Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Vašková, Spal, Liška)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Povodňové záležitosti
4) Smlouvy o dílo
5) Prevence před povodněmi
6) Nabídka PD
7) Program péče o krajinu
8) Anketa komunitního plánování
9) Přihláška do soutěže
10) Různé:
– příprava komunálních a senátních voleb
– informace o BVI – NE-NET v obci
– informace o dopravě majetku od AČR
– informace o KS v požárním sportu
Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,3/3,4,5,6/1,6/2-5/2006 6,8/4-4/2006 2-3/2006
Nesplněno: 6/3-5/2006 = trvá 8/1,8/2-4/2006, 6,7/1,7/2-2/2006, 10/1-10/2005,
7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá
2/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s úplatným převodem pozemku pč. 281/22 v k.ú. Němčovice o výměře 75 m2, vedeným jako ostatní plocha, neplodná půda od PF ČR. Starosta je pověřen uzavřením a podpisem smlouvy.
HLA PRO 5

2/2) Starosta seznámil zastupitele s návrhem Nájemní smlouvy č. 12N06/07 na užívání pěti pozemků v k.ú. Němčovice o celkové výměře 1098 m2 a šesti pozemků v k.ú. Olešná u Radnic o celkové výměře 4132 m2 za účelem nezemědělského využití od Pozemkového fondu ČR. Jedná se především o místní komunikace, které byly navíc v minulosti veřejným statkem v obci. Zastupitelstvo obce s uzavřením této nájemní smlouvy nesouhlasí, neboť PF ČR stanovil nepřiměřeně vysoké nájemné, které činí 1% z ceny pozemků ve výši 1,000.000,– Kč za 1 ha. Požadované nájemné za cca 0,5 ha je tak 5230,– Kč ročně. Za tuto částku by obec neměla v budoucnu ani dostatek finančních prostředků k následnému odkoupení těchto pozemků. Přitom jejich tržní cena v místě a čase obvyklá, stejně tak i podle výpočtu znalce v oboru ekonomika (ceny a odhady) je za pozemky vedené jako místní komunikace max. 210.000,– Kč za 1 ha. Zastupitelstvo obce proto považuje stanovené nájemné za nepřiměřeně a bezdůvodně vysoké, protože pokud by bylo vypočteno z reálné ceny nemovitostí, činilo by pouze cca 1.100,– Kč, což by byla pro obec akceptovatelná výše. Starosta je pověřen dalším jednáním v této věci.
HLA PRO 5

2/3) Starosta seznámil zastupitele s textem Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 12N06/07 k nájemní smlouvě za období od 1.7.2003 do 30.6.2006 tj. za 1095 dní ve výši 15.690,– Kč. Zastupitelstvo obce s odkazem na předchozí usnesení č.2/2-6/2006 s uzavřením této dohody nesouhlasí. Bude-li nájemné PF ČR přiměřeně sníženo, zastupitelstvo obce uzavření nájemní smlouvy znovu projedná.
HLA PRO 5

3) Odstraňování škod po povodni pokračuje podle schváleného postupu. Bylo provedeno přímé vyúčtování nákladů k MMR ČR, které nebylo z důvodu nedostatku finančních prostředků na kontě ministerstva dosud proplaceno. Obecní úřad přijímá stále žádosti od občanů o dotaci na opravu majetku poškozeného živelní pohromou. Obec požádá MMR ČR o dotaci na opravu poškozené kanalizace, MZe ČR o dotaci na opravu poškozeného břehu u KČOV. Zastupitelstvo obce schvaluje další postup při odstraňování škod po povodni. Bylo dokončeno čištění zatopených studní, o bezplatný rozbor vody bylo možné požádat jen v termínu do 23.6.2006 KHS v Plzni, což nebylo možné z časových důvodů stihnout. Starosta je pověřen jednáním o prodloužení tohoto termínu.
HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedenou poptávkou na zhotovitele stavby: Oprava škod po povodni – květen 2006 – Němčovice, DMT a MTZ bet. kanalizace a pročištění a vybralo nabídku firmy Karel Lukeš, zemní práce, autodoprava, která uvedené práce provede za cenu 488.154,– Kč. Zároveň pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. Na úhradu akce bude použita dotace z MMR ČR.
HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Krajského úřadu PK, OŽP a souhlasí se zasláním informací do Programu Prevence před povodněmi – II. etapa. Podle zpracované studie a projektu k ÚŘ ing. Chvátalem byl informační list vyplněn s údaji o protipovodňových opatřeních v k.ú. Olešná u Radnic s předpokládanými náklady na akci ve výši 8,578.800,– Kč.
HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci Protierozní opatření LBP 012 Radnického potoka – Němčovice ve výši 119.000,– Kč od firmy AP Plzeň, projektového sdružení s tím, že z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků v rozpočtu obce tuto nabídku neschvaluje. Pokud se najde zdroj na zafinancování tohoto projektu, bude zastupitelstvo obce opět o věci jednat, neboť považuje provedení této akce za důležité.
HLA PRO 5

7) Starosta seznámil zastupitele s posouzením žádosti obce AOPK ČR o finanční příspěvek z prostředků Programu péče o krajinu v roce 2006 na akci „Snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protierozních opatření – II. etapa“ a s jejím neschválením z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí a pověřuje starostu, aby přehodnotil a snížil plánované náklady na akci o 40% a tento návrh zaslal AOPK.
HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitelku paní Novou, organizací Ankety o komunitním plánování služeb na Rokycansku, rozdáním anketních lístků a jejich navrácení na OÚ v termínu do 30.7.2006.
HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky do soutěže „My už třídit umíme“ v termínu a starostu jejím podáním.
HLA PRO 5

10) Různé:
10/1) Starosta podal informace o přípravě komunálních a senátních voleb v obci na podzim letošního roku.

10/2) Starosta informoval přítomné o stavu prací od firmy, která buduje v obci internetovou síť. OÚ stále shromažďuje žádosti občanů, kteří mají zájem o připojení. K síti bude mít každý registrovaný uživatel přidělen svůj přístupový kód, bez kterého nebude možné se připojit.
10/3) Starosta informoval o přepravě techniky převedené od AČR do majetku obce z Olomouce železniční dopravou s tím, že vagon bude na rokycanském nádraží v sobotu a bude třeba vozidla přesunout do obce.
10/4) Starosta informoval přítomné o účasti němčovického družstva SDH na krajské soutěži SH ČMS v požárním sportu 2006 dne 19. srpna na stadionu města Domažlic „Jiskra“.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– úplatný převod pozemku podle čl. 2/1
– podání žádosti o dotaci podle čl. 3
– stanovený postup odstraňování škod podle čl. 3
– uzavření smlouvy o dílo podle čl. 4
– podání přihlášky podle čl. 9
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
– nabídku na vypracování PD podle čl. 6
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s podáním informace podle čl. 5
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
– s uzavřením nájemní smlouvy podle čl. 2/2
Zastupitelstvo obce pověřuje:
– starostu obce jednáním podle čl. 2/2, 3 a 7
– zastupitelku Novou organizací ankety podle čl. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace AOPK podle čl. 7
– informace podle čl. 10/1,10/2,10/3, a 10/4
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. července 2006.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,40 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře