Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Finanční příspěvek na dopravu 2006
4) Uzavření smluv
5) Možnost převodu pozemků od ÚZSVM
6) Žádost o dotaci z PPK
7) Informace o kontrole FÚ
8) Informace o přípravě parlamentních voleb
9) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1,3,4,5,7/3,7/4-2/2006, 11,12/3-1/2006, 7/1-9/2005, 5-7/2005,
9/5-6/2005, 9/6-6/2003
Nesplněno: 2/2,6,7/1,7/2-2/2006, 9, 10/1-10/2005, 7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá

2) Na základě vyhlášeného záměru prodeje nebo směny nově vytvořeného pozemku pč. 1267/15 v k.ú. Olešná u Radnic o výměře 289 m2 podle usn. č. 2/1,2/2-2/2006 a záměru obce zajistit vhodný pozemek pro vybudování dětského hřiště, podle usn. č.8-1/2006, byla s vlastníky pozemků v této lokalitě předjednána a odsouhlasena směna pozemků. Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy, na základě které bude vlastnictví pozemků zapsáno takto: Obec Němčovice – ppč. 901/8,901/9,897/8,1262/30, O. Dientsbier – 901/7,901/5,897/7,1262/29, V. Štrunc – 1267/15, vše v k.ú. Olešná u Radnic. Náklady spojené s převodem pozemků hradí Obec Němčovice, pozemky se převádějí bezúplatně. Dále bylo dohodnuto, že součástí výstavby dětského hřiště bude vybudování komunikace, která spojí místní komunikace ppč. 1262/26 a ppč. 1267/10. Starosta je pověřen přípravou a podpisem smlouvy, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s textem dopisu ing. Miroslava Jaroše, radního pro dopravu PK o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. V rámci úprav sazby byl předložen písemný dodatek č. 1/2006 smlouvy o úhradě příspěvku na rok 2006 ve výši 1960,– Kč. Starosta je pověřen podpisem dodatku, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2006. HLA PRO 5

4/1) Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy s firmou Asekol s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (skupiny č. 3,4,7,8) tj. počítače, tiskárny, kopírky, televizory, el. hračky apod. Podle této smlouvy firma na své náklady umístí na sběrném dvoře obce 1 kontejner o objemu 15 m3, který bude sama odvážet. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, starosta je pověřen jejím podpisem. HLA PRO 5

4/2) Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy s firmou EKOLAMP s.r.o. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (skupina č. 5), tj. osvětlovací zařízení, zářivky, výbojky apod. Podle této smlouvy firma na své náklady umístí na sběrném dvoře obce vhodné sběrné nádoby, které bude sama odvážet. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, starosta je pověřen jejím podpisem. HLA PRO 5

4/3) Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy s firmou ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o oprávněných nákladech spojených s připojením odběrného místa. Podle smlouvy bude zajištěn příkon 3x80A pro tepelné čerpadlo . Podíl obce na nákladech bude činit 40.000,– Kč. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 5

4/4) Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku s Ministerstvem obrany, sekcí správy majetku. Podle této smlouvy se na obec převádí movitý majetek v účetní hodnotě 1,271.894,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy a jejím odesláním.
HLA PRO 5

5) Starosta podal informaci o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o podmínkách a možnostech převodu pozemků zapsaných na LV úřadu č. 60000 v k. ú. Olešná u Radnic. Zastupitelstvo obce po ujasnění přesné polohy pozemků konstatovalo, že o tyto pozemky nemá zájem, zvláště když jejich převod je podmíněn zaplacením ceny podle znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce se zároveň pozastavilo nad skutečností, že ve správním obvodě obce drží stát (ČR) ve svém vlastnictví nepotřebný majetek – lesní pozemky, vodní plochy, nikam nevedoucí místní komunikace, apod.

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Péče o krajinu podáním k AOPK Plzeň ve výši 500.000,– Kč na pokračování akce snižování ohroženosti PF erozí tvorbou protierozních opatření v povodí nad obcí Němčovice. HLA PRO 5

7) Starosta informoval zastupitelstvo obce o zahájení kontroly FÚ Rokycany u dotace MŽP na KČOV. Provedení kontroly je nezbytně nutné k závěrečnému vyhodnocení akce poskytovateli.

8) Starosta informoval přítomné o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 2. a 3. června 2006. Podle harmonogramu stanovil starosta počet členů okrskové volební komise na 5(pět), v obci bude zřízen jeden volební okrsek a zapisovatelem OVK bude jmenována paní Jiřina Vašková. První zasedání komise musí proběhnout nejpozději do 12.5.2006

9) Různé:
Termíny nejbližších akcí: 21.-22.4.2006 školení strojníků JPO
30.4.2006 stavění májky

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– uzavření směnné smlouvy podle čl. 2
– uzavření smluv podle čl. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s úhradou příspěvku na dopravní obslužnost podle čl. 3
– s podáním žádosti o dotaci z PPK podle čl. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informaci o jednání s ÚZSVM podle čl. 5
– informaci o kontrole FÚ
– informaci konání voleb do PS PČR podle čl. 8 HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. dubna 2006.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,05 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře