Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 20,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( K.Ferschmann, Vašková, Spal, Bc.J.Ferschmann, Mgr. Horvátová, Sadílek, Pavelková)
Omluveni:
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Smlouva o dílo, majetková korespondence
4) Rozpočtový výhled 2007-2011
5) Podání žádosti o dotaci AOPK na PPK
6) Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
7) Přihláška Vesnice roku 2007
8) Různé: cenová nabídka na Dětský den, zájezd do ZOO,
Povídání o bylinkách v Knihovně
Výzva ukliďme svět
Kontrola JPO obce
Elektronické zabezpečení kanceláří OÚ

Ověřovatelé zápisu: J.Ferschmann, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 9/1, 9/2 -2/2007 9, 11/1, 11/2 -1/2007
2/1, 12/2 -11/2006
Nesplněno:8 -2/2007 11/3 -1/2007 12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín
5-10/2004 předloží se znovu OÚ Kamenec
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví obce na základě Kupní smlouvy o převodu pozemků č. 1001940707 od Pozemkového fondu ČR. Podle této smlouvy obec Němčovice nabývá pozemky pč. 5/4 a 5/6 o celkové výměře 121 m2 v k.ú. Němčovice za kupní cenu 3.390,– Kč do svého vlastnictví. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 7

2/2) Na základě podnětu Kontrolní komise se zastupitelstvo zabývalo zjištěním, že při převodu pozemků v roce 2001 parc. č. 1000/18, 19, 20, 22, 29, 30, 35 36, 37, 38,39, 40, 41, ppč. 136 a 1015/3 v k. ú. Olešná u Radnic nebyly dodrženy podmínky stanovené zákonem o obcích č. 128 /2000 Sb,, pro převod majetku ve vlastnictví obce, zejména nebyla zveřejněna vyhláška o záměru prodat předmětné nemovitosti a jejich následný prodej nebyl projednán zastupitelstvem obce. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce uznává, že kupní smlouvy na výše specifikované pozemky jsou od počátku neplatné. Starosta je oprávněn podepsat s dalšími účastníky (kupujícími) prohlášení o uznání neplatnosti těchto kupních smluv a zajistí zápis parcel zpět na LV obce. Zastupitelstvo obce prohlašuje, že pro nápravu tohoto stavu se zavazuje znovu nabídnout tyto pozemky k prodeji tak, aby následný převod se uskutečnil v souladu s podmínkami stanovenými zákonem. Náklady spojené s převodem pozemků budou hrazeny z rozpočtu obce. Pokud k podpisu prohlášení o neplatnosti KS nebude oboustranná vůle, podá obec žalobu na neplatnost konkrétní KS. HLA PRO 7

2/3) Ve věci žádosti obce jako navrhovatele o posouzení návrhu protipovodňové opatření programu Mze – II. Etapa programu Prevence před povodněmi, se zastupitelstvo obce zavazuje, že po realizaci akce „Olešná – Protipovodňová opatření – 1. etapa, část a.1 – Rekonstrukce zatrubnění potoka“ bezplatně převezme protipovodňové opatření do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře.
HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zateplení fasády a výměnu oken – dokončení, u obytného domu v Němčovicích čp. 37 se zhotovitelem Montyfaj s.r.o., Praha 2. Smluvená cena díla činí 1,352.564,– Kč vč. DPH. Termín zahájení prací 14.5.2007, dokončení 30.7.2007. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce projednalo dopis Města Radnice ze dne 22.3.2007 nazvaný Upozornění na porušování uzavřené Smlouvy – žádost o úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Radnice. V této věci zastupitelstvo obce uvádí, že žádalo prostřednictvím starosty v loňském roce opakovaně Město Radnice, resp. ZŠ o rozpis jednotlivých položek neinvestičních výdajů na provoz školy. Tato žádost byla zaslána ředitelce školy 3.3.2006. Informace nebyly obci uspokojivě poskytnuty dodnes. Zastupitelstvo obce stále trvá na tom, aby Město Radnice jako zřizovatel ZŠ neprodleně zajistilo, aby smluvní partneři (obce) obdrželi písemné zdůvodnění a podrobný rozpis jednotlivých položek. Pokud se obec zavázala k povinnosti hradit ze svého rozpočtu podíl neinvestičních výdajů na žáky, má rozhodně právo požadovat, aby jí byly jednotlivé položky v příloze faktury zdůvodněny. Jedná se např. o položky – služby nevýrobní povahy 181 tis. Kč, nákup materiálu 56 tis. Kč, opravy a údržba ( 2005 – 271 tis. Kč, 2006 – 90 tis. Kč, O za nepl. ZP – 26 tis. Kč, důvod zvýšení pojistného, nárůst plateb za elektřinu a plyn ad.). Zastupitelstvo obce žádá starostu Města Radnice, aby žádosti vyhověl a zajistil nápravu tohoto stavu.
HLA PRO 7

3/3) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem ředitele Rokycanské nemocnice a.s., kterým podal informaci o tom, jak bylo naloženo s finančním příspěvkem obce a jaké vybavení nemocnice za příspěvky obcí a měst v loňském roce pořídila. Zastupitelovo obce bere dopis na vědomí.
HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2008 – 2011.
HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Péče o krajinu podáním k AOPK Plzeň ve výši 350.000,– Kč na pokračování akce snižování ohroženosti PF erozí tvorbou protierozních opatření v povodí nad obcí Němčovice.
HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce projednalo znění „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“ organizované Spolkem pro obnovu venkova ČR, a s textem znění petice se ztotožňuje a tuto iniciativu podporuje.
HLA PRO 7

7) Starosta podal návrh na podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2007.
HLA PRO 7

8) Různé:
8/1) Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku firmy Servis 365 s.r.o.na atrakce pro Dětský den ve výši 20.000,– Kč, který se bude konat v neděli 10.6.2007 od 11 do 17 hodin. Zastupitelstvo obce souhlasí.
HLA PRO 7

8/2) Starosta seznámil přítomné o zajištění autobusu na zájezd do ZOO Ohrada, který se bude konat tradičně na závěr prázdnin, v neděli dne 2.9.2007.

8/3) Zastupitelstvo obce se připojuje k akci Ukliďme svět a účastní se úklidu v okolí obce v sobotu odpoledne dne 21.4.2007. Obecní úřad zajistí účastníkům pytle a rukavice, následně svoz odpadků a občerstvení. K účasti zveme všechny naše dospělé i děti.
HLA PRO 7

8/4) Knihovnice seznámila přítomné o konání akce v knihovně Povídání o bylinkách, které se uskuteční v pátek dne 13.4. večer, hodina bude upřesněna.

8/5) Zastupitelstvo obce schvaluje účast starosty obce na X. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se koná 24. a 25. 5.2007 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. HLA PRO 7

8/6) Starosta seznámil přítomné o výsledku kontroly JPO obce, kterou provedli pracovníci HZS Rokycany. Zjištěné nedostatky budu odstraněny do 23.4.2007 vyjma dovybavení jednotky novými přilbami a opasky. Zodpovídá starosta.
HLA PRO 7

8/7) Starosta seznámil přítomné o nabídce firmy Alerte s.r.o. na instalaci elektronického zabezpečení kanceláří OÚ snímači kouře. Zastupitelstvo bere nabídku na vědomí.
HLA PRO 7

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nabytí pozemků podle čl. 2/1
– smlouvu o dílo podle čl. 3/1
– rozpočtový výhled podle čl. 4
– žádost o dotaci podle čl. 5
– petici podle čl. 6
– podání přihlášky podle čl. 7
– účast na sněmu podle čl. 8/5
Zastupitelstvo obce se zavazuje:
– k převzetí majetku podle čl. 2/3
Zastupitelstvo obce uznává:
– neplatnost kupních smluv podle čl. 2/2
Zastupitelstvo obce žádá:
– starostu Města Radnice o nápravu podle čl. 3/2
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s nabídkou podle čl. 8/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– dopis ředitele nemocnice podle čl. 3/3
– informace podle čl. 8/2, 8/4, 8/6 a 8/7
Zastupitelstvo obce se připojuje:
– k akci Ukliďme svět podle čl. 8/3
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. dubna 2007.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,50 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Bc. Jakub Ferschmann

Komentáře