Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Vašková, Spal, Liška)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Smlouvy o dílo
4) Příspěvky z povodňového fondu
5) Ústavní stížnost
6) Různé:
– Kontrola AOPK
– Výzva SÚS
– Soutěž Vesnice roku – výsledky
Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1,2/2,2/3,3,5,6,8/2,8/4-7/2006 10/4-6/2006 6-5/2006
Nesplněno: 4,7,8/1,8/3-7/2006 2/1,3-6/2006 6/3-5/2006 = trvá 8/1,8/2-4/2006,
6,7/1,7/2-2/2006, 10/1-10/2005, 7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví obce na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1002980607 od Pozemkového fondu ČR. Podle této smlouvy obec Němčovice nabývá pozemky pč. 300/18, 419/1, 419/2, 431/1, 446/18 v k.ú. Němčovice a pozemky pč. 1236/2, 1239/3, 1262/2, 1262/20, 1262/25, 1262/26 do svého vlastnictví. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002177/001, č. IV-12-0002177/001a a č. IV-12-0002177/002 s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., Praha 2, podle kterých obec bude povinna strpět věcné břemeno a to: vzdušný kabel, pojistkovou skříň a konzoli na nemovitosti čp.37 a zemní kabel na pozemku pč. 417/1 (náves v Němčovicích). Starosta se pověřuje podpisem těchto smluv.
HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody č. IV-12-0002177/001a o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti s ČEZ Distribuce, a.s., zemní kabel za jednorázovou náhradu ve výši 600,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem této dohody. HLA PRO 5

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení elektroinstalace v prostorách přístavby obecního úřadu Němčovice čp. 37 se zhotovitelem Jaroslavem Benešem S.O.S. ELEKTRO sdružení podnikatelů Podmokly 107. Smluvená cena díla činí 29.750,– Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na provedení elektroinstalačních prací spojených s instalací tepelného čerpadla pro obytný dům Němčovice čp. 37 se zhotovitelem Jaroslavem Benešem S.O.S. ELEKTRO sdružení podnikatelů Podmokly 107. Smluvená cena díla činí 181.125,– Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 5

3/3) Zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě M. Semkoviče za provedené kopáčské a zemní prací v obci Němčovice v VII-VIII/2006 pro připojení kanalizace a uložení zemních kabelů ve výši 56.000,– Kč.
HLA PRO 5

3/4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh předběžného rozpočtu na strojní zařízení ústředního vytápění tepelným čerpadlem v čp. 37, tepelných izolací a vrtných prací včetně vystrojení vrtů ve výši 799.340,– Kč bez DPH, s tím, že firma, která bude práce provádět přiloží tento rozpočet k návrhu Smlouvy o dílo.
HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku z povodňového fondu obce na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodní v roce 2006 ve výši 400.000,– Kč, na základě uzavřené smlouvy s žadateli takto: Ing. Jiří Urbanec obdrží z povodňového fondu částku 200.000,– Kč, Ingrid Sládečková obdrží z fondu stejnou částku ve výši 200.000,– Kč. Příspěvky budou vyúčtovány obci v termínu do 31.3.2008. Starosta se pověřuje podpisem těchto smluv.
HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce se seznámilo s problematikou stanovených koeficientů velikostních kategorií obcím podle počtu obyvatel v obci, podle jednotlivých ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům. Na základě těchto informací zastupitelstvo obce schvaluje součinnost k ústavní stížnosti podané k Ústavnímu soudu ČR v Brně skupinou senátorů s návrhem na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 a Přílohy č. 2 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce dále podporuje obec Hora Svaté Kateřiny v této věci a schvaluje úhradu částky 1.000,– Kč, která bude zaslána na její zvláštní konto pro úhradu právních služeb a úkonů, které budou v této věci následovat.
HLA PRO 5

