Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Vašková, Nová, Piksová, Liška)

Program:
1) Informace o činnosti obecního úřadu
2) Poděkování bývalým představitelům obce
3) Povodňový fond
4) Stanovení výše odměn zastupitelům
5) Záměr prodeje obecních nemovitostí
6) Příprava inventarizace, účetní uzávěrky a rozpočtu na rok 2003
7) Odpadové hospodářství
8) Různé – veřejné osvětlení obce N, přihláška do SMO, kultura

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 7.

1) Starosta informoval přítomné o nákupu PC s monitorem, faxem, scanerem a tiskárnou. Na úřad byla zavedena nová telefonní linka euroISDN s dalšími tel. čísly: 371 795 262, 263, 264. Starosta je vybaven mobilním telefonem pro krizové volání, které obdržela obec zdarma od Eurotelu. Krizové číslo tohoto telefonu je 724 182 438, pracovní číslo 725 041 133. Pro vedení běžného účtu obce byla změněna banka – z Komerční banky Rokycany na Českou spořitelnu v Radnicích. Na úřad byl zaveden elektronický podpis pro komunikaci s bankou. Na boční okno úřadu byla namontována mříž. Podvojné účetnictví obce je od nového roku vedeno na PC s programem Fenix. Jako účetní a administrativní pracovnice nastoupila na úřad od 1.1.2003 Jiřina Vašková. Klíče od obecního úřadu mají k dispozici všichni zastupitelé.

2) Starosta společně s místostarostou poděkovali bývalému vedení obce za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch obcí Němčovice a Olešná. Knihu, čestné uznání a květinu předali bývalé místostarostce Janě Kratochvílové, bývalé účetní Zdeňce Bláhové a Františku Solarovi, který pracoval ve vedení obce 29 let. Předání dárku nepřítomnému poslednímu starostovi Františku Svobodovi bylo doručeno dodatečně.

3) Dalším bodem programu bylo schválení převodu finančních prostředků občanům postižených povodní v srpnu 2002. Z povodňového fondu Krajského úřadu v Plzni bylo poskytnuto z „programu poskytování finanční podpory na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi“ pro manžele Sládečkovy 200 tis. Kč. Po uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku“, po předložení účetních dokladů o opravě bytového fondu a čísle účtu, budou finanční prostředky převedeny. Termín: do 17.1.2003 Zajistí: Ferschmann, Vašková HLA PRO 7

4) Návrh na výši odměn zastupitelům byl předán všem v písemném materiálu.
Návrh: hrubá mzda – starosta 2880,– místostarosta 2000,– 5 zastupitelů 5 x 825,– účetní 2760,– za úvazek 8 hodin týdně (7 hodin účetnictví a administrativa + 1 hod. týdně za úklid). Celkem bude vyplaceno z rozpočtu obce na mzdy 11.765,– měsíčně,
152.945,– Kč za rok 2003. Zajistí: Vašková
HLA PRO 7

5) Dále byl zastupitelstvem obce projednán návrh starosty se záměrem obce prodat některé nemovitosti. Jedná se o prodej těchto nemovitostí v katastrálním území Olešná u Radnic:

a) ppč. 1277/ 7 o výměře 298 m2 – ostatní komunikace
b) ppč. 1277/ 8 o výměře 62 m2 – ostatní komunikace
c) ppč. 561/5 o výměře 1110 m2 – rokle
d) st. ppč. 23 o výměře 322 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
e) st. ppč. 69 o výměře 66 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
f) ppč. 81 o výměře 69 m2 – manipulační plocha
g) budova čp. 11 – objekt bydlení
Nabídky zájemců je možné zasílat písemně na adresu Obecního úřadu do 30.ledna 2003.
Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 7

6) Tento bod programu se týkal účetní uzávěrky za rok 2002 a inventarizace majetku obce. Tyto úkoly musí být dokončeny nejpozději do 31.ledna 2003, neboť po tomto datu je povinností obce požádat Krajský úřad v Plzni o provedení účetního auditu.
Inventarizaci materiálu používaného SDH Němčovice zajistí starosta SDH František Solar.
Byla provedena inventarizace obecních pozemků v katastrálním území Němčovice a Olešná u Radnic (připravila paní Piksová) s tímto výsledkem:

Katastrální území Olešná u Radnic:
Pozemky vedené v KN
– zastavěné plochy a nádvoří 402 m2
– vodní plochy 1213 m2
– ostatní plochy – neplodná půda podíl s J. Chvojkou 2/3 z 3645 m2
– ostatní plochy – manipulační plocha 69 m2
– ostatní plochy – ostatní komunikace 22175 m2
Pozemky vedené v PK
– ostatní plochy 10691 m2
– les 136345 m2
– pozemky zařazené do ZPF 98047 m2

Katastrální území Němčovice
Pozemky vedené v KN
– zastavěné plochy a nádvoří 50 m2
– vodní plochy 533 m2
– zahrady 3649 m2
– ovocné sady 5462 m2
– trvalý travní porost 7720 m2
– ostatní plochy – neplodná půda 3257 m2
– ostatní plochy – manipulační plocha 1650 m2
– ostatní plochy – zeleň 153 m2
– ostatní plochy – ostatní komunikace 11769 m2
Pozemky vedené v PK
– ostatní plochy 1079 m2
– les 60414 m2
– pozemky zařazené do ZPF 57314 m2

Podle výpisu ze Střediska cenných papírů ke dni 31.12.2002 vlastní obec 32 ks akcií Západočeské plynárenské a.s., 67 ks akcií Západočeské energetiky a.s., 2 ks akcie Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Podle informací z makléřských kanceláří je aktuální cena akcií poměrné nízká a sleduje sestupnou tendenci, proto starosta podal návrh na urychlený prodej akcií ZČP a ZČE, neboť cena akcií bude spíše dále klesat. Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 7

7) Odpadové hospodářství: Starosta informoval zastupitele o současném stavu likvidace komunálního odpadu. Popelnice vyváží fa Lidrone Břasy, kontejnery na separovaný sběr a velkoobjemové kontejnery fa Becker Kralovice, nebezpečný odpad odváží fa Rumpold Rokycany. Návrh starosty spočíval v reorganizaci současného stavu takto: Poplatek za likvidaci domovního odpadu zůstává nezměněn. Občany obce Olešná vybaví úřad popelnicemi a v nejbližší možné době zajistí starosta jejich vyprazdňování. Velkoobjemový kontejner bude s centra obce Olešná odstraněn bez náhrady. Chalupáři budou mít možnost si popelnici zakoupit ( možnost i u OÚ) a obecní úřad zajistí jednorázové známky na jejich vyvážení. Cena jedné známky je 25,– Kč. V letních měsících bude velkoobjemový kontejner umístěn přímo u řeky Berounky pro ukládání odpadu pro chataře. Na obecní skládku v Němčovicích bude umístěn velkoobjemový kontejner od kravína a na tuto skládku budou mít všichni občané možnost ukládat odpad, který se nevejde do popelnic nebo do nich nepatří. Provozní doba a řád skládky bude vypracován. Kontejnery na separovaný sběr ( papír, sklo a plasty) budou vyváženy z obou obcí beze změn.
Termín: do 31.1.2003 Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 7

8) Starosta seznámil přítomné o situaci s přípravou výstavby KČOV o výjimce, která je udělena obci Němčovice o odchylném vypouštění odpadních vod do svodu povrchové vody s platností do 31.12.2005.

8.1)Veřejné osvětlení v obci Němčovice bude opraveno a částečně vyměněno do konce ledna t.r. Předpokládané náklady na opravu jsou 50 tis Kč. Opravu zajistí fa Šefl Podmokly. HLA PRO 7

8.2) Přihláška do Svazu obcí a měst v roce 2003 podá a zajistí Ferschmann HLA PRO 7

8.3) Oprava oken – skleněné výplně u autobusové zastávky budou řešeny výměnou za plexisklo. V současné době je rozbito celkem 6 oken.

8.4) Obecní úřad zajistí podpis smlouvy o sdružení finančních prostředků pro autobusovou dopravu na rok 2003 s obcí Ejpovice ve výši 12.657,– Kč. Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 7

8.5) Je ukončen svoz občanů osobním autem ve čtvrtek z Radnic v 10,00 hod. pro nezájem občanů. HLA PRO 7

8.6) Kulturní a společenská činnost obce: Byla uspořádána mikulášská nadílka, 22 dětem rozdány balíčky v ceně á 150,– Kč, k vánocům byly občanům žijících v ÚSP a DPS předány potravinové balíčky v ceně á 300,– Kč ( p. Lehká, Baďurová).

8.7) Návrh na dárky s blahopřáním od OÚ při životních jubileích občanů a to: 60, 65, 70, 75, 80 let a dále po jednom roce. Zajistí: Nová HLA PRO 7

8.8) Byla projednána žádost Sportovního klubu Němčovice o finanční příspěvek na činnost pro rok 2003. Návrh 3.500,– Kč. Zajistí: Vašková HLA PRO 7

8.9) Zastupitelstvo obce se dále zabývalo změnou pracovníka obce pro sociálně právní ochranu dětí při odboru MěÚ Rokycany. Návrh: Marie Nová
HLA PRO 7

Diskuse občanů:
Fr. Solar: Upozornil OÚ na nutnost zkontrolovat vyúčtování ze ZŠ a MŠ.
Petr Svoboda: Požadoval stejný postup OÚ při postihu občanů za volné pobíhání psů bez dozoru.
Vl. Odstrčilík: Požadoval zajištění sjízdnosti místní komunikace v zimním období od domu čp. 38 na hlavní silnici.

Usnesení zastupitelstva obce 1/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:

– převod finančních prostředků občanům postižených povodní v srpnu 2002.
– výši odměn zastupitelům pro rok 2003
– prodej akcií ZČP a ZČE
– likvidaci komunálního odpadu podle čl. 7 tohoto zápisu
– opravu veřejného osvětlení v obci Němčovice
– přihlášku do Svazu obcí a měst v roce 2003
– podpis smlouvy o sdružení finančních prostředků pro autobusovou dopravu na rok 2003 s obcí Ejpovice
– ukončení svozu občanů osobním autem ve čtvrtek z Radnic
– návrh na dárky s blahopřáním od OÚ při životních jubileích občanů
– žádost Sportovního klubu Němčovice o finanční příspěvek na činnost pro rok 2003
– změnu pracovníka obce pro sociálně právní ochranu dětí.
HLA PRO 7

Jednání zastupitelstva skončilo 21,30 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel v.r.
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Vladimír Liška v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře