvá -4/2007 2/2, 8/7-3/2007
8 -2/2007 11/3 -1/2007 12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín
5-10/2004 OÚ Kamenec

2/1 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 177/26 v k.ú. Němčovice o výměře 689 m2 se písemně přihlásil M. Kovanda z Chomutova a souhlasí se stanovenou kupní cenou 68.900,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku, starostu pověřuje podpisem KS nebo SoSB (podmínkou je úhrada celé kupní ceny), do konce června 2007. HLA PRO 7

2/2) Na základě schváleného záměru obce č. 3/2-10/2006 ze dne 2.11.2006 prodat pozemky pč. 62/5, 62/4 a 419/1 v k.ú. Němčovice o celkové výměře 702 m2 a usnesení č. 2/1-4/2007 postupovat při prodeji tzv. obálkovou metodou, byla ve lhůtě do podatelny OÚ doručena jen jedna nabídka. Po otevření obsahovala obálka písemnou nabídku ceny na tyto pozemky ve výši 70.500,– Kč a zálohu ve výši 5000,– Kč v hotovosti. Protože byly splněny veškeré stanovené náležitosti, zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků Jiřímu Ferschmannovi z Němčovice, místostarostu pověřuje podpisem KS, starostu zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2007. HLA PRO 7

2/3) Na základě schváleného záměru obce č. 2/5-4/2007 ze dne 26.4.2007 prodat pozemky pč. 1000/36 o výměře 167 m2 lesní pozemek a pč. 1000/20 o výměře 27 m2, lesní pozemek, v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásil Vladimír Ráža, Jeneč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků za stanovenou kupní cenu ve výši 1,– Kč. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu neplatného právního úkonu, kupní cena a daň z převodu nemovitostí byla za tyto pozemky uhrazena v roce 2001. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce června 2007. HLA PRO 7

2/4) Na základě schváleného záměru obce č. 2/5-4/2007 ze dne 26.4.2007 prodat pozemky pč. 1000/30 o výměře 30 m2 lesní pozemek a pč. 1000/40 o výměře 93 m2 lesní pozemek v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásila Mária Mucková, Hrádek. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků za stanovenou kupní cenu ve výši 1,– Kč. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu neplatného právního úkonu, kupní cena a daň z převodu nemovitostí byla za tyto pozemky uhrazena v roce 2001. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce června 2007. HLA PRO 7

2/5) Na základě schváleného záměru obce č. 2/5-4/2007 ze dne 26.4.2007 prodat pozemky pč. 1000/29 o výměře 16 m2 lesní pozemek a pč. 1000/39 o výměře 122 m2 lesní pozemek v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásili manželé František a Renáta Marešovi, Holubice. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků za stanovenou kupní cenu ve výši 1,– Kč. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu neplatného právního úkonu, kupní cena a daň z převodu nemovitostí byla za tyto pozemky uhrazena v roce 2001. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce června 2007. HLA PRO 7

2/6) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 136 o výměře 65 m2, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, ppč. 1000/41 o výměře 80 m2 lesní pozemek, ppč. 1015/3 o výměře 184 m2 ostatní plocha, ppč. 1000/18 o výměře 42 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/38 o výměře 103 m2 lesní pozemek, vše v k. ú. Olešná u Radnic.Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 7

2/7) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků nového stavebního obvodu pč. 435/9 o výměře 3 m2, vedeného jako orná půda, ppč. 435/8 o výměře 76 m2 orná půda, ppč. 435/7 o výměře 72 m2 orná půda, ppč. 436/6 o výměře 10 m2 orná půda, ppč. 434/4 o výměře 4 m2 orná půda a ppč. 231/18 o výměře 41 m2 orná půda, vše v k. ú. Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 7

2/8) Na základě schváleného záměru obce č. 2/4-4/2007 ze dne 26.4.2007 pronajmout pozemek pč. 1245 o výměře 2039 m2, vedeného jako orná půda (původní obecní cesta) v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásila Zdeňka Bláhová z Olešné. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem tohoto pozemku za roční nájemné ve výši 500,– Kč, první nájem je splatný při podpisu nájemní smlouvy. Pozemek se pronajímá na dobu do ukončení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Olešná u Radnic. Starosta se pověřuje podpisem NS. HLA PRO 7

3) Zpráva kontrolního a finančního výboru se překládá na červnové zasedání zastupitelstva obce. HLA PRO 7

4) Na základě usnesení ZO č. 5/2-4/2007 ze dne 26.4.2007 o provedení auditu hospodaření za rok 2007 soukromým auditorem, starosta seznámil přítomné s nabídkou auditorské společnosti K KREDIT s.r.o., Jablonec nad Nisou, na zpracování kontroly hospodaření více malých obcí na území jednoho regionu za účetní období 2007, s náplní a časovým sledem prací a s cenovou nabídkou. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na přezkoumání hospodaření obce, pokud bude tento auditor provádět kontrolu i u dalších členských obcí Mikroregionu Radnicko. HLA PRO 7

5) Starosta podal návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2006:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.754,5 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.185,3 Kč
rozdíl: (předfinancování TČ úvěrem ČS a.s.) -1.430,8 Kč
Schodek byl tvořen úvěrovým závazkem ve výši 1.358,0 Kč – krytý dotacemi z EU INTERREG IIIA ve výši 753,0 Kč (již splaceno) a ZE ve výši 690,0 Kč, splatné v červenci 2007, dále neuhrazenými dluhy od občanů (poplatky, stočné, podíl ČEZ, Benda) HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Němčovice o odpadních vodách č. 1/2007 a o ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku č. 2/2007.HLA PRO 7

7) Různé:
7/1) Dětský den – Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti Servis 365, Praha 6 na programovou část Dětského zábavného odpoledne s rozsahem plnění Nafukovací hrad, Trampolína, Shoď ho, 2x lukostřelba, Batikování triček, Skákací boty za částku 20.000,– Kč vč. DPH v době od 11 do 17 hodin. Doprovodný program zajistí OÚ, dětský bufet, ozvučení a táborák. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem akce a jeho úhradou. HLA PRO 7

7/2) Starosta informoval o termínu návštěvy hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku dne 7.6. od 13,15 hod. Obec bude připravovat doprovodný kulturní, sportovní a společenský program za přispění hasičů, Stáje Straka, místních občanů a zaměstnanců obce.
7/3) Starosta informoval přítomné o společném jednání Okresního ředitelství Policie ČR a Mikroregionu Radnicko, s novou akcí s názvem Community Policing, která má za úkol spolupracovat s veřejnoprávními a soukromými partnery a dále o návrhu Dohody o vzájemné spolupráci mezi Policií a obcemi, jejímž obsahem je oblast související se zabezpečováním bezpečnosti a veřejného pořádku ve správním obvodě obce Němčovice. HLA PRO 7

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej pozemků podle čl. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 a 2/5
– pronájem pozemku podle čl. 2/8
– záměr prodeje pozemků podle čl. 2/6 a 2/7
– odložení zprávy podle čl. 3
– nabídku společnosti K KREDIT podle čl. 4
– závěrečný účet obce za rok 2006 podle čl. 5
– OZV obce č. 4/2007 podle čl. 6
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s úhradou rozpočtu akce zábavného odpoledne podle čl. 7/1
– s návrhem Dohody podle čl. 7/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– organizaci doprovodného programu podle čl. 7/2
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. června 2007.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Bc. Jakub Ferschmann

Komentáře