Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek:19,15 hod.
Přítomni:5 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Vašková, Spal, Liška)
Hosté:0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Úprava rozpočtu
4) Přijetí dotace
5) Vstup do MAS Světovina
6) Stanovení počtu členů ZO
7) Trestní oznámení obce
8) Různé:
– Autobusový zájezd do ZOO
– Automobilový závod Erzetka
Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5 1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/2,2/3,4,5,6,7,8,9,10/1,10/2,10/3-6/2006
Nesplněno: 2/1,3,10/4-6/2006 6/3-5/2006 = trvá 8/1,8/2-4/2006,
6,7/1,7/2-2/2006, 10/1-10/2005, 7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá
2/1) Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 2/2 a 2/3-6/2006 ze dne 29.června 2006. Důvodem je nová informace, že pozemky, které jsou předmětem nájmu od PF ČR budou po úhradě nájemného převedeny na obec bezúplatně.
HLA PRO 5
2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 12N06/07 na užívání pěti pozemků v k.ú. Němčovice o celkové výměře 1098 m2 a šesti pozemků v k.ú. Olešná u Radnic o celkové výměře 4132 m2 za účelem nezemědělského využití od Pozemkového fondu ČR. Jedná se především o místní komunikace. Starosta obce se pověřuje k jejímu podpisu.
HLA PRO 5
2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 12N06/07 k nájemní smlouvě za období od 1.7.2003 do 30.6.2006 tj. za 1095 dní ve výši 15.690,– Kč. Starosta obce se pověřuje k jejímu podpisu.
HLA PRO 5
3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti v polovině roku 2006. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.7.2006, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
HLA PRO 5
4) Starosta informoval přítomné o přidělení dotace Plzeňským krajem na zachování a obnovu kulturních památek ve výši 100.000,– Kč. Tyto peníze budou použity na dokončení restaurování sochy Krista, restaurování hlavní římsy, dříku podstavce s erbem, patky podstavce, osazení na původní místo, zhotovení podstavce pod Krista do kaple, zakončení podstavce jehlanem, zhotovení dřevěné zástěny mezi silnicí a soklem, s termínem dokončení do 9/2006. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dotaci.
HLA PRO 5
5) Zastupitelstvo obce Němčovice schvaluje vstup a členství dobrovolného sdružení obcí Mikroregionu Radnicka, jehož je řádným členem, do Místní akční skupiny Světovina (MAS), zájmového sdružení fyzických a právnických osob ke dni ustavující schůze MAS.
HLA PRO 5
6) Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů budoucího zastupitelstva obce na nadcházející volební období v letech 2006 – 2010 pro volby do zastupitelstev obcí, podle § 67 zák. č. 128/2000 Sb., na 7 (sedm). Stav počtu zastupitelů se nemění.
HLA PRO 5
7) Přítomní byli seznámeni s událostí ze dne 18. července 2006, kdy pravděpodobně v odpoledních hodinách neznámý pachatel zapálil úmyslně v uzavřeném objektu Sběrného dvora v Němčovicích role asfaltového papíru, které byly uloženy ve skladu nebezpečného odpadu a na tento oheň přidal směsný komunální odpad, který nalezl ve velkoobjemovém kontejneru na odpadky a výsledek tohoto konání měl vzbudit dojem, že pálení odpadků zde nezákonně činil a činí sám provozovatel sběrného dvora. Na tento čin podal starosta obce dne 24.7.2006 trestní oznámení na Policii ČR. Zastupitelstvo obce bere podané informace na vědomí a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.
HLA PRO 5
8)Různé: 8/1) Na konec prázdnin organizuje obec každoročně pro naše děti zdarma autobusový zájezd do ZOO, který se uskuteční poslední prázdninovou neděli. Tentokrát bude cílem zájezdu Zoologická zahrada v Ústí nad Labem. Odjezd v 7,30 hod, zastávky budou upřesněny,¨závazné přihlášky podávejte v kanceláři OÚ nebo v hospodě.
8/2) Starosta informoval o úplné uzavírce silnic Bujesily-Sviná-Vojenice v neděli 30.7. z důvodu konání automobilové soutěže BRISK – Erzetka Cup 2006. Objížďka povede po silnicích Horní Liblín, Němčovice, Kamenec.
8/3) Pan J. Nový se zeptal, jak bude pokračovat oprava kanalizace za jeho domem. Starosta odpověděl, že bude vše dokončeno do konce srpna t.r.
8/4) Pan P. Svoboda vznesl námitku, že bytovém domě čp. 37 před bytem Opičkových a Pavelkových je na chodbě uložen botník a rozházené boty, které ztěžují chůzi do dalšího patra a žádal, aby pronajímatel zajistil nápravu. Starosta požádá nájemníky o úklid věcí.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– s uzavřením nájemní smlouvy a dohody podle čl. 2/2 a 2/3
– úpravu rozpočtu podle čl. 3
– vstup do MAS podle čl. 5
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s přijetím dotace podle čl. 4
Zastupitelstvo obce stanovuje:
– počet členů ZO podle čl. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– trestní oznámení podle čl. 7
– informace podle čl. 10/1,10/2
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. srpna 2006.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,10 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře