Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Vyřazení movitého majetku
3) Schválení smluv o dílo
4) Přihláška na soutěž Vesnice roku
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Žádost o provedení auditu
7) Žádost MF ČR
8) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 – 3/2005
3 – 2/2005 9 – 1/2005
Nesplněno: 10/7, 10/8 – 3/2005 5-2/2005
5-10/2004 6/1-9/2004
2/6-6/2004 9/6-6/2003 trvá
2) Účetní paní Vašková podala návrh na vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce – telefonní tarifikátor (poř.cena 2.928,– Kč)
HLA PRO 5
3) Starosta seznámil přítomné s textem smlouvy o dílo na zpracování studie „Protipovodňová opatření s návrhem hospodářsko-technických opatření v povodí nad obcí Olešná.“ Zhotovitelem bude ing. Václav Chvátal, autorizovaný inženýr z Plzně. Termín dokončení díla je 15.7.2005. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 5
3.1) Dále byla zastupitelům předložena smlouva o dílo na zpracování vodohospodářské studie „Kanalizace a čištění odpadních vod v obci Olešná.“ Zhotovitelem bude ing. Václav Chvátal, autorizovaný inženýr z Plzně. Termín dokončení díla je 15.8.2005. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 5
3.2) Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu o jeden měsíc na zhotovení projektu stavby pro stavební povolení „Přístavba objektu obecního úřadu k budově čp. 37, terénní úpravy a projekt garáže pro SDH Němčovice“. Dílo bude dokončeno do 31.5.2005.
HLA PRO 5
4) Starosta podal návrh na podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2005.
HLA PRO 5
5) Zprávu kontrolního výboru přečetl předseda KV V. Liška z provedené kontroly zaměřené na převody nemovitostí v souladu se zákonem o obcích za období 1990 – 2002. Ze zprávy vyplynulo, že kupní smlouva z 1.10.1992 na prodej pozemků stpč. 62 a 63 a zahrady 1041/1 v k.ú. Olešná byla uzavřena v rozporu se zákonem o obcích. Starosta je pověřen jednat v této věci o nápravě.
HLA PRO 5
6) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti KÚPK o provedení auditu hospodaření obce za rok 2005 a zároveň o provedení „předauditu“ na konci letošního roku.
HLA PRO 5
7) Výsledkem kontroly čerpání dotací za rok 2002 a 2003 provedené pracovníky Finančního úřadu Rokycany je zjištění, že dotace na opravu místní komunikace ve výši 119 tisíc Kč od MMR byla použita v rozporu se stanovenými podmínkami. Nebyl dodržen termín akce. Obec má nařízeno dotaci vrátit včetně penále ve výši 90 tisíc Kč. Ostatní dotace byly použity správně. Na základě těchto zjištěných skutečností podá obec žádost Ministerstvu financí prostřednictvím FÚ Rokycany o prominutí vrácení dotace, penále a dopočtu penále z roku 2002.
HLA PRO 5
8) Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Jiřího Opičky na post zastupitele, obecního hajného a OLH.
8.1) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby funkci odborného lesního hospodáře pro obecní lesy vykonával pan František Kopřiva ze Zbiroha.
HLA PRO 5
8.2) Starosta a účetní jsou pověřeni přípravou rozpočtového výhledu obce na 2 – 5 let ke schválení na příštím zasedání ZO. Tento nedostatek vyplynul z kontroly při auditu hospodaření obce.
HLA PRO 5
8.3) Různé informace:
· 17.5. provede firma Rumpold Rokycany pravidelný jarní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu z našeho sběrného dvoru.
· 26. a 27. 5. se starosta obce zúčastní IX. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se uskuteční ve Žďáru nad Sázavou.
· 28. 5. se naši hasiči zúčastní prvního kola Západočeské hasičské ligy v Horní Lukavici (PJ).
· 5. června se koná v rámci Dětského dne zábavné soutěžní odpoledne se začátkem od 13 hodin.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– vyřazení nepotřebného majetku z evidence podle čl. 2
– smlouvy o dílo podle čl. 3/2, 3/3
– přihlášku na soutěž vesnice roku 2005
– žádost o provedení auditu podle čl. 6
– žádost MF ČR podle čl. 7

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s OLH podle čl. 8/2

Zastupitesltvo obce pověřuje:
– starostu a účetní přípravou rozpočtového výhledu podle čl. 8/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu kontrolního výboru
– rezignaci zastupitele J. Opičky
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 9. června 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,40 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Otevřít přílohu…

Komentáře