Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Informace z Rokycanské nemocnice a.s.
4) Přihláška do soutěže Vesnice roku
5) Volby do parlamentu 2006
6) Pozemkový fond a jeho převody pozemků
7) Různé: Odjezdy školních autobusů z Radnic
Veřejný Internet
Financování VPP z rozpočtu obce

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12/1,12/2-1/2006, 6-10/2005, 10-8/2005, 2-5/2005
Nesplněno: 11,12/3-1/2006 9, 10/1-10/2005
7/1, 7/2-9/2005, 5-7/2005, 9/5-6/2005, = trvá
9/6-6/2003, 5-10/2004 = trvá
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat nebo směnit nově vytvořený pozemek pč. 1267/15 o výměře 289 m2, vedený jako ostatní plocha, v k. ú. Olešná u Radnic a nabízí jej k prodeji. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 5

2/2) Starosta podal návrh na nákup nebo směnu části pozemků v katastrálním území Olešná u Radnic do vlastnictví obce a to části ppč. 901/2, 901/3, 901/5, 901/7, 897/6, 1262/28 podle geometrického plánu o výměře cca 600 m2, pro vybudování dětského hřiště. Starosta je pověřen přípravou a podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno s textem dopisu ředitele Rokycanské nemocnice a.s. ing. Vladimíra Gabriela o tom, jakým způsobem byly použity finanční prostředky darované obcemi rokycanského okresu a o výkonech nemocnice za loňský rok. Zastupitelstvo obce schvaluje převod částky ve výši 3.000,– Kč na účet nemocnice, zároveň si je však vědomo, s ohledem na stav obecní pokladny, že tato částka spíše symbolizuje morální podporu nemocnici v její současné situaci. HLA PRO 5

4) Starosta podal návrh na podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2006.
HLA PRO 5

5) Starosta podal informaci o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 a o stavu příprav podle harmonogramu v obci.

6) Starosta seznámil přítomné o současné činnosti Pozemkového fondu, územního pracoviště Plzeň-jih, Rokycany a o způsobu jakým převádí pozemky „restituentům“. Bylo zjištěno, že byly převedeny na jiné subjekty i některé pozemky, o jejichž převod obec písemně požádala PF ČR na základě schváleného územního plánu obce. Na základě tohoto postupu, který považuje ZO za provedený v rozporu se zákonem, pověřuje starostu pořízením notářského prohlášení o zápis pozemků na LV č. 10001, které vede pozemková kniha jako veřejný statek do vlastnictví obce u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany.
HLA PRO 5

7) Různé:
7/1) Zastupitelstvo obce se zabývalo připomínkou paní Vaškové o tom, že školní autobus odjíždí z obce ráno v 7,07 hod, v Radnicích je v 7,15 hod, přičemž školní budova se otvírá dětem, které nechodí do školní družiny až v 7,35 hodin a ptá se, kde jsou v nepříznivém počasí tyto děti. Starosta je pověřen projednat tuto záležitost s vedením ZŠ v Radnicích.
7/2) Podobná situace nastává po skončení dopoledního vyučování. Autobus do Němčovic odjíždí v 12,25 hod., přičemž vyučování končí ve 12,20 hodin. Tyto děti se nemohou ani naobědvat ve školní jídelně, neboť by jim ujel autobus. Další spoj jede až v cca 15,30 hodin.
Starosta je pověřen projednat tuto záležitost s vedením ZŠ v Radnicích, případně podat písemný návrh na změnu jízdního řádu v nejbližším termínu u ČSAD Plzeň. HLA PRO 5
7/3) Starosta informoval o možnosti využít nově v provozních hodinách místní knihovny a obecního úřadu veřejný Internet, napojený trvale na pevnou linku ADSL. Zároveň obec nabízí občanům možnost zřízení vlastní e-mailové schránky s doménou ´nemcovice.cz´, kterou si pak mohou chodit do knihovny pravidelně vybírat. Stejnou možnost mají i ti, kteří mají počítač a internet doma. Obecní webmaster bude požádán o zablokování závadných stránek pro volné surfování dětí.
7/4) Starosta podal informace o způsobu financování veřejně prospěšných prací v roce 2006 v obci. Zastupitelstvo s uvedeným postupem souhlasí a bere jej na vědomí.
HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr prodeje nebo směny pozemku podle čl. 2/1
– nákup části pozemků podle čl. 2/2
– finanční dar podle čl. 3
– podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2006
– pořízení notářského prohlášení o zápis pozemků na LV č. 10001 podle čl. 6
– způsob provozování veřejného internetu podle čl. 7/3
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s postupem při řešení problematiky školního autobusu podle čl. 7/1 a 7/2
– se způsobem financování VPP podle čl. 7/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informaci konání voleb do PS PČR podle čl. 5
– dopis ředitele nemocnice podle čl. 3
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 23. března 2006.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,55 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Otevřít přílohu…

Komentáře