6) Různé:
6/1) Starosta seznámil přítomné s výsledkem kontroly opatření realizovaných z Programu péče o krajinu v roce 2005 pracovníky AOPK ČR Plzeň. K závěrům kontroly, která byla provedena dne 10.8.2006 bez přítomnosti kontrolovaného subjektu, má zastupitelstvo obce výhrady, neboť obci byla uznána reklamace uhynulých stromů dodavatelskou firmou v počtu 50 ks a tuto skutečnost se mohl kontrolní orgán dozvědět na místě. Neobjektivní závěr kontroly, který poškozuje dobré jméno obce, bude řešen prostřednictvím starosty a bude podán podnět nadřízenému orgánu AOPK.
HLA PRO 5

6/2) Starosta seznámil přítomné s výzvou SÚS Rokycany, podle které obec Němčovice na výtokové straně propustku a přilehlého dílu silničního tělesa silnice II/232 před křižovatkou do obcí Olešná a Němčovice nechala vysypat dvě fůry jílovitého materiálu. Tím bylo zamezeno vytékání vody z propustku a objekt je tak zaplaven vodou a trvale podmáčen. Podle SÚS hrozí poškození stavby propustku. Správa žádá o odstranění popsané navážky nejpozději do 15. září tohoto roku, aby nadále nebyl poškozován (zvláště v zimním období) majetek Plzeňského kraje. V této věci zaslal starosta SÚS dopis, ve kterém jí sděluje, že následkem nezajištění odtokových poměrů z propustku, neoprávněnými terénními pracemi bez povolení v roce 2005 na cizím pozemku pč. 238/4 v k.ú. Němčovice ve vlastnictví obce Němčovice, které spočívaly ve vyhloubení příkopu kolmo k silnici v délce 18 m od tělesa silnice (šířka 1m, hloubka 0,8m), došlo po prvním přívalovém dešti k převodu vody tímto propustkem z povodí za silnicí (cca 15ha polí) a následně k vytopení RD manž. Kratochvílových. Zastupitelstvo obce proto požaduje, aby SÚS zajistila zadržení vody na svém pozemku a zabránila jejímu vypouštění na cizí pozemek. V této věci pověřuje starostu, aby podal podnět příslušnému stavebnímu úřadu o zahájení řízení o stavebních úpravách zmíněného propustku spočívajících v zajištění jeho trvalé neprůchodnosti pro povrchovou vodu. Pokud nenapáchala voda žádné škody díky neúdržbě (neprůchodnosti) propustku za posledních čtyřicet let na majetku Plzeňského kraje, je předpoklad, že tento stav bude zachován i nadále.
HLA PRO 5

6/3) Starosta informoval přítomné o úspěchu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006, kdy obci byla udělena Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Obce oceněné zelenou stuhou jsou podle pravidel soutěže dále hodnoceny komisí tvořenou zástupci Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Tato komise vyhodnotí nejlepší obec, které bude udělena celostátní zelená stuha. Vítěz celostátní zelené stuhy postupuje do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale. Nad vyhodnocením Celostátní zelené stuhy převzal záštitu ministr životního prostředí. Zastupitelstvo obce proto žádá občany, aby obci pomohli při úklidu veřejných prostranství a při údržbě zeleně pro zajištění důstojné reprezentace Plzeňského kraje v celostátním kole.
HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nabytí pozemků podle čl. 2/1
– uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy podle čl. 2/2
– uzavření Dohody podle čl. 2/3
– uzavření Smluv o dílo podle čl. 3/1 a 3/2
– úhradu faktury podle čl. 3/3
– poskytnutí příspěvku z povodňového fondu podle čl. 4
– součinnost k ústavní stížnosti podle čl. 5
Zastupitelstvo obce pověřuje:
– starostu jednáním podle čl. 6/1 a 6/2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– návrh předběžného rozpočtu podle čl. 3/4
Zastupitelstvo obce žádá:
– občany o pomoc podle čl. 6/3
HLA PRO 5

Poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období svolává starosta na den
28. září 2006.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře