Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Schválení ÚPO
3) Schválení vyhlášky obce č. 2/2005
4) KČOV – provozní řád, kolaudace, zkušební provoz, správce
5) Převody majetku
6) Úprava rozpočtu obce
7) Vyřazení majetku obce
8) Úhrada faktur- Lukeš, Šindler, SÚS, BRM
9) Smlouvy o dílo, přijetí dotací
10) Uvolnění a demontáž 3 ks garáží u BJ čp. 37
11) Rekonstrukce zařízení v BJ čp. 37
12) Plná moc ZČP
13) Vesnice roku 2005
14) Schválení příspěvku na dopravní obslužnost na rok 2006
15) Schválení vodohospodářské studie ing. Chvátala
16) Informace – doplnění žádosti AOPK, zavedení separovaného sběru na SD, zahájení správního řízení s Kladrubskou a.s.

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3-2005 6, 7-4/2005
Nesplněno: 2, 3-5/2005 trvá 5– 4/2005 10/7, 10/8 – 3/2005 5-2/2005
5-10/2004 6/1-9/2004 2/6-6/2004 9/6-6/2003 trvá

2) Schválení územního plánu obce:Zastupitelstvo obce Němčovice v souladu s ustanovením § 84 odst.2) písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu v platném znění (stavební zákon)

2.1) schvaluje územní plán obce Němčovice,

2.2) vymezuje ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část územního plánu obce, tak jak je stanovena v návrhu závazné části územního plánu obce a v návrhu obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2005, o závazných částech územního plánu obce,

2.3) konstatuje, že k návrhu územního plánu obce nebyly ze strany vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením územního plánu vzneseny žádné námitky,

2.4) bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 13.7.2005, čj.: RR/2143/05,

2.5) ukládá

2.5.1. orgánům obce a obecnímu úřadu postupovat při rozhodování o rozvoji obce v souladu se schváleným územním plánem

2.5.2. starostovi obce zajistit:
– vyvěšení oznámení o vydání obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu obce, jeho sejmutí a vyznačit ve vyhlášce nabytí její účinnosti
– opatřit územní plán obce schval,ovací doložkou podle § 16 odst. 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb.,
– předat jedno paré schváleného územního plánu obce opatřené schvalovací doložkou, usnesení o schválení územního plánu a obecně závaznou vyhlášku o závazných částech ÚPO s vyznačením její účinnosti odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu PK, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a příslušnému stavebnímu úřadu v Radnicích.
HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, o vyhlášení závazné části územního plánu obce Němčovice a veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit.
HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schválilo provozní řád KČOV pro uvedení do zkušebního provozu, podle návrhu projektanta ing. Václava Vavřičky.
HLA PRO 5

4.1) Starosta informoval přítomné o termínu kolaudace a uvedení do zkušebního provozu KČOV, který byl stanoven na den 15.7.2005.

4.2) Zastupitelstvo obce souhlasí s jmenovitým návrhem na správce KČOV Františka Solara z Němčovic, který bude odpovědný za provoz a údržbu čistírny, souhlasí s jeho přijetím na smlouvu o pracovní činnosti počínaje dnem 15.7.2005, se stanovenou pracovní dobou a finanční odměnou.
HLA PRO 5

4.3) Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří mají možnost připojit se na obecní kanalizaci v Němčovicích, aby v souladu se schváleným provozním řádem čistírny vyřadili trvale své domovní septiky a žumpy z provozu a splašky ze svých domovů vypouštěli do obecní kanalizace přímo. Doporučený termín připojení je do konce roku 2005.
HLA PRO 5

4.4) Zastupitelstvo obce schválilo návrh, že obec započne vybírat stočné až od 1.1.2006 a to podle výpočtu Finančního projektu vypracovaného firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., kterým bylo vypočteno paušální stočné po realizaci projektu KČOV na částku 22,36 Kč za 1m3. Dále bylo rozhodnuto, že se nebude do stočného odepisovat cena za pořízení stavby KČOV. Starosta byl pověřen přípravou alternativních variant výpočtu paušálu stočného pro 1 osobu v souvislosti s délkou jejího pobytu v obci v kalendářním roce. HLA PRO 5

5) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku pč. 167, TTP v k.ú. Kamenec o výměře 468 m2 se přihlásila Jana Tegiová z Horní Břízy a souhlasí se stanovenou kupní cenou 28.000,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce července 2005.
HLA PRO 5

6) Podle sestavy rozpočtu za I. pololetí jsou výdaje obce čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 32,4 % ve výši 1.588,35 tis. Kč, plánované příjmy obce jsou nižší, činí 26 % a činí 1.387,63 tis. Kč. Nenaplnění příjmové části rozpočtu je z větší části způsobeno zadržováním daní FÚ. Schválené změny rozpočtu obce v kapitolách – lesní hospodářství, pěstební činnost a územní plánování (dokončení územního plánu obce) jsou v příloze zápisu. HLA PRO 3, PROTI 2

7)Účetní paní Vašková podala návrh na vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce – dvoububnové benzínové sekačky na trávu. Důvodem je vysoká poruchovost, opotřebovanost a neekonomičnost provozu. Sekačka bude za zůstatkovou cenu prodána prostřednictvím bazaru IRA Rokycany. Zajistí starosta. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením následujících faktur:
Firma Zemní práce Lukeš, Volduchy za odstraňování povodňových škod
Firma Šindler spol. s r.o., Praha 7, za odstraňování povodňových škod
Firma BRM spol. s r.o. Plzeň, za projekt přístavby OÚ a novostavbu garáže SDH
Firma Beneš, Podmokly, za montáž a zapojení veřejného osvětlení k chatám
HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s akademickým sochařem Petrem Vitvarem ve výši 250 tis. Kč za vytvoření kopie sochy Ecce Homo s podstavcem a restaurování originálu sochy. Termín dokončení díla je 11/2005, starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 5
9.1) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem na přijetí dotace z programu obnovy kulturních památek Plzeňského kraje ve výši 200 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
HLA PRO 5

9.2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Povodňové škody na MMR ČR ve výši 600 tis. Kč. Termín: do konce 7/2005
HLA PRO 5

9.3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání opakované žádosti o dotaci v programu výstavba obecních bytů na MMR ČR ve výši 450 tis. Kč s průvodním dopisem starosty ministrovi R. Martínkovi, s odůvodněním na nedostatek finančních prostředků, které obec musela vynaložit na odstraňování povodňových škod.
HLA PRO 5

9.4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o souhlas s přemístěním sochy Ecce Homo s podstavcem do obce Olešná.
HLA PRO 5

9.5) Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na opravu místní komunikace v Olešné firmou SÚS Rokycany ve výši 59.500,– Kč, termín opravy do konce září 2005.
HLA PRO 5

10) Na základě schválené akce: „Stavební úpravy a přístavba bytového domu čp. 37, novostavba garáže SDH a terénní úpravy“ podle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení, které započnou v druhé polovině měsíce srpna 2005, vyzve obecní úřad nájemníky bytového domu čp. 37, aby vyklidili a předali 3 ks plechových garáží na pozemku pč. 417/2 v k.ú. Němčovice, které mají v užívání. Za uvolněné garáže nebude obec poskytovat žádné náhradní skladové prostory. Nájemníkům bude sníženo nájemné počínaje úhradou nájemného za měsíc srpen 2005 ve výši rovnající se odečtení sazby za vedlejší plochy (garáže). Demontáž garáží provedou zaměstnanci obce a tyto budou použity jako skladové prostory na sběrném dvoře obce. Termín: do konce srpna 2005
HLA PRO 5

11) Zastupitelstvo obce schvaluje postup starosty, který rozhodl o odložení plánované rekonstrukce koupelny (termín provedení 7-8/2005) v bytě nájemníka J. Opičky o jeden rok, z důvodu nedostatku finančních prostředků použitých na odstraňování povodňových škod. HLA PRO 5

12) Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu vyřízením převodu peněz za dividendy na účet obce od Západočeských plynáren a.s. za rok 2005.
HLA PRO 5

13) Starosta informoval přítomné o pozvání na slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2005, které se uskuteční 22.7. v obci Kladruby, okres Tachov. Vyhlášení se zúčastní starosta + 1.
14) Zastupitelstvo obce schválilo návrh na úhradu příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2006 ve výši 1.860,- Kč.
HLA PRO 5

15) Zastupitelstvo obce schvaluje vodohospodářskou studii protipovodňových opatření v povodí nad obcí Olešná, kterou vypracoval ing. V. Chvátal, Plzeň. Zároveň obec požádá příslušný orgán ochrany půdního zemědělského fondu (MěÚ Rokycany, OŽP) o zahájení územního řízení ve věci provedení protipovodňových opatření uložením změny kultury přechodem do drnového fondu nájemcům pozemků v celém studií vyznačeném 140 ha povodí. Termín do konce 7/2005, zajistí starosta.
HLA PRO 5

16) Informace:

16.1) Agentura OPK Plzeň požádala obec o doplnění údajů žádosti o dotaci z programu Péče o krajinu na akci: Snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protierozních opatření. Žádost, kterou předběžně agentura schválila je třeba doplnit o vyjádření místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody, časový harmonogram prací, kalkulaci a výpočty nákladů na realizaci terénních úprav. Žádost bude doplněna do 21.7.2005, zajistí starosta.

16.2) Sdružení Polygon předalo obci další sadu sběrných nádob na separovaný sběr papíru, skla a plastu. Tyto nádoby byly umístěny na sběrný dvůr v Němčovicích, aby občané měli možnost vytřídit svůj odpad před odložením do velkoobjemového kontejneru. Obec si od tohoto opatření slibuje snížení četnosti odvozu tohoto kontejneru na skládku v Břasích.

16.3) Zastupitelstvo obce pověřuje obecní úřad, aby zahájil správní řízení podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (dále jen „správní řád“) ve věci uložení pokuty podle § 57, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích subjektu, který odložil stavební suť mimo vyhrazená místa na pozemky ve vlastnictví obce Němčovice a Oldřicha Dientsbiera – pč. 1267/10, 1267/1 a 850/2 v k.ú. Olešná u Radnic. Zodpovídá starosta.
HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– územní plán obce podle čl. 2
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005
– provozní řád KČOV Němčovice podle čl. 3
– výzvy podle čl. 4/4 a 10
– návrh výběru stočného podle čl. 4/5
– kupní smlouvu podle čl. 5
– změnu rozpočtu obce podle čl. 6
– vyřazení nepotřebného movitého majetku podle čl. 7
– smlouvy podle čl. 9/1 a 9/2
– žádosti podle čl. 9/3, 9/4 a 9/5
– objednávku podle čl. 9/6
– postup starosty podle čl. 11
– návrh na úhradu DO podle čl. 14
– vodohospodářskou studii podle čl. 15

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s návrhem na správce KČOV podle čl. 4/3
– s proplacením faktur podle čl. 8
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje:
– starostu podle čl. 12

Zastupitelstvo obce pověřuje:
– obecní úřad podle čl. 16/3
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 1. září 2005.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,15 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Otevřít přílohu…

Komentáře