Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: RNDr. Josef Pašek, předseda mikroregionu Radnicko
Program:
1) Vyhodnocen soutěže Vánoční okna – předání cen vítězům
2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
3) Účetní závěrka – hospodaření obce za rok 2005
4) Zpráva inventarizační komise
5) Projednání rozpočtu obce na rok 2006
6) Schválení smlouvy na zajištění zpětného odběru elektrozařízení s fa. Elektrowin
7) Informace o nabídce nepotřebného majetku MOČR
8) Schválení podání žádosti o grant od Nadace Partnerství
9) Schválení podání žádosti o dotaci z PSOV PK
10) Přihláška do soutěže Zlatý erb
11) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
12) Různé: Výroba propagačního materiálu pro obec
Němčovický masopust 2006

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Starosta seznámil přítomné s výsledky prvního ročníku soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu v obci, nazvanou Vánoční okna. Odborná porota vybrala tři finalisty, kterým v úvodu jednání zastupitelstva starosta předal diplomy a finanční odměnu. Nejhezčí vánoční výzdobu měl dům čp. 19 v Němčovicích, manželů Černých na prvním místě (odměna 3.000,–Kč) na druhém místě se nejvíce líbily okna manželů Pavelkových v čp. 37 v Němčovicích (odměna 2.000,– Kč) a na třetím místě byla vyhodnocena výzdoba manželů Bláhových v Olešné čp. 16 (odměna 1.000,– Kč). Všem vítězům gratulujeme.

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 8, 10/2, 10/3-10/2005 4/2-9/2005
Nesplněno: 6, 9, 10/1-10/2005
7/1, 7/2-9/2005, 10-8/2005, 5-7/2005, 9/5-6/2005, 2-5/2005 = trvá
9/6-6/2003, 5-10/2004 = trvá

3) Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou hospodaření obce za rok 2005 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.846,1 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.171,5 Kč
rozdíl: (pokrytý z rezerv obce) -325,4 Kč
Schodek je tvořen z větší části pohledávkami ve výši 214.914,– Kč – lesní hospodářství 185.212,– Kč (dotace na zalesnění od SIZF 125 tis. a za dodané dříví na pilu 60 tis. Kč), dále neuhrazenými dluhy od občanů (28 tis.- Benda, Stránský, Legatová) a přeplatkem FÚ ve výši 146 tis. Kč. HLA PRO 5

4) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 15.12.2005, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2005, ve složení: předseda komise Liška V., členové Nová M. a Ferschmannová J. Inventarizace byla zahájena dne 2.1. a ukončena 20.1.2006. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.
Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky 171,0 pohledávky 214,9 pokladna 0 zákl. běžné účty 71,6 movitý majetek 557,3 DDHM 696,8 stavby 6.655,9 pozemky 1.996,2 poř.majetku vrt 44,5 čp. 37 – byty 1.294,3 3BJ 49,2 čp. 37 – střecha 466,7 přístavba OÚ a HZ 445,2 celkem majetek 12.574,5
Porovnání hodnoty majetku obce v roce 2002 3.530,2
v tis. Kč 2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
HLA PRO 5

5) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2006, který byl připraven jako mírně přebytkový, s rezervou +40,0 tis Kč:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.640,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.600,0 Kč
HLA PRO 5

6) Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEWKTROWIN a.s. Praha 4. Podle této smlouvy firma na své náklady umístí na sběrném dvoře obce 2 kontejnery o objemu 40 m2 a 1 kontejner o objemu 2 m2, které bude sama odvážet. Zpětný odběr se týká elektrozařízení skupiny 1,2 a 6, tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, starosta je pověřen jejím podpisem. HLA PRO 5

7) Starosta informoval o konkrétní nabídce Ministerstva obrany ČR o bezúplatném převodu nepotřebného armádního majetku pro potřebu obce. Jedná se majetek v účetní hodnotě 1.465 tis. Kč, který je uskladněn v Hranicích na Moravě a v Olomouci-Bystrovanech. Před uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu je třeba seznámit se z jeho stavem. Prohlídka se uskuteční 30.1.2006 a zúčastní se jí starosta a dva zástupci SDH. Starosta byl pověřen dalším jednáním v této věci. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o grant do programu Strom života od Nadace Partnerství s názvem Místo pod stromy. Projektovým záměrem je vybudování a ozelenění dětského hřiště pro trávení volného času dětí v Olešné. Výše žádaného grantu činí 170 tis. Kč. HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2006 z rozpočtu PK ve výši 400 tis. Kč na dokončení přístavby OÚ. HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku obecních webových stránek a elektronické služby do soutěže Zlatý erb 2006. HLA PRO 5

11) Starosta požádal zastupitelstvo o souhlas k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 47. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, krvavě potlačeného čínskou armádou. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora kampaně Vlajka pro Tibet. HLA PRO 5

12) Různé:
12/1) Starosta informoval přítomné o podání žádosti o zřízení dvanácti pracovních míst pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí.
HLA PRO 5

12/2) Starosta předložil zastupitelům návrhy na propagační předměty obce před předáním do výroby.

12/3) V sobotu 25. února se koná Němčovický masopust 2006 za podpory obce ve spolupráci SDH Němčovice. Průvod povede kapela pana Bělohubého. Zastupitelstvo vyzývá občany k účasti na této akci.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– účetní uzávěrku hospodaření obce za rok 2005
– závěrečnou zprávu inventarizační komise
– rozpočet obce na rok 2006
– podání žádostí o dotace podle č. 8,9
– podání žádosti na ÚP podle čl. 12/1
– přihlášku do soutěže Zlatý erb
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s uzavřením smlouvy s firmou Elektrowin podle čl. 6
– s postupem při převodu majetku od MOČR podle čl. 7
– s akcí Vlajka pro Tibet
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace podle čl. 12/2, 10/3
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 23. února 2006.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,10 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře