Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Přítomni: 6 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, Vašková, Bc. J. Ferschmann, Pavelková, M. Sadílek)
Omluveni: Mgr. Horvátová,
Hosté: 0 , veřejnost 5
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Projekt na podporu mládeže, projekt vzdělávání veřejnosti
4) Úprava rozpočtu
5) Místní referendum
6) Hospodaření v povodí nad částmi obce
7) Různé – odpis dlužné částky, cenové nabídky na PD, zájezd do ZOO

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen jeho program, ověřovatelé zápisu a zapisovatelka. Dále bylo rozhodnuto o tom, že zasedání zastupitelstva obce bude přenášeno on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1/1, 2/1/2, 2/1/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 4/1, 4/2, 6, 7/1, 7/3, 7/5, 7/6-7/2008 2/2-6/2008 7-6/2008 trans. do 5-7/2008 9/6-6/2008 trans. do 2/1/4
Nesplněno: 2/1/4, 5, 7/2, 7/4-7/2008 8, 9/5-6/2008 5/1-5/2008 trvá 13/4-1/2008 5-10/2004

2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 202/10 o výměře 21 m2, vedeného jako trvalý travní porost, v kat. území Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 6

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje Projekt na podporu mládeže, na kterém se bude jako iniciátor projektu podílet formou:

– neplaceného pronájmu sportovních prostor klubovny) v objektu Multifunkčního domu v Němčovicích pro stávající sportovní klub, dále k založení nových zájmových kroužků a dalších aktivit. (Sportovní klub – oddíl stolního tenisu /muži, žáci/, oddíl parkúrového skákání /muži, ženy, dorost, žáci/ využití 6x týdně, dále nově vznikne oddíl aerobiku- využití 2x týdně a posilovna, masáže – využití 3x týdně)

– finančního příspěvku na pořízení sportovních pomůcek a sportovní výstroje v hodnotě min. 30.000,– Kč.
HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje Projekt vzdělávání veřejnosti, který se bude zabývat zvyšováním kvalifikace místních i okolních občanů. Obec jako iniciátor tohoto projektu se bude podílet formou neplaceného pronájmu prostor v objektu Multifunkčního domu v Němčovicích za účelem následujících aktivit:

– pořádání přednášek, kurzů a seminářů pro místní i okolní veřejnost osobami, které mají tyto aktivity v popisu své činnosti s různou tématikou – sociálněprávní (obec), ochrana životního prostředí (OS Horní Berounka se sídlem v Němčovicích, ČSOP Radnice), základní kurzy k odstranění počítačové negramotnosti (místní knihovna), hasičská školení (SDH Němčovice, OSH Rokycany), mykologický kroužek atd. Na druhou polovinu roku 2009 jsou plánovány tyto kurzy a semináře: Základní kurs pro uživatele PC, kurs OP Linux, provoz a možnosti sítě NE-NET, školení pro strojníky a velitele JPOV, používání dýchací techniky, semináře – ekologické zemědělství, světelné znečišťování oblohy, kořenové čistírny odpadních vod, povídání pro malé hvězdáře, podzimní mykologický
seminář, akce místní knihovny.

– objekt bude vybaven počítačovým připojením na obecní vysokorychlostní internetovou síť NE-NET
– v objektu bude zajištěn přístup k veřejnému internetu (zpřístupněn každý den)
– obec uvolní ze svého rozpočtu finanční příspěvek ve výši 50.000,– Kč na nákup technického vybavení a zařízení, které bude sloužit při pořádání školení, kurzů a seminářů.
HLA PRO 6

4) Na základě návrhu zastupitelky J. Vaškové byla projednána úprava rozpočtu v celkovém objemu navýšení příjmů (v tis. Kč) 289,5 a u výdajů 299,5 v kap. vodní hospodářství, školství, odpadové hospodářství, JPO, kulturní a sociální a činnost místní samosprávy. Úplný seznam všech položek je uveden v rozpočtové tabulce, která je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu pro rok 2008 schvaluje.
HLA PRO 6

5/1) Starosta informoval přítomné o svém postupu při zajišťování záležitostí spojených s pořádáním místního referenda, které se uskuteční v sobotu dne 23. srpna 2008 v době od 8 do 20 hodin v hlasovací místnosti v salonku němčovické restaurace. Byl stanoven počet členů hlasovací komise na pět, jmenováni členové této komise a zapisovatelka, dále bylo svoláno na pondělí 18. srpna 2008 od 17 hodin do kanceláře OÚ první zasedání okrskové komise a bylo zveřejněno oznámení o době a konání místního referenda. Oprávněné osoby zapsané na seznamu voličů obce Němčovice (osoby starší 18ti let s trvalým pobytem v obci) obdrží hlasovací lístek v hlasovací místnosti. Oprávněné osoby jsou povinny prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky hlasovat.

5/2) Zastupitelstvo obce s konečnou platností projednalo a schválilo text otázky, na kterou budou občané odpovídat: Otázka položená k rozhodnutí: „Má zastupitelstvo obce schválit obecně závaznou vyhlášku, která bude regulovat o nedělích a státem uznaných svátcích, v období od 1. května do 30. září v každém kalendářním roce, v zastavěných územích obce, užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk?“ ANO – NE. Zároveň byl zastupitelstvu předložen návrh výtisku hlasovacího lístku, který byl jako správný schválen.
HLA PRO 6

6/1) Ve věci povodňové situace v části obce Olešná, ke které zde došlo počátkem června, informoval starosta, že v souladu s usnesením ZO č. 6-7/2008 ze dne 26. června 2008, požádal o finanční výpomoc Plzeňský kraj a dále, že podal žádost o dotaci na MMR, z dotačního titulu č. 2. programu Obnova obecního majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.
HLA PRO 6

6/2) Dále byla projednána problematika, která se týká dlouhodobě snižující hladiny podzemních vod v části obce Němčovice, při které dochází k vysychání domovních studní s hloubkou zvodní 6 -10 m. Z hydrogeologického hlediska leží Němčovice na zlomu radnické pánve a pohyb podzemních vod uvnitř příkopové propadliny je navíc znásoben rozsáhlým poddolováním. V roce 2006 zde bylo vybudováno pět vrtaných studní, v roce 2007 patnáct vrtů a letos už dalších tři vrty, s hloubkou od 20 do 50 m. K tomuto nepříznivému stavu přispěl dlouhodobě podprůměrný stav srážkových poměrů v této oblasti, ale také způsob hospodaření zemědělců na polích v povodí (88 ha) nad obcí, kteří již téměř deset let neprovádí orbu, která by zcela jistě vylepšila retenční potenciál zemědělské půdy a zvýšila vsakování dešťové vody do vod podzemních v této lokalitě. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce usneslo na následujícím postupu:

1) Starosta nejprve písemně požádá zemědělskou společnost, aby změnila své agrotechnické postupy v povodí nad obcí a učinila v nejbližších agrotechnických lhůtách taková opatření, která budou podporovat retenční potenciál zemědělské půdy.

2) V případě zamítnutí žádosti obce, požádá starosta písemně Orgán ochrany půdního zemědělského fondu, aby posoudil, případně nařídil zemědělské společnosti provedení opatření, které zlepšují půdní strukturu, zvyšují ekologickou hodnotu a retenci zemědělské půdy v povodí nad obcí Němčovice a to v souladu se schválenou Koncepcí ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje, odst. Ochrana zemědělské půdy, čl. 13-16 a se schváleným územním plánem obce.
HLA PRO 6

7) Různé:
7/1) Zastupitelstvo obce projednalo podnět k zastavení exekučního řízení v exekuční věci proti povinnému Josefu Bendovi od soudní exekutorky JUDr. J. Škofové, která nezjistila žádný exekučně postižitelný majetek ve vlastnictví povinného. Ten je dlouhodobě bez zaměstnaneckého poměru, nepobírá žádné dávky, nepodařilo se mu doručit žádné písemnosti a je neznámého pobytu. Exekuce je bezvýsledná. Na základě těchto skutečností bude podán návrh soudu na zastavení exekuce a dlužná částku z roku 2003 ve výši 20.375,– Kč s přísl. se odepíše z účetnictví obce jako nedobytná pohledávka. Zastupitelstvo obce tento postup schvaluje.
HLA PRO 6

7/2) Na základě usnesení ZO č. 7/4-7/2008 ze dne 26.
ervna 2008 starosta předložil k posouzení nabídky projektových kanceláří na zpracování projektové dokumentace přestavby bývalého objektu obecního úřadu čp. 22. Tento bod programu bude přesunut na příští jednání ZO.
HLA PRO 6

7/3) V neděli 31. srpna na závěr prázdnin pořádá obec pro děti zdarma autobusový zájezd do Zoologické zahrady Dvůr Králové. Odjezd z Olešné v 7,00 hodin, z Němčovic v 7,05 hodin, závazné přihlášky přijímá kancelář OÚ nebo se lze přihlásit v místní restauraci.

7/4) Diskuze občanů:
Pan Lang z Olešné v diskuzi občanů podal
1) návrh na vybudování nové vrtané studny v Olešné, když voda ve stávající veřejné studni mění svojí kvalitu v průběhu roku, především v jarních měsících, dále
2) kritizoval špatný stav komunikace vedoucí k hájovně v Olešné, kde bahno z polí zhoršuje a v některý částech znemožňuje její sjízdnost, dále
3) na neschůdnost původní cesty k „mostu“ a
4) si stěžoval také na hluk, který způsobují projíždějící auta (především zemědělské stroje), při přejíždění přes zpomalovací retardér, který je umístěn přímo před jeho rekreačním domem, navíc podle něj dochází při rozjezdu těchto vozidel na místě k vypouštění zvýšeného množství výfukových plynů a požaduje odstranění retardéru. Odpověď starosty obce na všechny čtyři připomínky (stížnost) obdrží pan Lang písemně ve lhůtě do 30 dnů.

Zastupitelka, paní Pavelková z Němčovic podala připomínku od občanů, že se obec málo věnuje starším občanům a zda by pro ně bylo možné zajistit např. masáže, kosmetické služby a podobné aktivity. Paní Pavelková se pověřuje, aby do příštího jednání ZO zpracovala možnosti a předložila alternativní návrhy k projednání dalšího postupu v této věci.
HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Technická a jednací pravidla zasedání
Záměr prodeje pozemku podle čl. 2
Projekt na podporu mládeže podle čl. 3/1
Projekt vzdělávání veřejnosti podle čl. 3/2
Úpravu rozpočtu podle čl. 5
Text otázky MR podle č. 5/2
Postup podle čl. 6/2
Odpis pohledávky podle čl. 7/1
Přesun bodu na příští jednání podle čl. 7/2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace starosty podle čl. 5/1, 6/1, 7/3, 7/4
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. srpna 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře