Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( K.Ferschmann, Vašková, Spal, Bc.J.Ferschmann, Mgr. Horvátová,
Sadílek, Pavelková)
Omluveni:
Hosté: 0
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Schválení vyhlášky č. 1/2007
3) Schválení vyhlášky č. 2/2007
4) Převody majetku
5) Schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR
6) Informace o jednání o protipovodňových opatřeních a žádost o dotaci
7) Stanovení stočného na rok 2007
8) Odpadové hospodářství obce
9) Různé: Nové jízdní řády ČSAD
Přihláška obce do OS AEF CZ
Informace o průběhu soudního jednání
Ověřovatelé zápisu: J.Ferschmann, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 7
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 10, 11/4, 11/5-1/2007
8/1-9/2006 7-7/2006 odloženo OHK 7/1, 7/2-2/2006
Nesplněno:9, 11/1, 11/2, 11/3-1/2007
2/1, 12/1, 12/2-11/2006 7/3-10/2006 prodloužen termín
5-10/2004 předloží se znovu OÚ Kamenec
2) Zastupitelstvo obce projednalo text návrhu obecně závazné vyhlášky obce Němčovice č.1/2007 O odpadních vodách, který byl zveřejněn na obecních webových stránkách 14 dnů před jednáním ZO k připomínkování. Došlé připomínky byly projednány a obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 zastupitelstvo obce schvaluje. HLA PRO 7
3) Zastupitelstvo obce projednalo text návrhu obecně závazné vyhlášky obce Němčovice č.2/2007 O ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, který byl zveřejněn na obecních webových stránkách 14 dnů před jednáním ZO k připomínkování. K návrhu nebyly podány žádné připomínky a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 zastupitelstvo obce schvaluje. HLA PRO 7
4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vytvoření osmi nových stavebních parcel pro stavbu RD v zastavitelné části obce podle ÚPO a pozemku, na kterém má vzniknout nová místní komunikace, podle geometrického plánu, vypracovaného Geodetickou kanceláří ing. Stránského z Rokycan. Nově vytvořený pozemek na vybudování místní komunikace pč. 233/16, díl „f“ o výměře 1181 m2 a díl „e“ o výměře 19 m2 v k.ú. Němčovice přijímá obec jako dar do svého vlastnictví na základě nabídky vlastníků pp. Kuškové 4/6, Ševčíkové 1/6, Izákové 1/6 a Macáka 1/1 a pověřuje starostu uzavřením a podpisem darovací smlouvy na tyto dva díly. HLA PRO 7
5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti MMR o dotaci v programu dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2006 ve výši 400 tis. Kč na zateplení objektu bytového domu čp. 37 (objekt je vytápěn TČ). HLA PRO 7
6/1) Starosta informoval přítomné o jednání s vedoucím Krajského inspektorátu Plzeň, Lesy ČR s.p., který je správcem vodního toku v Olešné, o stavu projektové dokumentace a o přípravě žádosti o dotaci na MZe z programu protipovodňová opatření na akci „Zkapacitnění zatrubnění potoka v zastavěné části obce Olešná“. V této věci bylo již vydáno územní rozhodnutí, ing. Chvátal do konce dubna 2007 dokončí projektovou dokumentaci pro stavební povolení a LČR pak podají žádost o dotaci ve výši 8,5 mil Kč na tuto stavbu na MZe. 6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Příprava ekologických projektů pro rok 2007 z rozpočtu PK ve výši 50 tis. Kč na dokončení projektové dokumentace pro stavební řízení na akci podle čl. 6/1. HLA PRO 7 6/3) Starosta informoval o jednání s vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVÚT Praha o problematice protipovodňových opatření v povodí nad obcí Olešná. Bude vypracován základní posudek na stav tohoto povodí zaměřený především na retenci krajiny a dále zástupce katedry nabídl pomoc při projektování protipovodňových opatření v rámci přípravy komplexních pozemkových úprav. Starosta již o tomto návrhu informoval Pozemkový úřad v Rokycanech. Konečné rozhodnutí však zůstává na tomto úřadu. 6/4) Starosta informoval přítomné o stavu správního řízení, kterým Stavební úřad v Radnicích uložil rozhodnutím společnosti Kladrubská a.s., provedení protipovodňových a erozních opatření na zemědělských pozemcích v povodí Olešné k ochraně půdního zemědělského fondu. Společnost se proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě odvolala ke Krajskému úřadu a rozhodnutí není pravomocné.
7) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2006: Výdaje celkem: ………………………………..38.341,– Kč Příjmy celkem: ……………………………… 50.132,– Kč Počet připojených osob …………………….. 46 Počet provozoven …………………………….. 2 Pohledávky ……………………………………. 4.485,– Kč Závazky ……………………………………….. 0 Výsledek hospodaření …………………………+ 7.305,– Kč
Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2006 bude převeden do rezervního fondu pro rok 2007. Pro rok 2007 byl vypočten paušál stočného podle skutečných provozních nákladů KČOV v roce 2006 na částku 750,– Kč za jednu osobu. Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané s příjmy paušálu stočného. Zvýšení počtu připojení dalších osob v roce 2007 se předpokládá o 13 osob. Děti jsou i letos od placení stočného osvobozeny. Provoz čistírny odpadních vod byl v červnu loňského roku převeden ze zkušebního do trvalého provozu a vodoprávní úřad vydal obci povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016.
HLA PRO 7

8) Starosta informoval přítomné o přijatých opatřeních v odpadovém hospodářství obce. Popeláři neodvezou odpad z popelnic, který je možné vytřídit a uložit do speciálních kontejnerů. Popelnice obsahující tento nepovolený odpad bude označena samolepkou NEVYVEZENO a bude vyvezena při dalším svozu, ale až po přetřídění jejím uživatelem. Kontejnerů na separovaný (tříděný) odpad – sklo, plasty a papír je dostatek a jsou umístěny v Němčovicích u hospody a na sběrném dvoře, jeden kontejner na papír je u „výboru“. V Olešné jsou kontejnery u hospody a u řeky na rozcestí. V současné době Polygon (sdružení obcí) jedná o rozšíření tříděného sběru o nápojové obaly, tzv. tetrapacky, což jsou vícevrstvé krabice od mléka, vína a džusů. Snaha snížit množství těchto druhů odpadu na skládce Flora Břasy je také v našem zájmu. Po naplnění kapacity této skládky a po ukončení jejího provozu, není v dosahu naší obce žádná další skládka, na kterou by bylo možné komunální odpad vyvážet za přijatelnou cenu. Zastupitelstvo obce proto žádá občany, aby svůj odpad co nejvíce třídili. HLA PRO 7

9) Různé:
9/1) Po úspěšném jednání Mikroregionu Radnicko s dopravcem ČSAD Plzeň dojde k úpravě jízdních řádů školních autobusů od 4. března tak, že odjezd ranního autobusu z Olešné a z Němčovic se posouvá o 26 minut později, tzn., že autobus odjíždí z Olešné v 7:31 a z Němčovice v 7:33 hod. Odjezd autobusu od školy v Radnicích se rovněž posouvá o 30 minut později a bude odjíždět směrem na Liblín místo 12:30 až ve 13:00 hodin. Děti, které nemají odpolední vyučování se tak mohou v klidu naobědvat ve školní jídelně.

9/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky za řádného člena občanského sdružení s názvem „Asociace Entente Florale CZ, o.s.“ se sídlem Národní kulturní památka Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2, přistupuje ke stanovám občanského sdružení a zavazuje se hradit členský příspěvek. Cílem sdružení je naplňovat myšlenky evropského hnutí Entente Florale Europe – zvelebovat prostředí měst a vesnic s plnou odpovědností za vlastní budoucnost. HLA PRO 7

9/3) Starosta informoval přítomné o průběhu jednání soudního sporu obec Němčovice vers. manž. Charvátovi, žaloba na neplatnost kupní smlouvy u Okresního soudu v Rokycanech. Jednání bylo odročeno na 12.3.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 a 2/2007
– přijetí daru a uzavření darovací smlouvy podle čl. 4
– žádost o dotaci podle čl. 5 a 6/2
– uzávěrku a výši stočného podle čl. 7
– podání přihlášky podle čl. 9/2
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s přijatými opatřeními podle čl. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace podle čl. 6/1, 6/3, 6/4, 9/1 a 9/3
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. března 2007.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,00 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Bc. Jakub Ferschmann

Komentáře