Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Vašková, Spal)
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Povodeň 23.5.2005
3) Notářské prohlášení
4) Rozpočtový výhled 2006-2009
5) Dokončení KČOV
6) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Spal
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5
1)Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 8/1, 8/2, 8/3 – 4/2005
Nesplněno: 5, 6, 7 – 4/2005
10/7, 10/8 – 3/2005 5-2/2005
5-10/2004 6/1-9/2004 2/6-6/2004 9/6-6/2003 trvá

2) Starosta podal zprávu o hlavní příčině povodňových událostí, které se v nestejných intervalech v obci opakují: Za rychlý postup vody jsou v prvé řadě odpovědní zemědělci díky způsobu, kterým v krajině hospodaří. Nevhodné agrotechnické postupy – orání a setí po spádnici, opakované setí nevhodných monokultur (hlavně kukuřice) na scelené lány nad obcí. Eroze je také důsledek dříve používaných prostředků k hubení plevelů – zvané totální herbicidy jako byl (nebo ještě je) třeba Zeazin 50. Na takto ošetřené půdě pak 10 let nic neroste právě mimo kukuřice. Odvodnění polí melioracemi, zahrnutí různých rokliček, příkopů, tůní, likvidace mezí a polních cest, zatrubňování a narovnávání potoků, to vše za to může. Dále jsou na vině špatně provedené kanalizační vpusti na horní straně obce Olešná, které nejsou schopny pojmout množství vody z přívalových dešťů z více než 140 hektarového povodí nad obcí. Půlmetrová kanalizační roura v průměru se zakrátko ucpe naplaveným materiálem a z polí spláchnutou ornicí a voda pak proudí po silnici a co se jí dostane do cesty, to smete. Bude třeba zabývat se urychleným provedením protipovodňových opatření v povodí nad obcí, abychom odstranili (nebo výrazně zmírnili) příčinu – rychlý postup vody v krajině. Budeme nuceni požádat spec. stavební úřad, aby nařídil stavební a terénní úpravy tak, aby povrchové a dešťové vody byly likvidovány na pozemku vlastníka, např. provedením zasakovacích pásů nad obcí, převod pozemků do drnového fondu, výsadba keřů a stromů ve volné krajině apod. Jinak budeme totiž pořád jen platit.
K tomuto tématu byl navržen a schválen soubor opatření, které povedou k urychlenému provedení protipovodňových úprav nad oběma částmi obce:

2.1) dokončení zpracování studie a projektu „Protipovodňová opatření s návrhem hospodářsko-technických opatření v povodí nad obcí Olešná.“

2.2) dokončení zpracování vodohospodářské studie a projektu „Kanalizace a čištění odpadních vod v obci Olešná.“

2.3) jednání se správcem Olešenského potoku – Lesy ČR o nutných úpravách zvláště zatrubněných částí toku

2.4) jednání se speciálním stavebním úřadem – vodoprávním úřadem MěÚ Rokycany o zahájení správního řízení o nařízení stavebních a terénních úprav pro likvidaci povrchových a dešťových vod na pozemku vlastníků

2.5) v případě nedohody se zemědělskou společností o aktivní účasti na protipovodňových opatřeních podá obec žalobu na úhradu části zůsobených škod

2.6) podání žádosti Plzeňskému kraji o finanční pomoc na odstranění povodňových škod
HLA PRO 5

3) S odkazem na usnesení ZO č. 5-4/2005 bylo navrženo odstoupení od smlouvy na prodej pozemků stpč. 62 a 63 a zahrady 1041/1 v k.ú. Olešná pro neplatnost kupní smlouvy z roku 1992 a uznání vlastnictví pozemků vydržením pro stejné nabyvatele formou notářského prohlášení a starosta je pověřen jeho podpisem.
HLA PRO 5

4) Na základě upozornění auditora byl navržen a schválen rozpočtový výhled obce na roky 2006 – 2009
HLA PRO 5

5) Účetní paní Vašková podala návrh na vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce – rychlovarná konvice inv.č.078
HLA PRO 5

6) Různé:

6.1) Zastupitelstvo bylo informováno starostou o jednání s ředitelem ZČE a.s. o zajištění výstavby nové trafostanice v Němčovicích a bere tuto zprávu na vědomí.
HLA PRO 5

6.2) Zastupitelstvo uložilo starostovi, aby předložil na příští jednání ZO ke schválení provozní a manipulační řád KČOV, návrh na stanovení podmínek pro přijetí správce a výpočtu stočného v obci Němčovice
HLA PRO 5

6.3) Různé informace:
· 19. 6. se naši hasiči zúčastní druhého kola Západočeské hasičské ligy v Krašovicích (PS).
· 20.6. se dostaví na prohlídku obce hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2005
· 14.7. se koná šesté veřejné zasedání zastupitelstva obce
· 21.7. slavnostní otevření první obecní kořenové ČOV v okrese Rokycany do provozu za přítomnosti ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka

6.4) Zastupitelstvo vyslovuje poděkování všem, kteří pomohli při odstraňování škod způsobených povodní v Olešné a v Němčovicích.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– soubor opatření, které povedou k urychlenému provedení protipovodňových úprav nad oběma částmi obce podle čl. 2
– s formou notářského prohlášení podle čl. 3
– rozpočtový výhled podle čl. 4
– vyřazení nepotřebného majetku z evidence podle čl. 5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– Zprávu starosty o jednání s ředitelem ZČE a.s.
Zastupitelstvo obce ukládá:
– starostovi předložení dokumentů podle čl. 6/2
Zastupitelstvo děkuje:
– za pomoc při odstraňování škod způsobených povodní
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 14. července 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, František Spal

Otevřít přílohu…

Komentáře