Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 3/2015
dne 2. dubna 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Střelečková)
Nepřítomni:
Hosté: 3 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převodní smlouvy
3) Rozpočtové opatření č. 2
4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace
5) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného 2015
6) Schválení dotace
7) Pronájem bytu
8) Máje – příspěvek, Nedělní klid
9) Ukliďme svět, CITO Němčovice, Čistá Horní Berounka
10) EKO-KOM, Velikonoce v útulku, Dětská burza

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-2/2015 5/1, 7/3, 7/4, 11/1, 11/2-1/2015 3/3-8/2014
Nesplněno: 5, 6-2/2015 7-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí nově vytvořeného pozemku pč. 300/20 o výměře 3287 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice, na stavbu obecního hřbitova podle schváleného územního plánu. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníkem. HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 229/3 o výměře 50 m2, vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Němčovice, který bude sloužit jako připojovací účelová komunikace ke stavebním pozemkům podle usnesení ZO č. 6-2/2015 ze dne 26.2.2015 odst. c). HLA PRO 7

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.3.2015. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.3.2015, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 7
4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 4410 Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou osobní dopravou v roce 2015. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 30.4.2015 a zaúčtuje pod položkou 5323. HLA PRO 7

5/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2014:
Výdaje celkem: …………………………….…..60.629,– Kč
Příjmy celkem: ……………………………….…65.000,– Kč
Počet připojených osob ……………………………. 98
Počet provozoven …………………………………….. 2
Pohledávky ………………………………………..…. 0
Závazky ………………………………………………….. 0
Výsledek hospodaření ………………………… + 4.371,– Kč

Přebytek z roku 2014 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 56.985,–

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2015 paušální výši poplatku v částce 700,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2015:
Výdaje celkem: …………………………… 90.000,– Kč Příjmy celkem: ……………………..……… 90.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané, větší plánované výdaje v roce 2015 (kompletní výměna náplně 1. pole, výměna potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet) budou hrazeny z rezervního fondu. Zvýšení počtu připojení v roce 2015 se předpokládá o 10 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Vodohospodářská infrastruktura 2015 z rozpočtu PK ve výši 366800. Kč na stavbu kanalizace II. etapa, západní část stoka A1a, A2. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu bytu v II.NP v čp. 22 3+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 30. dubna 2015. HLA PRO 7

8/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 7

8/2) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Nedělní klid skončí 30. září.

9/1) V sobotu, 18. dubna se koná už po deváté v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word úklid odpadků spojený s vycházkou do přírody. Start je ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné. Předcházet tomu bude od 10 šestý ročník nejstaršího pravidelného CITO eventu v Plzeňském kraji. Společně se zaměří na lesy přírodního parku Horní Berounka v okolí hradu Libštejna na pravém břehu Berounky doplněno o tradiční Olešenský potok a pravděpodobně hardcore rokli pod němčovickou kořenovou čističkou. Pytle, rukavice a odvoz odpadků na SD zajištěno. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

9/2) V neděli, 17. května se bude konat třetí ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Olešné a skončí na liblínském tábořišti. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

10) Různé: Starosta podal přítomným informace o stavu jednání se společností EKO-KOM, dále o tom, že v neděli 5. dubna se koná další tradiční akce Velikonoce v útulku a v sobotu, 11. dubna Dětská burza v klubovně Hasičského domu.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 7. května 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 3.4. 2015

Komentáře