Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( K.Ferschmann, Vašková, Spal, Pavelková, Bc.J.Ferschmann,
Sadílek, Mgr. Horvátová
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Rozpočtové provizorium
4) Jmenování inventarizační komise
5) Úprava rozpočtu obce
6) Podání žádosti ČEZ a.s., o dotaci
7) Smlouva o spolupráci OSONA
8) Svoz komunálního odpadu v r. 2007
9) Ukončení členství v honebním společenstvu
10) Otevřený dopis k návrhu Plánu hlavních povodí
11) Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu v obci
12) Různé
Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2,3/1,3/2,4,5,6,7/2,7/4-10/2006 6/2-8/2006 4-7/2006 8/2-4/2006
10/1-10/2005 zrušen usn. č.2-10/2006
Nesplněno: 7/1-10/2006 přeloženo na leden 7/3-10/2006 trvá
8/1-9/2006 trvá 6/1-8/2006 bez odpovědi 7-7/2006 šetří OHK
7/1,7/2-2/2006, 7/2-9/2005 trvá, 5-10/2004 předloží se znovu OÚ Kamenec

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné smlouvy na pozemek pč. 62/3 o výměře 398 m2, vedený jako orná půda, ve vlastnictví obce Němčovice za ppč. 62/4 o výměře 396 m2 zahrada, ve vlastnictví P. Berana z Prahy, oba v k. ú. Němčovice. Pozemky se převádí bezúplatně. Starosta je pověřen podpisem SS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce ledna 2007. HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod pozemku pč. 300/4 orná půda o výměře 88 m2 v katastrálním území Němčovice od Pozemkového fondu ČR, starosta je pověřen podpisem KS. HLA PRO 7

3) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2006, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2007 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2007. HLA PRO 7

4/1) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2006 ve složení: předseda Miloslav Sadílek, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. HLA PRO 7
4/2) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2006
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2007
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2007 do 25.1.2007
HLA PRO 7

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2006. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2006, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o příspěvek z prostředků získaných v rámci projektu Zelená energie v programu Výstavba nových zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie od ČEZ Prodej, s.r.o., ve výši 676 292,– Kč na tepelné čerpadlo. HLA PRO 7

7) Starosta seznámil zastupitele s textem smlouvy o spolupráci s provozovatelem zařízení ke sběru a zpracování autovraků firmou OSONA holding a.s., Plzeň, na základě které budou mít občané možnost umístit vyřazené autovraky vozidel ve sběrném dvoře obce a za poplatek 500,– Kč jim bude vystaveno potvrzení o převzetí vyřazovaného vozidla do zařízení ke sběru a zpracování autovraků ke zpracování a ekologické likvidaci. Zastupitelstvo uzavření smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 7

8) Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku č. 3 smlouvy o likvidaci odpadu s firmou Lidrone s.r.o. Plzeň. Dodatek smlouvy upravuje ceny za vyvážení popelnic pro rok 2007. Zastupitelstvo uzavření dodatku smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění schvaluje ukončení členství obce Němčovice v honebním společenstvu Lom Lhotka u Radnic, IČO 48378704 ke dni 31.12.2006 a vystupuje se všemi honebními pozemky uvedenými na LV obce č. 10001 v katastrálním území Němčovice a Olešná u Radnic. HLA PRO 7

10) Starosta seznámil občany s textem otevřeného dopisu vládě ČR, který se týká strategického dokumentu Plán hlavních povodí. Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení: ZO nesouhlasí se schválením strategického dokumentu Plán hlavních povodí, tak jak byl navržen, bez odpovídající možnosti se k němu vyjádřit, připojuje svůj podpis k Otevřenému dopisu vládě k PHP a vyzývá starosty a zastupitele dalších okolních dotčených obcí, aby se k tomuto protestu připojili. HLA PRO 7

11) V obci se koná druhý ročník soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu oken, štítů, balkónů a předzahrádek rodinných domů a chalup. Finanční odměna je stanovena takto: za první místo tři tisíce korun, za druhé dva tisíce a za třetí místo tisíc korun. HLA PRO 7

12) Různé:
12/1) Zastupitelka Dana Horvátová se dotazovala na způsob zimní údržby místních komunikací v obci. Bylo konstatováno, že k pořízení techniky na zimní údržbu chybí obci finanční prostředky (nákup radlice a rozmetadla na vozidlo Multicar 25), investici bude možné zařadit do rozpočtu na rok 2007, do té doby bude údržba prováděna tak, jako dosud – vlastními silami.
12/2) Obec nabízí občanům Olešné možnost vyvážení fekálií obecním fekálním vozidlem Praga V3S za poplatek.
12/3) Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití vánočních a novoročních svátků.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– směnu pozemků podle čl. 2/1
– úplatný převod pozemku podle č. 2/2
– rozpočtové provizorium podle čl. 3
– jmenování inventarizační komise a provedení účetní uzávěrky podle čl. 4/1 a 4/2
– úpravu rozpočtu podle čl. 5
– žádost o příspěvek podle čl. 6
– uzavření smluv podle čl. 7 a 8
– ukončení členství v HS podle čl. 9
– usnesení podle čl. 10
– druhý ročník soutěže podle čl. 11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace podle čl. 12/1 a 12/2
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. ledna 2007.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Danuše Pavelková, František Spal

Komentáře