Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 4 členové ZO ( Ferschmann, Nová, Vašková, Spal)
Omluven: Liška (v zaměstnání)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Uzavření smluv
3) Záležitosti hospodaření
4) Návrh na exekuci
5) Dekrety na byty
6) Různé:
– dopis Kladrubské a.s.
– Den otevřených dveří
– Připojení internetu
Ověřovatelé zápisu: Nová, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1,2/2,2/3,2/4,3,4/1,4/2,5/1,5/2,7,8/3-4/2006 4/4-3/2006 7/1-2/2006
Nesplněno: 6,8/1,8/2,8/4-4/2006 = trvají 2-3/2006, 6,7/2-2/2006, 10/1-10/2005,
7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá
2/1) Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenou poptávkou na zhotovitele výstavby: Infrastruktura přístupových bezdrátových bodů do sítě Internet a vybralo nabídku firmy SofteEU s.r.o. Plzeň, která uvedené práce provede za cenu 160.000,– Kč. Zároveň pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou SoftEU s.r.o. Na úhradu akce bude použita dotace z MIČR.
HLA PRO 4

2/2) Zastupitelstvo bylo seznámeno s textem dohody o instalaci a umístění sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv s firmou H.B.TEXTILIE s.r.o. Zbůch, která bude umístěna na sběrném dvoře obce a bude vyvážena zdarma výše uvedenou firmou. Starosta je pověřen podpisem dohody.
HLA PRO 4

2/3) Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku č.1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEWKTROWIN a.s. Praha 4. Podle tohoto dodatku lze firmě při nedodržení termínu pro odvoz elektrozařízení vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,– Kč a při nedodržení termínu splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Starosta je pověřen podpisem dodatku.
HLA PRO 4

3/1) Starosta podal návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2005:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.846,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.171,5 Kč
rozdíl: (pokrytý z rezerv obce) -325,4 Kč
Schodek byl vytvořen z větší části pohledávkami ve výši 214.914,– Kč – lesní hospodářství 185.212,– Kč (dosud neuhrazené dotace na zalesnění od SIZF 125 tis. a za dodané dříví na pilu 60 tis. Kč), dále neuhrazenými dluhy od občanů (28 tis.- Benda, Stránský) a přeplatkem FÚ ve výši 146 tis. Kč, který požaduje zpět.
Závěrečná zpráva: (uvedeno v tis. Kč.): závazky 171,0 pohledávky 214,9 pokladna 0 zákl. běžné účty 71,6 movitý majetek 557,3 DDHM 696,8 stavby 6.655,9 pozemky 1.996,2 poř.majetku vrt 44,5 čp. 37- byty 1.294,3 3BJ 49,2 čp. 37 – střecha 466,7 přístavba OÚ a HZ 445,2 celkem majetek 12.574,5
HLA PRO 4
3/2) Zastupitelstvo projednalo výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2005, audit provedl Krajský úřad PK, text zápisu byl hlasitě přečten a k jednotlivým bodům byly podány vysvětlivky.
HLA PRO 4

3/3) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti KÚPK o provedení auditu hospodaření obce za rok 2006 a zároveň o provedení dílčího auditu na konci letošního roku.
HLA PRO 4

3/4) Zastupitelstvo schvaluje nákup rotační sekačky zn. Jonsered FR 2116MA 2 na deset splátek od firmy Essox ve výši 13.151,– Kč.
HLA PRO 4

4) Zastupitelstvo schvaluje podání návrhu na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora k uspokojení pohledávky obce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku OS Kladno na povinného J. Bendu ze Slaného ve výši 23.722,– Kč.
HLA PRO 4

5) Starosta seznámil přítomné s písemnými žádostmi o přidělení bytů a po projednání uvedených důvodů zastupitelstvo obce schválilo přidělení bytů tak, že nájemní smlouvy budou v domě čp. 37, uzavřeny na byt č. 4 v II. patře s MVDr. Vavřičkovou, na byt č. 5 s P. Svobodou a na byt č. 6 s J. Vaškovou. Starosta je pověřen podpisem nájemních smluv. HLA PRO 4

6) Různé:
6/1) Starosta seznámil přítomné s textem dopisu ze dne 17.5.2006, který zaslala společnost Kladrubská a.s. vlastníkům půdy v k.ú. Olešná u Radnic a ve kterém označuje výroky starosty obce za nepravdivé a informuje adresáty o jejich povinnosti nést veškeré náklady na převod kultury s orné půdy na louku podle schváleného územního plánu obce a klade si otázku, zda tyto opatření budou účinná při podobných přírodních událostech jako byl přívalový déšť v květnu loňského roku. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že bude písemně reagovat a pravdivě informovat všechny dotčené osoby o učiněných opatřeních, které jsou systematicky směřovány především k ochraně majetku občanů v obci Olešná v povodí nad obcí a jsou schváleny odborníky a dotčenými orgány státní správy. Zastupitelstvo obce vyzývá všechny dotčené vlastníky k tomu, aby se nenechali zastrašit výhrůžkami společnosti uvedenými v textu tohoto dopisu.
HLA PRO 4

6/2) Starosta podal přítomným informace o zabezpečení voleb do PČR, Dětského dne a zároveň zve občany na akci Odpoledne otevřených dveří na prohlídku nově dokončených bytů v sobotu dne 3.6.2006 od 15 do 18 hodin.

Komentáře