Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Vašková, Nová, Piksová, Liška)

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2)Informace o činnosti obecního úřadu
3)Převody majetku
4)Inventarizace majetku obce
5)Záměr prodeje obecních nemovitostí
6)Návrh rozpočtu obce na rok 2003
7)Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Radnice
8)Různé – obecní kapličky osvětlení obce, kultura

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 7.

1) Byly splněny body usnesení ZO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,2/01/2003.
Nesplněno:
– Usnesení č. 7/01/2003 – bude splněno do konce 3/2003 – po naplnění kontejneru odpadky a po jeho vyprázdnění bude kontejner umístěn na Němčovickou skládku.
– Usnesení č. 8,1/01/2003 bude splněno do konce února 2003 – dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení – chybí montáž tří světel.
– Usnesení č. 8,3/01/2003 bude splněno do konce března 2003 po dodávce objednaných plexiskel pro opravu autobusové zastávky.

2) Převod majetku:
2,1) Na základě záměru obce prodat nemovitosti schválené usnesením ZO č. 5/01/2003, záměr zveřejněn na úředních deskách v O+N, jednalo ZO o došlých písemných nabídkách. Jako zájemci o níže uvedené nemovitosti se přihlásili manželé Petr a Martina Fialovi z Prahy:

st. ppč. 23 o výměře 322 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
st. ppč. 69 o výměře 66 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
ppč. 81 o výměře 69 m2 – manipulační plocha
budova čp. 11 – objekt bydlení s příslušenstvím
Nabídnutá cena 400.000,– Kč.
Podmínkou prodeje těchto nemovitostí je uzavřít bezúplatnou dvouletou nájemní smlouvu na objekt bez čp. na stpč. 69 pro potřeby SDH Němčovice do doby, než bude vystavěna nová hasičská zbrojnice. Podpisem KS se pověřuje starosta Ferschmann
Termín: do 28.2.2003 Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

2,2) Jako zájemce o níže uvedené nemovitosti se přihlásil Jan Vondráček z Olešné:

ppč. 1277/ 7 o výměře 298 m2 – ostatní komunikace
ppč. 561/5 o výměře 1110 m2 – rokle
Nabídnutá cena 21.660,– Kč. Podmínkou prodeje těchto nemovitostí je zajistit v KS na ppč. 1277/7 břemeno jízdy a chůze pro obec Němčovice a pro vlastníka nemovitosti na
stpč. 48/2 a ppč.19. Podpisem KS se pověřuje starosta Ferschmann
Termín: do 31.3.2003 Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

2,3) Jako zájemci o níže uvedené nemovitosti se přihlásili manželé Karel a Růžena Novákovi z Prahy:

ppč. 1277/ 8 o výměře 62 m2 – ostatní komunikace
Nabídnutá cena 2.980,– Kč. Podpisem KS se pověřuje starosta Ferschmann
Termín: do 31.3.2003 Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

2,4) V souvislosti s prodejem nemovitosti čp. 11 v Olešné je třeba vystěhovat knihovnu a převézt knihy do knihovny v Němčovicích, provést jmenný seznam knih, nepotřebné vyřadit do sběru. Zajistí: knihovnice Ferschmannová, termín: do konce února 2003

2,5) V souvislosti s prodejem nemovitosti čp. 11 v Olešné se přihlásil zájemce o odkup rozhlasové ústředny za cenu 5.000,– Kč. Jedná se o Obec Soutice IČ 00875813, starostka obce Alena Exnerová. Podpisem KS se pověřuje starosta Ferschmann
Termín: do 31.3.2003 Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

2,6) Ostatní věci budou vystěhovány z budovy čp. 11 do konce února a OÚ zajistí jejich vhodné uskladnění. Obec nabízí k odprodeji elektrický mandl.
Termín: do 28.2.2003 Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

2,7) Starosta podal návrh ZO na nákup pozemků do vlastnictví obce – 12,6 ha orné půdy v k.ú. Olešná u Radnic za cenu 1,84 Kč/1 m2, tj. celkem za 231.000,– Kč od paní Bartoschové Jitky, bytem Radnice. Jedná se o tyto pozemky:

Katastrální území Olešná u Radnic:

Číslo parcely: kultura: výměra:
133/2 orná půda 0.4468
133/4 orná půda 0.5528
133/6 orná půda 1.2714
139/1 orná půda 0.9621
140 orná půda 0.9819
168 TTP 0.3021
170/1 orná půda 0.2831
173 orná půda 0.1007
174 TTP 0.0234

175/1 orná půda 0.3557
176/1 TTP 0.0385

176/4 TTP 0.0147
177/2 orná půda 0.5862
177/4 orná půda 0.6816
249/1 orná půda 0.5007
249/4 orná půda 0.7222
254/1 TTP 0.1036

254/5 TTP 0.0360
256/1 orná půda 0.2086
259/1 orná půda 0.6410
370 TTP 0.1100

371 TTP 0.0881
401/1 orná půda 0.8132
964 orná půda 0.8039
1016/6 TTP 1.8349
1016/7 orná půda 0.1183
celkem: 12.5815

Podpisem KS se pověřuje starosta Ferschmann
Termín: do 28.2.2003 Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

3) Zastupitel Liška přečetl zprávu o provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2002. Inventurní komise pracovala ve složení Liška, Ferschmann, Vašková. Majetek obce Němčovice činí 1.545.440,– Kč, Olešné 1.201.270,– Kč, celkem majetek obce včetně nominální hodnoty akcií je 2.905710,– Kč. V minulém roce se nakoupil tento materiál: PC, monitor, fax, tiskárna, hasičům rozdělovač, savice, hadice, proudnice, sací koš, celkem v hodnotě 52.735,– Kč. Byl vyřazen bezcenný majetek. Zastupitelka Vašková podala návrh na změnu evidence majetku v souladu s platnými účetními zákony.
Termín: trvalý Zajistí: Vašková HLA PRO 7

4) Dále byl zastupitelstvem obce projednán návrh starosty se záměrem obce prodat některé nemovitosti. Jedná se o prodej těchto nemovitostí v katastrálním území Němčovice:
a) ppč. 417/5 o výměře 171 m2 – ostatní plocha
b) ppč. 42 o výměře 1177 m2 – zahrada
Nabídky zájemců je možné zasílat písemně na adresu Obecního úřadu do 15.března 2003.
Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

5) Návrh rozpočtu obce na rok 2003 přednesl přítomným občanům podle jednotlivých kapitol starosta Ferschmann. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný, s příjmy 1.800.000,– Kč a výdaji 1.793.000,– Kč. HLA PRO 7

6) Dále informoval starosta přítomné zastupitele o nutnosti uzavřít s Městským úřadem v Radnicích veřejnoprávní smlouvu o vedení přestupkové komise pro obec Němčovice. Po podpisu smlouvy bude prováděna naší obcí úhrada za každé projednání přestupku ve výši 500,– Kč. Podpisem VPS se pověřuje starosta Ferschmann
Zajistí: Ferschmann HLA PRO 7

7) Různé informace: Obec požádala o dotaci z Eurofondu Solidarita na obnovu poškozených cest povodněmi v obci Olešná v srpnu 2002 a na mimořádné výdaje hasičům za zničený materiál při likvidaci následků po povodních.

7,1) Byla upravena siréna na bytovce v Němčovicích na dálkové ovládání. Spouštění sirény bude nyní zajišťováno z Plzně.

7,2) Jedná se s paní Fenclovou o odkoupení pozemku pod stavbou požární nádrže v Němčovicích a o pozemku na příjezdovou komunikaci k této nádrži.

7,3) Starosta požádal hasiče o pomoc s vyčištěním požární nádrže v jarních měsících.

7,4) Starosta zajistil vedení obecních kronik pro rok 2003 tak, že pro obec Němčovice bude vykonávat funkci kronikářky paní Iveta Solarová a pro obec Olešná paní Dana Štruncová. Zápis za rok 2002 předloží paní Solarová starostovi do konce února.

7,5) Správu počítačové sítě zajišťuje pro OÚ Jakub Ferschmann, který je zároveň pověřen tvorbou webových stránek obce, které budou umístěny na webové adrese www.nemcovice.cz. Termín dokončení stránek je stanoven do konce března 2003.

Diskuze občanů:
Fr. Solar: Proč nebyli občané informováni o uzávěrce hospodaření obce za rok 2002. Odpověď Ferschmann: Účetní uzávěrka nebyla dosud dokončena a zaslána z nadřízeného orgánu. Informace budou zveřejněny na příštím jednání zastupitelstva obce.

Fr. Svoboda: Kritizoval přístup ke kontejnerům, navrhoval uspořádat dvakrát za rok sběrné akce s přistavením kontejnerů přímo do centra obcí, kritizoval p. Vondráčka, že založil hnojiště na hranici se sousedním pozemkem a obtěžuje spoluobčany volně vytékající hnojnicí a zápachem. Odpověď Ferschmann: Sběrné akce jsou dobrým nápadem, který bude obec určitě realizovat, problém hnojiště projedná starosta s panem Vondráčkem osobně a zajistí nápravu, neboť stížnost pana Svobody není jediná.

I.Solarová: Nelíbilo se jí umístění veřejného osvětlení na sloupu u jejich domu. Odpověď Ferschmann: Světlo bude namontováno zkušebně, pokud bude odůvodněně občanům vadit, bude přemístěno jinam.

p. Med: Stížnost na znečištěné stoky a příkopy v Olešné nad obcí a žádal jejich úklid. Odpověď Ferschmann: Problém je potřeba zkontrolovat na místě a případně zajistit nápravu. P. Medovi zašle odpověď o výsledku písemně do 30 dnů.

K. Ferschmann: Pozval občany do masopustního průvodu, který se koná v sobotu 8. března od 10 hodin a večer pak všechny na sousedskou zábavu do místní hospody.

Usnesení zastupitelstva obce 2/2003:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej obecního majetku podle čl. 2,1 2,2 2,3 2,5
– nákup pozemků podle čl. 2,7
– záměr obce prodat obecní majetek podle čl. 4
– rozpočet obce pro rok 2003
– uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Radnice
– změnu evidence majetku

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu o inventarizaci majetku
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 13. března 2003 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,35 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Vladimír Liška v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře