Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 4 členové ZO ( K.Ferschmann, Vašková, Spal, Bc.J.Ferschmann)
Omluveni: Mgr. Horvátová, Sadílek, Pavelková,
Hosté: 0

1) Vyhodnocen soutěže Vánoční okna – předání cen vítězům
2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
3) Účetní závěrka – hospodaření obce za rok 2006
4) Zpráva inventarizační komise
5) Projednání rozpočtu obce na rok 2007
6) Schválení smluv a dodatků smluv- Elektrowin, Asekol, Ekolamp
7) Schválení podání žádosti o grant od Nadace Partnerství
8) Schválení podání žádosti o dotaci z PSOV PK
9) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
10) Žádost ÚP na zřízení VPP pro rok 2007
11) Různé: Němčovický masopust 2007
Odborná příprava velitelů JPO
Alternativy technického zabezpečení přenosu jednání ZO
Nabídka návštěvy divadla
Ověřovatelé zápisu: J.Ferschmann, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.HLA PRO 4

1) Starosta seznámil přítomné s výsledky druhého ročníku soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu v obci. Odborná porota vybrala tři finalisty, kterým v úvodu jednání zastupitelstva starosta předal diplomy a finanční odměnu. Byla udělena dvě druhá místa a jedno třetí. Nejvíce se líbily okna manž. Nových v čp. 21 v Němčovicích (odměna 2.000,– Kč) a výzdoba domu čp. 2 v Němčovicích Marie Malíkové (odměna 2.000,– Kč), na třetím místě byla vyhodnocena výzdoba domu Jiřího Rejchy v Němčovicích če. 2 (odměna 1.000,– Kč). První místo nebylo uděleno, protože nebyla vyhodnocena nejoriginálnější vánoční výzdoba, kterou tato soutěž upřednostňuje. Všem vítězům gratulujeme.
2/1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-11/2006 4/2, 7/2-9/2006 6/1-8/2006
Nesplněno: 2/1, 12/1, 12/2-11/2006 7/1 zrušeno, 7/3-10/2006 prodloužen termín
8/1-9/2006 trvá 7-7/2006 šetří OHK
7/1-2/2006, 5-10/2004 předloží se znovu OÚ Kamenec
2/2 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.7/1-10/2006 – důvodem je závěr rozboru příjmů a výdajů obce, ze které vyplývá nevýhodnost pro obec být plátcem DPH. HLA PRO 4

2/3 Zastupitelstvo obce prodlužuje termín usnesení č. 7/3-10/2006 do konce července 2007.
HLAS PRO 4

3) Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou hospodaření obce za rok 2006 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.754,5 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.185,3 Kč
rozdíl: (předfinancování TČ úvěrem ČS a.s.) -1.430,8 Kč
Schodek je tvořen úvěrovým závazkem ve výši 1.358,0 Kč – krytý dotacemi z EU INTERREG IIIA ve výši 753,0 Kč a ZE ve výši 690,0 Kč, splatné v únoru 2007, dále neuhrazenými dluhy od občanů (poplatky, stočné, podíl ČEZ, Benda) HLA PRO 4

4) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 14.12.2006, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2006, ve složení: předseda komise Sadílek M., členové Pavelková D. a Ferschmannová J. Inventarizace byla zahájena dne 15.1. a ukončena 24.1.2007. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce. Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky 1.421,8
pohledávky 137,5
pokladna 0
zákl. běžné účty 25,4
software 103,6
movitý majetek 3.297,5
DDHM 838,3
stavby 10.046,0
pozemky 2.129,1
poř.majetku vrt 44,5
protipov. opatření 105,2
celkem majetek 16.727,1

Porovnání hodnoty majetku obce v roce 2002 3.530,2
v tis. Kč 2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1 HLA PRO 4

5) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2007, který byl připraven jako přebytkový, s rezervou +537,0 tis Kč:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.318,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.781,0 Kč HLA PRO 4

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené dne 14.3.2006 se společností Elektrowin a.s., Michelská 300/6, Praha 4. HLA PRO 4

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol s.r.o., U pejřárny 97, Praha 4. Tato smlouva nahrazuje smlouvu uzavřenou v roce 2006. HLA PRO 4

6/3) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dohody č. O/2006/006 o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností s firmou Ekolamp s.r.o., Kopytná 47/3, Praha 10. HLA PRO 4

7) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o grant do programu Strom života od Nadace Partnerství s názvem Místo pod stromy. Projektovým záměrem je vybudování a ozelenění dětského hřiště pro trávení volného času dětí. Výše žádaného grantu činí 150 tis. Kč.
HLA PRO 4

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2007 z rozpočtu PK ve výši 450 tis. Kč na zateplení objektu bytového domu čp. 37 (objekt je vytápěn TČ). HLA PRO 4

9) Starosta požádal zastupitelstvo o souhlas k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 48. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, krvavě potlačeného čínskou armádou. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora kampaně Vlajka pro Tibet. HLA PRO 4

10) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o zřízení deseti pracovních míst pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí.
HLA PRO 4

11) Různé:
11/1) V sobotu 24. února se koná Němčovický masopust 2007 za podpory obce ve spolupráci SDH Němčovice. Průvod povede kapela pana Bělohubého. Zastupitelstvo vyzývá občany k účasti na této akci.

11/2) Ve dnech 30.-31. března 2007 se koná od 8 hodin v hasičské zbrojnici SDH Břasy odborná příprava velitelů jednotek kategorie JPO V a JPO nezařazených – základní cyklická.

11/3 Zastupitel Bc. J.Ferschmann předvedl počítačovou prezentaci alternativ technického zabezpečení přenosu jednání ZO pomocí obecní sítě NE-NET podle usnesení č. 7/2-10/2006. Zastupitelstvo se věcí bude dále zabývat v průběhu roku 2007. HLA PRO 4

11/4) Na příští jednání zastupitelstva připraví starosta text obecně závazné vyhlášky, která bude upravovat způsob likvidace tekutých domovních odpadů v obci a způsob výpočtu stočného a text obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Návrhy vyhlášek budou zastupitelům k dispozici na obecních webových stránkách ke stažení. HLA PRO 4

11/5) Byla projednána žádost vedení Zdravotnické záchranné služby PK o finanční příspěvek pro Záchrannou službu Rokycany a Radnice. Zastupitelstvo obce vzhledem k finanční situaci obce rozhodlo, že zašle pravidelný finanční příspěvek pouze Rokycanské nemocnici a.s.
HLA PRO 4

Zastupitelstvo obce ruší:
– usnesení č.7/1-10/2006
Zastupitelstvo obce mění:
– usnesení č. 7/3-10/2006
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– účetní závěrku hospodaření obce za rok 2006
– zprávu inventarizační komise
– rozpočet obce pro rok 2007
– uzavření smluv a dodatků podle čl. 6/1, 6/2 a 6/3
– žádost o grant podle čl. 7
– žádost o dotaci podle čl. 8
– finanční příspěvek podle čl. 11/5
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s podporou kampaně Vlajka pro Tibet
– se žádostí ÚP podle čl. 10
– s přípravou vyhlášek podle čl. 11/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace podle čl. 11/1, 11/2 a 11/3
HLA PRO 4

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. února 2007.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,30 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Bc. Jakub Ferschmann

Komentáře