Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Opička, Vašková, od 19,45 hod. Spal)
Omluveni: Nová
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Revokace minulých usnesení
3) Záměr prodeje pozemku
4) Schválení smluv o dílo
5) Vyřazení a prodej movitého majetku
6) Zpráva OLH
7) ÚPO
8) Přihláška na sněm SMO
9) Schválení žádostí o dotace
10) Různé

Ověřovatelé zápisu: Vašková, Liška
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 4, 6, 7/1, 7/2, 7/3 -2/2005
12, 13/1, 13/2-1/2005 2/5-9/2004
Nesplněno: 3, 5-2/2005 5, 9-1/2005
5-10/2004 6/1-9/2004
2/6-6/2004 9/6-6/2003 trvá

2/1) Zastupitelstvo ruší usnesení č. 3-9/2003 – o převodu komunikace III.tř v Olešné z Plzeňského kraje do vlastnictví obce. Důvodem je skutečnost, že zpomalovací prahy již nejsou trvalou překážkou silničního provozu a mohou být na komunikacích III.tř. umístěny.
HLA PRO 4

2/2) Zastupitelstvo ruší usnesení č. 2/3-6/2004 – o prodeji pozemku pč. 167 v k.ú. Kamenec o výměře 468 m2 manželům Opičkovým z Němčovic. Důvodem je písemné odstoupení od uzavřené, ale dosud nezavkladované kupní smlouvy.
HLA PRO 4

3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek pč. 167 o výměře 468 m2 TTP, v k. ú. Kamenec a nabízí jej k prodeji zájemcům za částku 28.000,– Kč. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 4

4) Starosta předložil zastupitelům návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektů stavby a inženýrských činností s firmou BRM spol s r.o. Plzeň na:
a) projekt pro stavební povolení stavby Změna projektu “Vestavba 2 BJ v čp. 37“, která spočívá v doplnění 1 BJ, termín dokončení díla do 30.4.2005 za částku 29.700,– Kč vč. DPH.
b) projekt pro stavební povolení „Přístavba objektu obecního úřadu k budově čp. 37, terénní úpravy a projekt garáže pro SDH Němčovice“, termín dokončení díla do 30.4.2005 za částku 59.500,– Kč vč. DPH.
c) Projekt vytápění objektu čp. 37 „Tepelné čerpadlo“ jako tepelný zdroj pro vytápění budovy čp. 37, včetně OÚ a garáže SDH, termín dokončení díla do 31.5.2005 za částku 89.250,– Kč vč. DPH. HLA PRO 5

5/1) Účetní p. Vašková podala návrh na vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce – kotel na pevná paliva demontovaný z bytu v čp. 37. HLA PRO 5

5/2) Na vyřazený nepotřebný majetek – 1 ks vypalovací mechanika PC 52x. byla doručena obci jediná písemná cenová nabídka a to ve výši 500,– Kč od V. Lišky, bytem Němčovice. Zastupitelstvo schvaluje prodej výše specifikovaného majetku za nabídnutou částku tomuto žadateli. HLA PRO 5

5/3) Na vyřazený nepotřebný majetek – 1 ks kotel na pevná paliva byla doručena obci jediná písemná cenová nabídka a to ve výši 600,– Kč od P. Svobody, bytem Němčovice. Zastupitelstvo schvaluje prodej výše specifikovaného majetku za nabídnutou částku tomuto žadateli. HLA PRO 5

6) Odborný lesní hospodář p. Opička podal přítomným písemnou zprávu o stavu obecního lesa a hospodaření v něm za rok 2004. Zpráva byla vzata na vědomí. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce schvaluje platbu za vypracovaný a předaný ÚPO od firmy Urbioprojekt Plzeň ve výši 67.830,– Kč. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky na sněm SMO, který se koná ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 26. a 27.5.2005 a pověřuje starostu účastí na sněmu. HLA PRO 5

9) Starosta podal ke schválení návrh na podání žádostí o:
a) dotaci na ekologické projekty podáním k Plzeňskému kraji ve výši 80.000,– Kč na zpracování studie, příp. projektu protipovodňového opatření a řešení kanalizační sítě a ČOV v Olešné
b) dotaci z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje ve výši 480.000,– Kč na restaurování sochy Ecce Homo s podstavcem
c) dotaci z programu Péče o krajinu podáním k AOPK Plzeň ve výši 500.000,– Kč na akci snižování ohroženosti PF erozí tvorbou protierozních opatření v Němčovicích nad požární nádrží HLA PRO 5

10) Různé:
10/1) Starosta informoval o dokončení převodu lesní cesty ke Kaceřovskému mlýnu do vlastnictví obce.
10/2) Starosta informoval o auditu hospodaření obce, který bude proveden 26.4. pracovníky KÚPK.
10/3) Starosta informoval o valné hromadě SDH Němčovice dne 16.4., tentýž den provedou hasiči vypuštění a vyčištění požární nádrže.
10/4) Starosta informoval o posunutí termínu kolaudace KČOV cca o jeden měsíc z důvodu déle trvající zimy a specifickým podmínkám umístění stavby KČOV.
10/5) Starosta informoval o stavění májky v Němčovicích a Olešné v sobotu 30.4.2005
10/6) Starosta připoměl uspořádání Dětského dne v neděli 5.6.2005
10/7) Starosta informoval o podání podnětu stavebnímu úřadu v Radnicích o odstranění stavby plotu na cestě u Žíkovského mlýna
10/8) Paní Sládečková podala návrh na vybudování cyklostezky ke Kaceřovskému mlýnu.

Usnesení zastupitelstva obce 3/2005:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr prodeje pozemku podle čl. 3
– smlouvu o dílo podle čl. 4
– vyřazení nepotřebného majetku z evidence a jeho odprodej podle čl. 5/1
– prodej nepotřebného majetku podle čl. 5/2 a 5/3
– úhradu zpracovaného ÚPO podle čl. 7
– přihlášku na sněm SMO podle čl. 8
– podání žádosti o dotace podle čl. 9 a,b,c,

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu odborného lesního hospodáře

Zastupitelstvo obce revokuje:
– usnesení podle čl. 2/1 a 2/2
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 12. května 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,55 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jiřina Vašková, Vladimír Liška

Otevřít přílohu…

Komentáře