Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Schválení záměru prodeje pozemku
3) Schválení smlouvy o vytvoření školského obvodu spádové školy ZŠ Radnic a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2005
4) Příprava a realizace komunitního plánování sociálních služeb
5) Úprava rozpočtu obce za III/IV. 2005
6) Projednání situace v souvislosti s vydaným územním rozhodnutím
7) Projednání dalšího dopisu paní V. Fenclové z Němčovice
8) Projednání situace v souvislosti s vydaným rozhodnutím o udržovacích pracech
9) Seznámení s výsledkem soudního sporu s panem J. Bendou
10) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1, 4, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9-7/2005 12-6/2005
Nesplněno: 3, 5-7/2005 trvá 4/4, 4/5, 9/4, 9/5-6/2005 2-5/2005, 9/6-6/2003 trvá
3-5/2005 trvá
5-2/2005, 5-10/2004, 2/6-6/2004 odloženo 10/8-3/2005 nepřijato usnesení

2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat nově vytvořený pozemek pč. 1277/16 v katastrálním území Olešná u Radnic o výměře 7 m2, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace podle geometrického plánu č. 150-20/2005. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 5

3/1) Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ Radnice, okres Rokycany, kterou je nutné uzavřít v souladu s § 178, zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Zastupitelstvo uzavření smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLA PRO 5

3/2) V souvislosti s bodem 3/1 bylo nutné připravit ke schválení obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 3 / 2005 na základě § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení),, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého veřejného zájmu dnem vyhlášení.
HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost MěÚ Rokycany, odbor zdravotní a sociální o souhlas s přípravou a realizací komunitního plánování sociálních služeb v okrese Rokycany a přijalo v této věci usnesení:
Zastupitelstvo obce Němčovice souhlasí s přípravou a realizací projektu komunitního plánování sociálních služeb města Rokycan a schvaluje spolupráci při realizaci tohoto projektu.
HLA PRO 5

5) Zastupitelka obce paní Vašková podala návrh na úpravu rozpočtu obce za III/IV 2005 ve výdajové části, v jednotlivých kapitolách, které budou kryty z rezervy schváleného rozpočtu za rok 2005.
Úprava kapitol v tis. Kč: Kapitola 2321 z 500 na 510, 3113 z 35 na 56, 3635 z 2 na 4, 3722 z 7 na 15, z 6171 z 10 na 12 a 5173 z 20 na 30. Celkově se výdajová část rozpočtu navyšuje o částku 53 tis. Kč. HLA PRO 5

6) Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím MěÚ Radnice, stavebního úřadu, kterým byl zamítnut návrh obce na vydání územního rozhodnutí v povodí nad Obcí Němčovice, část Olešná, vedeného pod čj.: 1489/05 ze dne 4.10.2005 a navrhl podat odvolání z důvodu, že vydané rozhodnutí má řadu právních a formálních vad. Hlavním důvodem však je, že správní orgán se při zamítnutí naší žádosti neřídil schválenou územně plánovací dokumentací obce Němčovice (§ 29 stavebního zákona). V závazné části ÚPD (veřejně prospěšné opatření) je vyznačeno předmětné stočtyřiceti hektarové povodí nad obcí Němčovice, část Olešná jako území, ve kterém bude provedena změna kultury přechodem do drnového fondu z důvodu ochrany životního prostředí a majetku, v souladu s § 2, odst. 3) zák. č. 231/1999 Sb. Závazné části územně plánovací dokumentace musí být závazným podkladem pro rozhodování v území, k čemuž v tomto případě správní orgán nepřihlédl.
HLA PRO 5

7) Starosta přečetl další dopis paní Věry Fenclové z Němčovice, adresovaný starostovi a zastupitelstvu obce. V dopisu požaduje pisatelka další přesné vytýčení hranic pozemků s tím, že železné trubky z posledního měření, které provedla Geodetická kancelář ing. Stránského, se na hranicích nenachází. Požaduje, aby při jakémkoliv vyměřování pozemku v jejím vlastnictví byla měření přítomna. Dále jí vadí stromky vysázené na obecním pozemku při hranici s pozemkem jejím. Závěrem dopisu požaduje, aby tyto záležitosti byly projednávány celým zastupitelstvem a ne pouze jedním z nich. Zastupitelstvo obce bere tento dopis na vědomí.
HLA PRO 5

8) Starosta seznámil s rozhodnutím MěÚ Radnice, stavebního úřadu, kterým nařídil Obci Němčovice, vlastníku objektu čp. 37 provést na své náklady udržovací práce – stavebně malířské opravy trhlin v bytě manželů Opičkových. Rozhodnutí je vedeno pod čj.: 1422/05 ze dne 26.9.2005. K této věci dále starosta uvedl, že stavební úřad (SSD) se zabýval oznámením nájemníka bytového domu v obci Němčovice čp. 37, který požadoval posouzení stavu pronajatého bytu s tím, že byt je údajně v havarijním stavu, má silně poškozené zdivo, trhliny a pobyt v něm poškozuje zdraví stěžovatelů a jejich dětí. Stavební úřad provedl dne 30.8.2005 státní stavební dohled v bytě za přítomnosti nájemníků a zástupce vlastníka bytového domu, kde přímo na místě konstatoval, že se nejedná o bezprostřední ohrožení zdraví a života nájemníků. K věci se dále vyjadřoval projektant. ing. Miroslav Jaroš, který ve svém posudku na základě prohlídky bytu dne 18.9.2005 konstatoval, že:…“se nejedná o trhliny, které by měly souvislost se statikou objektu a neohrožují v žádném případě zdraví nájemníků“. Dále popisuje postup při opravě omítek. V této fází měl SSD řízení uzavřít s tím, že statika stavby není ohrožena, jakož ani jiné závazné charakteristiky stavby (§ 86 SZ). SSD se nemá co vyjadřovat ke stavu výmalby nájemního bytu a ukládat vlastníkovi stavby povinnosti, které mu neukládá ani zákon. Obec snížila nájemníkům v souvislosti se stavebními pracemi probíhajícími v 2.NP nájemné za tři měsíce a stěžovateli uhradila dne 22.12.2004 v hotovosti částku 5.037,– Kč na provedení opravy poškozených omítek v bytě a novou výmalbu nad rámec běžné údržby (jednorázové promáčení stropů po odstranění staré střechy). Tímto popsaným způsobem splnila obec povinnost ke stavbě a k bytu na základě pojistného plnění. Podle občanského zákoníku (§ 692) běžnou údržbu bytu (včetně vymalování a opravy omítek viz nařízení č.258/1995 Sb.) hradí nájemce. Z tohoto důvodu navrhl starosta podat proti výše specifikovanému rozhodnutí odvolání.
HLA PRO 5

9) Starosta seznámil přítomné s výsledkem rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 4.10.2005, který projednával žalobu podanou obcí v roce 2003 na pana Josefa Bendu, bytem Slaný, o úhradu částky 20.350.—Kč. Rozsudek byl vynesen ve prospěch obce rozsudkem pro zmeškání. Rozsudek není pravomocný.

10) Různé: Starosta informoval o pokračování stavebních prací na 3BJ v čp. 37, kde v současné době probíhá montáž nového schodiště, jsou vybudovány a vybetonovány nové základy na stavbu hasičárny a přístavby OÚ. Současně probíhá oprava němčovické kapličky a propustku v Olešné u domu čp. 41.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr prodeje nově vytvořeného pozemku podle čl. 2
– smlouvy o vytvoření společného školského obvodu podle čl. 3/1
– obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 podle čl. 3/2
– úpravu rozpočtu obce za III/IV 2005 ve výdajové části podle č. 5
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s přípravou a realizací komunitního plánování sociálních služeb žádost podle čl. 4
– s podáním odvolání proti územnímu rozhodnutí podle čl. 6
– s podáním odvolání proti rozhodnutí o nařízení udržovacích prací podle čl. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– dopis paní Věry Fenclové podle čl. 7
– informace o vydaném rozsudku podle čl. 9
– informace o pokračování stavebních prací v obci podle čl. 10
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 10. listopadu 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Otevřít přílohu…

Komentáře