Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Vašková, Spal, Liška)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Zajištění předfinancování projektu TČ
3) Smlouva o výpůjčce
4) Smlouva o dílo
5) Převod pozemků od PFČR
6) Smlouva o nájmu bytu
7) Instalace a odhalení pamětní desky
8) Různé:
– Žádost obce o spolupráci ČVÚT
– Podání žaloby na neplatnost KS
– Informace o volbách
– Informace o předauditu hospodaření obce

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,3/3,3/4,4,5,6/3-8/2006 8/1,8/3-7/2006 3-6/2006
6/3-5/2006 8/1-4/2006 6-2/2006
Nesplněno: 6/1,6/2-8/2006 4,7-7/2006 2/1-6/2006 8/2-4/2006,
7/1,7/2-2/2006, 10/1-10/2005, 7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá

2/1) Starosta seznámil přítomné s návrhem na předfinancování schváleného projektu „Modelový projekt přechodu na ekologické vytápění“, včetně prací souvisejících (výměna radiátorů a potrubí) v objektu čp. 37 v Němčovicích úvěrem u České spořitelny a.s. na částku 1,360.000,– Kč, která bude krytá dotacemi INTERREG IIIA (EU) a MMR ČR, s úrokovou sazbou 3,34% ode dne čerpání do splacení tj. 31.8.2007. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření úvěrové smlouvy č. 318-083-06 a o poskytnutí v ní uvedeného zajištění. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce v souvislosti s usnesením č. 2/1-9/2006 dává souhlas k uzavření smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZS 318-083-06 (182-843454369/0800) s Českou spořitelnou a.s.
HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Plzeňským krajem o zapůjčení výpočetní techniky (počítač s příslušenstvím, programové vybavení a multifunkční zařízení) na dobu pěti let pro potřeby místní knihovny, za účelem umožnění přístupu veřejnosti k internetu. HLA PRO 5
4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Hennlich Industriertechnik spol.s r.o., odštěpný závod G-TERM Litoměřice, na dodávku a montáž zdroje tepla s tepelným čerpadlem DS 5030,3 včetně zhotovení primární strany – vrtů 3 x 90 m s tepelným výměníkem pro objekt domu čp. 37 v Němčovicích s termínem zhotovení do 11/2006 za částku 805.715,– Kč bez DPH (s DPH 882.330,– Kč). O rozpočtu této akce a jejích jednotlivých položkách se zabývalo zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání (3/4-8/2006). Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje úplatný převod pozemků pč. 5/4 o výměře 6 m2 a pč. 5/6 o výměře 115 m2 (zahrada) v katastrálním území Němčovice od Pozemkového fondu ČR. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce souhlasí s textem nové Smlouvy o nájmu bytu, včetně její přílohy (evidenční list) a výše nájemného pro nájemníka Jiřího Opičku, platnou od 1.10.2006. Nájem na byt 3+1 v prvním patře domu čp. 37 o velikosti 94 m2 bude sjednán na dobu určitou (jeden rok). HLA PRO 5

7) Při příležitosti dokončení nových kanceláří Obecního úřadu Němčovice v objektu bývalé školy, bude instalována a odhalena pamětní deska řídícímu učiteli Josefu Hylákovi, který zde působil v letech 1880 – 1905. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým termínem dne 13.10.2006 od 17 hodin a organizací akce. Pozvánky zajistí OÚ a starosta. Po odhalení desky bude následovat prohlídka nových kanceláří OÚ. HLA PRO 5

8) Různé:
8/1) Starosta seznámil přítomné o svém jednání s doc. ing. Karlem Vránou CSc., vedoucím katedry hydromeriolací a krajinného inženýrství, Stavební fakulty ČVÚT v Praze, který mu přislíbil pomoc a zajistí odborné posouzení způsobu hospodaření zemědělců v krajině a vyjádření k připravovanému projektu komplexních pozemkových úprav v Olešné. HLA PRO 5

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby k Okresnímu soudu v Rokycanech na neplatnost kupní smlouvy z roku 2001, na základě které byl prodán manželům Charvátovým lesní pozemek pč. 1000/37 o výměře 474 m2 v k.ú. Olešná u Radnic, v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích č. 128/2000 Sb.HLA PRO 5

8/3) Starosta seznámil přítomné o zabezpečení voleb do zastupitelstva obce a do Senátu. Starosta jmenoval zapisovatelku a čtyři členy okrskové volební komise, která se sejde poprvé zítra v 17 hodin a po složení slibu se ujme organizace těchto voleb v obci.

8/4) Krajský úřad PK provede dne 4.10. na základě žádosti obce předaudit hospodaření.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– uzavření úvěrové smlouvy a smlouvy o zastavení pohledávky podle čl. 2/1 a 2/2
– uzavření smlouvy o výpůjčce čl. 3
– uzavření smlouvy o dílo podle čl. 4
– úplatný převod pozemků podle čl. 5
– podání žaloby na neplatnost KS podle čl. 8/2
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s textem nájemní smlouvy podle čl. 6
– s termínem a organizací akce podle čl. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o jednání s ČVÚT podle čl. 8/2
– informace o přípravě voleb podle čl. 8/3
– informace o předauditu podle čl. 8/4
HLA PRO 5

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,30 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře