Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,17 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Schválení prodeje pozemku
3) Schválení rozpočtového provizoria
4) Schválení smluv na zajištění zpětného odběru odpadu a s Městskou knihovnou
5) Schválení dotací z MIČR a MMRČR
6) Žádost o převod majetku z MOČR
7) Prodej akcií
8) Podání žaloby na náhradu škody
9) Žádost o provedení komplexních pozemkových úprav v Olešné
10) Různé: Korespondence s občany
Výstava Nástrahy civilizace
Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu v obci

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4/1, 5, 6, 8/1-9/2005, 9/4-6/2005, 3-5/2005
Nesplněno: 4/2, 7/1, 7/2-9/2005, 10-8/2005, 5-7/2005, 9/5-6/2005, 2-5/2005 = trvá
9/6-6/2003, 5-10/2004 = trvá
4/4-6/2005 transformován do 7/2-9/2005
Zrušují se: 9-8/2005, 5-2/2005, 10/8-3/2005, 2/6-6/2004 HLA PRO 5
2) Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 433/2 v k.ú. Němčovice o výměře 13 m2 se písemně přihlásili manželé Fajmonovi z Němčovic a souhlasí se stanovenou kupní cenou 2.932,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2005. HLA PRO 5
3) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2005, je navrženo schválit rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2006 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2006. HLA PRO 5
4/1) Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. Praha 4, s dodatkem č. 1 této smlouvy, kterou obec pověřuje plněním povinností vyplývajících z této smlouvy firmu BECKER Kralovice s.r.o. a s plnou mocí, kterou obec zplnomocňuje sdružení obcí POLYGON k výkonu závazků obce vyplývajících z této smlouvy a pověřuje jej vystavováním faktur jménem obce na účet sdružení. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, starosta je pověřen jejím podpisem.
HLA PRO 5
4/2) Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou Rokycany, podle které bude obecní knihovně zapůjčovat knihy a poskytovat metodickou i praktickou pomoc. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, starosta je pověřen jejím podpisem. HLA PRO 5
5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu výstavba obecních bytů na MMR ČR(SFRB) na 1 byt. HLA PRO 5

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora projektů pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k Internetu pro rok 2006 Ministerstva informatiky ČR ve výši 112 tis. Kč. Hlavním výstupem projektu je Vybudování bezdrátového vysoko-rychlostního internetu v obci Němčovice je pokrytí 90% území v obou částech obce tímto signálem. HLA PRO 5
5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce o přidělení PC soustavy pro potřebu obecní knihovny z rozpočtu PK – dlouhodobý pronájem. HLA PRO 5
5/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na knihovnický počítačový program CLAVIUS z programu VISK 3 Ministerstva kultury ČR. HLA PRO 5
6) Starosta informoval o nabídce Ministerstva obrany ČR o možnosti převodu nepotřebného armádního majetku pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, především hasičů. Starosta byl pověřen dalším jednáním v této věci. HLA PRO 5
7) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 32 ks akcií Západočeské plynárenské a.s. IČO 49790315, z registr. Účtu v SCP 100200117187 za 4000,– Kč za jednu akcii, ing. Aleši Hodinovi, Starý Plzenec 736. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o úplatném převodu cenných papírů. HLA PRO 5
8) Zastupitelstvo obce projednalo podání žaloby o náhradu škody na Kladrubskou a.s., neboť tato společnost byla marně písemně vyzvána k nápravě i k úhradě škody ve výši 242.772,– Kč, kterou způsobila voda na majetku obce především v důsledku nedodržování zásad správné zemědělské praxe touto společností, především nevhodným působením v krajině, nesprávným zemědělským hospodařením, používáním nevhodných agrotechnických postupů a plodin, především kukuřice. Starosta je pověřen podáním žaloby a jednáním za obec v této věci. HLA PRO 5
9) Starosta podal návrh na podání žádosti na provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešná u Radnic k Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu v Rokycanech. V souvislosti s úpravami budou vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření, zajištění přístupových cest k pozemkům jednotlivých vlastníků, ke zvelebení krajiny a ke zvýšení její ekologické stability. Do těchto úprav bude možné začlenit protipovodňová opatření v povodí nad obcí Olešná. HLA PRO 5
10)Různé:
10/1) Starosta seznámil přítomné s dopisem paní Gargulové ze dne 14.11.2005, ve kterém poukazovala na zvýšený provoz motorových vozidel, zvláště nákladních aut s přívěsy a těžkých stavebních strojů jedoucích po místní komunikaci, která vede okolo domu čp. 3 a které mají domkem otřásat. Byla přečtena rovněž odpověď starosty, ve které bylo sdělení, že na začátek této místní komunikace bude umístěna dopravní značka, omezující vjezd vozidel nad 3,5 t. Tato značka zcela nevyloučí vjezd nákladních vozidel s větší hmotností, neboť v případě dopravy materiálu nebo techniky, mají řidiči oprávnění vjet s vozidly nad 3,5 t do této ulice jako dopravní obsluha, pokud jej vezou občanům mající zde své nemovitosti.
10/2) Starosta informoval přítomné o výstavě fotografií s názvem Nástrahy civilizace. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek, 22. prosince 2005 v 17 hodin. Výstava bude otevřena v provozních hodinách restaurace po dobu vánočních a novoročních svátků. Upozornění: VÝSTAVA NENÍ VHODNÁ PRO MALÉ DĚTI. Vstupné dobrovolné – bude předáno Záchranné stanici živočichů Plzeň.
10/3) V obci se bude konat první ročník soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu oken, štítů, balkónů a předzahrádek rodinných domů a chalup. Soutěž chce podpořit ty občany, kterým záleží na tom, jak vypadají jejich rodinné domy a chalupy. Vítězem bude objekt s nejhezčí a nejoriginálnější vánoční výzdobou. Finanční odměna je stanovena takto: za první místo tři tisíce korun, za druhé dva tisíce a za třetí místo tisíc korun. HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej pozemku podle čl. 2
– rozpočtové provizorium
– podání žádostí o dotace podle č. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
– prodej akcií podle čl. 7
– podání žaloby podle čl. 8
– finanční odměnu pro soutěž podle čl. 10/3
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s uzavřením smlouvy, dodatku smlouvy a plnou mocí podle čl. 4/1
– s uzavřením smlouvy podle čl. 4/2
– s podáním žádosti na provedení KPÚ podle čl. 9
Zastupitelstvo obce zrušuje:
– usnesení ZO podle čl. 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o nabídce MOČR podle čl. 6
– informace podle čl. 10/1, 10/2
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. ledna 2006.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,05 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře