Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Uzavření smluv
3) Zpráva kontrolního a finančního výboru
4) Žádost o dotaci
5) Revokace usnesení
6) Převod pozemků
7) Informace o přípravě parlamentních voleb
8) Různé – druhý ročník květinové soutěže
– oplocení kulturní památky
– nákup sekačky
– informace o akcích

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 3,4/1,4/2,4/3,5,6,7,8,9-3/2006, 9-10/2005, 2/2 transf. do 2-3/2006
Nesplněno: 2, 4/4-3/2006, 6,7/1,7/2-2/2006, 10/1-10/2005, 7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá

2/1) Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenou poptávkou na zhotovitele stavební akce: Půdní vestavba 1 bytové jednotky Němčovice čp. 37 a vybralo nabídku firmy Montyfaj s.r.o. Praha 2, která uvedené práce provede za cenu 585.000,– Kč. Zároveň pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou Montyfaj s.r.o. a smlouvy o poskytnutí dotace na tuto akci se SFRB. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo bylo seznámeno s provedenou poptávkou na zhotovitele stavební akce: Rekonstrukce, přístavba obecního úřadu a novostavba garáže SDH – II. etapa a vybralo nabídku firmy Montyfaj s.r.o. Praha 2, která uvedené práce provede za cenu 420.000,– Kč. Zároveň pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou Montyfaj s.r.o. a smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem. HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o provozu systému vismo IN na doménu nemcovice.eu s firmou Česká vydavatelská pro internet s.r.o. Jihlava. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 5

2/4) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o dílo na projekt pro územní řízení akce: Olešná – protipovodňová opatření – I. etapa, rekonstrukce zatrubnění potoka ve středu obce s autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, ing. V. Chvátalem, který dílo zhotoví za cenu 53.000,– Kč s termínem dokončení do 30.6.2006. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 5

3) Předseda kontrolního a finančního výboru V. Liška informoval přítomné o činnosti výborů a o provedených kontrolách. Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí.

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o podporu projektu na Tepelné čerpadlo, které bude vytápět bytový dům čp. 37, místní knihovnu, obecní úřad a hasičskou zbrojnici, z programu EU – INTERREG IIIA, s celkovými výdaji ve 1.156.585,– Kč. HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace PK na zachování a obnovu kulturních památek na: Dokončení restaurování sochy Krista, restaurování hlavní římsy, dříku podstavce s erbem, patky podstavce, osazení na původní místo, zhotovení podstavce pod Krista do kaple, zakončení podstavce jehlanem, zhotovení dřevěné zástěny mezi silnicí a soklem, ve výši 168.000,– Kč, s termínem dokončení do 9/2006. HLA PRO 5

5/1) Zastupitelstvo revokuje část svého usnesení č. 4/4-3/2006 tak, že starosta je pověřen podpisem upravené smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví od Ministerstva obrany ČR v čl. IV., kde se mění ustanovení o závazku nabyvatele o využívání převáděného majetku z doby pět let na dobu dvou let. HLA PRO 5

5/2) Zastupitelstvo revokuje část svého usnesení č. 6-3/2006 tak, že podaná výše dotace z programu Péče o krajinu MŽP – snižování ohroženosti PF erozí tvorbou protierozních opatření v povodí nad obcí Němčovice – II. etapa, byla upřesněna na částku 359.000,– Kč. V této pozměněné výši bude podána žádost na AOPK Plzeň. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce souhlasí s nabytím pozemků ppč. 233/8, 237/4 a 435, vše orná půda v k.ú. Němčovice a schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu těchto pozemků s Pozemkovým fondem ČR, Praha 3. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 5
7) Starosta informoval přítomné o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 2. a 3. června 2006. První zasedání okrskové volební komise se uskuteční ve čtvrtek 11.5.2006 od 17 hodin v kanceláři OÚ.

8/1) Zastupitelstvo obce vyhlašuje druhý ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Schvaluje odměny pro vítěze: Za první místo pět tisíc korun, za druhé tři tisíce a za třetí místo tisíc korun. Na webových stránkách www.nemcovice.cz bude opět organizována fotoanketa. HLA PRO 5
8/2) Starosta informoval zastupitele o vydání povolení odboru školství a kultury MěÚ Rokycany k oplocení sloupu se sochou Ecce Homo, které bude provedeno kovářským způsobem na čtvercovém půdorysu o délce 18000 mm a výšce 750 mm a bude opatřeno povrchovou úpravou grafitovým nátěrem ve středním odstínu.

8/3) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup sekačky na trávu a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. HLA PRO 5

8/4) Starosta informoval o dalším jednání o rozšíření vybavení obecního sběrného dvora o kontejner na textil a o sběrné zařízení na vyjetý olej.

8/5) Informace o akcích:
V sobotu 28.4. – stavění májky v Němčovicích
V neděli 29.4. – stavění májky v Olešné
V neděli 29.4. – čištění požární nádrže

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– uzavření smluv podle čl. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 6
– odměny pro vítěze podle čl. 8/1
– nákup sekačky podle čl. 8/3
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s podáním žádosti o dotaci podle čl. 4/1 a 4/2
– s nabytím pozemků podle čl. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu předsedy kontrolního a finančního výboru
– informaci konání voleb do PS PČR podle čl. 7
– informace o oplocení sochy podle čl. 8/2
– informace o dalším vybavení SD podle čl. 8/4
Zastupitelstvo obce revokuje a mění:
– své usnesení podle čl. 5/1 a 5/2
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. května 2006.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,15 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře