Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Schválení záměru prodeje pozemku
3) Schválení prodeje pozemku
4) Jmenování inventarizační komise
5) Schválení smlouvy o likvidaci odpadu na rok 2006
6) Informace o rozhodnutí MFČR
7) Schválení způsobu výběru a výše stočného pro rok 2006
8) Různé:
Stanovisko k dodatečnému povolení stavby
Termíny akcí

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8-8/2005 3-7/2005
Nesplněno: 9, 10-8/2005 5-7/2005 trvá 4/4, 9/4, 9/5-6/2005
2-5/2005, 9/6-6/2003 trvá 3-5/2005 trvá
5-2/2005, 5-10/2004, 2/6-6/2004 odloženo 10/8-3/2005 nepřijato usnesení
2) Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 1277/16 v k.ú. Olešná u Radnic o výměře 7 m2 se písemně přihlásili manželé Čapkovi z Prahy 5 a souhlasí se stanovenou kupní cenou 2.800,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2005. HLA PRO 5
3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat nově vytvořený pozemek pč. 433/2 v katastrálním území Němčovice o výměře 13 m2, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace podle geometrického plánu zpracovaného ing. Stránským. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 5
4/1) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2005 ve složení: předseda Vladimír Liška, členové Marie Nová a Ferschmannová Jitka.
4/2) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2005
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2006
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2006 do 27.1.2006
HLA PRO 5
5) Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku č. 2 smlouvy o likvidaci odpadu s firmou Lidrone s.r.o. Plzeň. Dodatek smlouvy upravuje ceny za vyvážení popelnic pro rok 2006. Zastupitelstvo uzavření dodatku smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLA PRO 5
6) Starosta seznámil přítomné z rozhodnutím Ministerstva financí ČR z 1.11.2005, kterým bylo vyhověno žádosti obce Němčovice a promíjí se odvod 119 000,– Kč, uložený Finančním úřadem v Rokycanech (vrácení dotace z roku 2002 za nedodržení termínu akce) a penále 103 054,– Kč předepsané stejným úřadem včetně dopočtu penále. Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky připuštěny.

7/1) Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 4/1 a 4/5-6/2005 ze dne 14.7.2005, kterým byl schválen provozní řád KČOV, bylo rozhodnuto o výběru stočného od 1.1.2006 podle výpočtu vypracovaného firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zastupitelstvo obce stanovilo způsob výběru stočného takto:
a) Paušální stočné bylo stanoveno na částku 897,– Kč za jednu osobu a rok (22,36 Kč za 1m3, 110 litrů na osobu denně x 365 dní, výpočet: 110x365x22,36=897,75 Kč). Do paušálu stočného se neodepisuje cena za pořízení stavby KČOV.
b) Předpis v této výši byl stanoven na rok 2006 pro všechny osoby, které v obci Němčovice bydlí v rodinných nebo nájemních domech, chalupách a chatách, pokud mají možnost připojení na obecní kanalizaci.
c) O písemně doručených námitkách rozhoduje zastupitelstvo obce.
d) Osvobozeny od placení stočného jsou všechny děti do 18 let.
e) Objekty, které nejsou trvale obydleny, platí stočné ve výši za jednu osobu.
f) Právnické osoby a fyzické osoby podnikající platí trojnásobek stanoveného ročního paušálu.
g) Platit stočné jsou povinny všechny osoby uvedené v odst. b), f), bez ohledu na z provozu nevyřazené vlastní septiky a žumpy nebo nepřipojení na obecní kanalizaci přímo a tuto možnost nevyužívají.
h) Stočné je možné uhradit v jedné (ve výši 897,– Kč splatné do 31.3.) nebo ve dvou splátkách (ve výši 450,– Kč, splatné do 31.3. a 30.9.) a to vždy v roce, za který má být stočné uhrazeno.
i) Práva a povinnosti občanů při vypouštění odpadních vod do kanalizace se řídí zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích).
j) Výběrem stočného je pověřen Obecní úřad Němčovice.
HLA PRO 5
7/2) Zastupitelstvo obce znovu vyzývá občany, kteří mají možnost připojit se na obecní kanalizaci v Němčovicích, aby v souladu se schváleným provozním řádem čistírny vyřadili trvale své domovní septiky a žumpy z provozu a splašky ze svých domovů vypouštěli do obecní kanalizace přímo. HLA PRO 5
8/1) Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím MěÚ Radnice, stavebního úřadu, kterým bylo dodatečně vydáno povolení na stavbu betonové zdi v Olešné stavebníkovi J. Vyčichlovi, rozhodnutím vedeným pod čj.: 1600/05 ze dne 7.11.2005 a navrhl podat odvolání z důvodu, že vydané rozhodnutí bylo vydáno přes nesouhlas obce a na základě statického posouzení vypracovaného firmou TORION s.r.o., které bylo zpochybněno posudkem ing. J. Škopa, objednaného obcí Němčovice. HLA PRO 5
8/2) Termíny obecních akcí:
– 25.11. od 19 hodin Pozvání zaměstnanců obce na večeři
– 26.11. od 14 hodin Slavnostní odhalení sochy Ecce Homo v Olešné
– 1.12. od 9 hodin Praha: Odborný seminář 6. ročníku soutěže Veřejná
správa: Webové prezentace obcí, měst a dobrovolných svazků obcí
– 3.12. od 18 hodin Výroční valná hromada SDH Němčovice
– 4.12. od 16 hodin Mikulášská nadílka HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej pozemku podle čl. 2
– záměr prodeje nově vytvořeného pozemku podle čl. 3
– inventarizační komisi podle čl. 4/1
– postup při uzavření hospodaření obce a přípravy nového rozpočtu podle č. 4/2
– dodatek smlouvy podle čl. 5
– způsob výběru stočného podle č. 7/1
– termíny akcí podle čl. 8/2
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s podáním odvolání proti rozhodnutí podle čl. 8/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o rozhodnutí MFČR podle čl. 6
Zastupitelstvo obce vyzývá:
– občany k připojení na KČOV podle čl. 7/2
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 15. prosince 2005.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Komentáře