Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: -0-
Program:
1) Vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže Květinová okna
2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
3) Zahájení prací na: Rekonstrukce, přístavba Němčovice čp. 37, novostavba
garáže SDH a terénní úpravy – I. etapa
4) Schválení vodohospodářské studie Kanalizace a čištění odpadních vod v Olešné
5) Podání žádosti ZČE na výstavbu nové trafostanice
6) Vyřazení majetku z evidence obce
7) Schválení smluv o dílo
8) Žádost Jiřího Malíka
9) Projednání dopisu Věry Fenclové
10) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) První ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu byl ukončen. Odborná komise ve složení ing.arch. Petr Tauš, urbanista, ing. Irena Tolarová, zahradní architekt, Jaroslava Judová, zahradnický technik a Mgr. Marie Pašková, ekolog, hodnotila anonymně (pouze podle čp.) kvalitu výsadby, druhovou rozmanitost, množství květin, jejich barevnost a umístění, údržbu, nápad, originálnost a další kritéria květinové výzdoby s tímto výsledkem: První místo obsadil dům v Němčovicích čp.5 manželů Chvátalových – odměna činí pět tisíc korun a diplom, na druhém místě skončil dům v Olešné čp.13 manželů Zrostlíkových – odměna je tři tisíce korun a diplom a na třetím místě skončil dům v Němčovicích čp. 31 paní M. Procházkové, která obdrží odměnu tisíc korun a diplom. Dále komise udělila pět čestných uznání v Olešné čp. 3, paní Chvojkové, domu čp. 16 manželů Bláhových a domu čp. 41 manželů Holotových, v Němčovicích domu čp. 19 rodiny Černých a domu čp. 40 manželů Hršelových. Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení výše specifikovaných finančních částek vítězům soutěže, děkuje za práci odborné porotě a všem vyhodnoceným občanům blahopřeje. HLA PRO 5

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 6/1-9/2004
2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/6, 10, 11, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3-6/2005
Nesplněno: 4/4, 4/5, 9/4, 9/5, 12-6/2005 2-5/2005, 9/6-6/2003 trvá
do usn. č.3-5/2005 transformováno usn. č. 5– 4/2005 a 10/7– 3/2005
5-2/2005, 5-10/2004, 2/6-6/2004 odloženo 10/8-3/2005 nepřijato usnesení

3) Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení první etapy prací podle schválené projektové dokumentace akce: Rekonstrukce, přístavba Němčovice čp. 37, novostavba garáže SDH a terénní úpravy, která bude financována z dotace od PK z programu POV ve výši 335 tis. Kč. Na akci je vydáno pravomocné stavební povolení. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou vodohospodářskou studii: Kanalizace a čistění odpadních vod v obci Olešná, kterou vypracoval ing. V. Chvátal. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo schvaluje postup dojednaný mezi zástupci ZČE a starostou obce o zavedení elektřiny k víceúčelové nádrži v Němčovicích a podání žádosti o vybudování nové trafostanice k posílení kapacity sítě v obci. HLA PRO 5

6) Účetní paní Vašková podala návrh na vyřazení majetku z evidence obce – fotoaparátu OLYMPUS, poškozeného vodou a jehož oprava je podle posudku značkové opravny neekonomická. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření těchto smluv o dílo:
7/1) Petr Cipra, lesní mechanizátor, předmět smlouvy kácení nelesní zeleně ve výši 15.000,– Kč vč. DPH
7/2) Montyfaj s.r.o., stavební firma, předmět smlouvy I. etapa – novostavba garáže SDH a přístavba OÚ ve výši 320.000,– Kč vč. DPH
7/3) Karel Lukeš, Autodoprava, zemní práce, předmět smlouvy terénní práce ve výši 170.000,– Kč vč. DPH
7/4) Bohumír Malecha – CESSMA, předmět smlouvy oprava místních komunikací ve výši 650.306,,- Kč vč. DPH HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jiřího Malíka z Němčovic o odprodej demontované plechové garáže. Žádost byla schválena za částku 1.000,– Kč s podmínkou, že předmětem prodeje budou nejvíce zkorodované díly garáže. HLA PRO 5

9) Starosta přečet dopis paní Věry Fenclové z Němčovic a informoval zastupitele o provedených opatřeních na základě výzvy stěžovatelky o odstranění plotu z jejího pozemku. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí a schvaluje odpověd, kterou zaslal starosta stěžovatelce. HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– vyplacení finančních odměn v květinové soutěži podle čl. 1
– zahájení první etapy prací podle č. 3
– vodohospodářskou studii podle č. 4
– žádost ZČE podle čl. 5
– vyřazení poškozeného movitého majetku podle čl. 6
– smlouvy o dílo podle čl. 7/1, 7/2, 7/3, 7/4
– žádost podle čl. 8
– postup starosty podle čl. 9
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 6. října 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,25 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Otevřít přílohu…

Komentáře