Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( K.Ferschmann, Vašková, Spal, Bc.J.Ferschmann (od 19,30 hod.),
Mgr. Horvátová, Pavelková)
Omluveni: Sadílek
Hosté: 0
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Žaloba na určení vlastnictví
4) Zpráva kontrolního a finančního výboru
5) Záležitosti hospodaření
6) Žádost o dotaci
7) Schválení OZV obce č. 4/2007
8) Různé: Květinová soutěž,
Odborná příprava strojníků JPO
Stavění májky

Ověřovatelé zápisu: J.Ferschmann, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5-3/2007
Nesplněno:2/1, 2/2, 8/6, 8/7-3/2007
8 -2/2007 11/3 -1/2007 12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín
5-10/2004 OÚ Kamenec
2/1) Na základě schváleného záměru obce č. 3/2-10/2006 ze dne 2.11.2006 prodat pozemky pč. 62/5, 62/4 a 419/1 v k.ú. Němčovice o celkové výměře 702 m2 se přihlásili dva zájemci. Z tohoto důvodu se bude dále postupovat tzv. obálkovou metodou a pozemek bude prodán nejvyšší nabídce. Žadatelé budou písemně vyzváni, aby své nabídky podali v zalepené obálce, označené nápisem NABÍDKA do podatelny OÚ nejpozději do 30.5.2007 spolu se zálohou 5000,– Kč, která žadateli s nejvyšší nabídkou propadne, v případě že nemovitost následně nekoupí ve lhůtě do tří měsíců ode dne rozhodnutí ZO, ostatním bude záloha vrácena. HLA PRO 5 ZDR 1

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví obce na základě Kupní smlouvy o převodu pozemků č. 1001920707 od Pozemkového fondu ČR. Podle této smlouvy obec Němčovice nabývá pozemek pč. 300/4 o 88 m2 v k.ú. Němčovice za kupní cenu 1.660,– Kč do svého vlastnictví. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce mění část usnesení č. 4-2/2007 tak, že nově vytvořený pozemek na vybudování místní komunikace, který přijímá obec jako dar do svého vlastnictví na základě nabídky vlastníků pp. Kuškové 4/6, Ševčíkové 1/6, Izákové 1/6 a Macáka 1/1 bude ve smlouvě označen podle nového geometrického plánu takto: místo pč. 233/16, díl „f“ a díl „e“ budou uvedeny parcely pč. 233/16 a 231/4 v k.ú. Němčovice, výměry parcel zůstávají meze změn. Starosta se pověřuje uzavřením a podpisem darovací smlouvy na tyto dvě parcely.
HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 1245 o výměře 2039 m2, vedeného jako orná půda v k. ú. Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků pč. 1000/20 o výměře 27 m2, vedeného jako lesní pozemek, ppč. 1000/29 o výměře 16 m2 lesní pozemek, ppč. 1000/30 o výměře 30 m2 lesní pozemek, ppč. 1000/36 o výměře 167 m2 lesní pozemek, ppč. 1000/39 o výměře 122 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/40 o výměře 93 m2 lesní pozemek, vše v k. ú. Olešná u Radnic.Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

3/1) Starosta seznámil přítomné s rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech, čj. 4C231/2006-39, kterým rozhodl o žalobě obce podané na neplatnost kupní smlouvy ze dne 29.10.2001 o prodeji pozemků pč. 1000/19 o výměře 25 m2 a 1000/37 o výměře 475 m2 v k. ú. Olešná u Radnic, tak že žaloba se zamítá. Svůj výrok soud odůvodnil tím, že přestože došel k závěru, že napadenou kupní smlouvu je nutno považovat za absolutně neplatný právní úkon, dovolává se obec svých práv nejen v rozporu s dobrými mravy, ale dokonce zneužívá výkonu práva, který je činěn úmyslně a hlavně za účelem způsobit žalovaným újmu. Zastupitelstvo obce, po předchozí poradě s právním zástupcem obce, se rozhodlo nepodat proti rozsudku odvolání. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby k Okresnímu soudu v Rokycanech na určení vlastnictví na lesní pozemky pč. 100/19 o výměře 25 m2 a 1000/37 o výměře 474 m2 v k.ú. Olešná u Radnic, s odvoláním na závěry soudu, které konstatoval v odůvodnění rozsudku ze dne 12.3.2007. HLA PRO 6

4) Zpráva kontrolního a finančního výboru o činnosti výborů a o provedených kontrolách se odkládá na příští jednání ZO z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy. HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo projednalo výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, audit provedl Krajský úřad PK, text zápisu byl hlasitě přečten a k jednotlivým bodům byly podány vysvětlivky. HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh starosty o provedení auditu hospodaření za rok 2007 soukromým auditorem a připojuje se tak k ostatním členským obcím Mikroregionu Radnicko. Tato změna by měla přinést průběžné metodické vedení účtování obce a možnost pravidelných rozpočtových úprav v průběhu roku a další odborné konzultace s auditorem, což pracovníci KÚ nemohou pro obec vykonávat pro nedostatek času. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční výpomoc k PK na odstranění havarijního stavu budovy ve vlastnictví obce. HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce projednalo text návrhu obecně závazné vyhlášky obce Němčovice č.3/2007 O symbolech obce a jejich užívání. K návrhu nebyly podány žádné připomínky a obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 zastupitelstvo obce schvaluje.
HLA PRO 6

8) Různé:
8/1) Zastupitelstvo obce vyhlašuje třetí ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Schvaluje odměny pro vítěze: Za první místo pět tisíc korun, za druhé tři tisíce a za třetí místo tisíc korun. Na webových stránkách www.nemcovice.cz bude opět organizována fotoanketa.
HLA PRO 6

8/2) Starosta seznámil přítomné s konáním kurzu odborné přípravy S-16 pro strojníky JPO, který pořádá HZS PK Rokycany.

8/3) Starosta seznámil přítomné o stavění májky dne 28.4.2007 v Němčovicích, 30.4 a 5.5.2007 v Olešné. Z rozpočtu obce bude na akci uvolněno do každé obce 1000,– Kč, které budou vyplaceny proti předloženému účtu. HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– obálkovou metodu pro žadatele podle čl. 2/1
– nabytí pozemku podle čl. 2/2
– záměr pronájmu pozemku podle čl. 2/4
– záměr prodeje pozemků podle čl. 2/5
– postup ve věci rozsudku podle čl. 3/1
– podání žaloby podle čl. 3/2
– odložení zprávy podle čl. 4
– provedení auditu za rok 2007 podle čl. 5/2
– podání žádosti PK podle čl. 6
– OZV obce č. 3/2007 podle čl. 7
Zastupitelstvo obce mění:
– usnesení č. 4-2/2007 podle čl. 2/3
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
– třetí ročník květinové soutěže podle čl. 8/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu auditora podle čl. 5/1
– informace podle čl. 8/2 a 8/3
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 31. května 2007.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Bc. Jakub Ferschmann

Vyvěšeno: 27.4. 2007

Komentáře