Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 9,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( K.Ferschmann, Spal, Pavelková, Spal, Mgr. Horvátová Vašková, Bc. J. Ferschmann)
Omluven: Sadílek
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Pronájem bytu
4) Záležitosti JPO obce
5) Smlouva o dílo
6) Dodatek č. 1 zakl. Listiny a řádu knihovny
7) Vstup do HS Olešná
8) Žádost o dotaci OSA III
9) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3 -9/2007
Nesplněno: 7-9/2007 4/2-8/2007 4-7/2007 7/3-5/2007 8/7-3/2007 8-2/2007
11/3 -1/2007 12/1- 11/2006 7/3 -10/2006 prodloužen termín 5-10/2004

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje s odkazem na své usnesení č. 3/4-9/2007 uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na ppč. 435/7 v kat. území Němčovice s Lubomírem Liškou z Plzně. Podle této smlouvy bude vydán ničím nepodmíněný souhlas se stavbou RD na výše specifikovaném pozemku formou bezplatné výpůjčky. Po zápisu stavby do KN bude uzavřena nová kupní smlouva, přičemž kupní cena byla obci kupujícím uhrazena již v září 2007. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 6

2/2) Na základě zveřejněného záměru č. 3/2-9/2007 zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v novém stavebním obvodu pč. 237/4 o výměře 2.757 m2 orná půda v kat území Němčovice na stavbu RD Ludmile Špicarové z Plzně za částku 358.410,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem KS.
HLA PRO 6

2/3) Na základě usnesení č. 3/1-9/2007 byl zveřejněn záměr prodeje pozemků pč. 1000/37 o výměře 474 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/19 o výměře 26 m2 lesní pozemek, oba v k. ú. Olešná u Radnic. Ve stanovené lhůtě byly podány písemně dvě žádosti. Protože v souvislosti s pozemkem pč. 1000/37, který je ve vlastnictví obce Němčovice, bylo podáno Policii ČR trestní oznámení na krádež dvou vzrostlých smrků jedním ze žadatelů, zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o prodeji těchto pozemků do doby, než bude vyšetřování PČR pravomocně ukončeno.
HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinnou obcí Němčovice a oprávněným ČEZ Distribuce a.s., na umístění vzdušného vedení od trafostanice k domu čp. 37 na pozemcích pč. 417/1, 417/2,417/3, 417/17 a 418/2 v kat. území Němčovice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku 2.500,– Kč na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 6

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti MOČR o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku vyřazeného z užívání AČR na pojízdnou dílnu PAD.
HLA PRO 6

2/6) Zastupitelstvo obce souhlasí s potvrzením závazného požadavku MOČR do 30.11.2007 na bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku vyřazeného z užívání AČR na tyto věci – Motocykl Jawa 350, přívěs na vodu, aut. T 815 CAP 6 Cisterna, vše v účetní hodnotě 1,242.951,– Kč. Prohlídku této techniky uskuteční dne 21.11.2007 v Olomouci-Bystrovanech a v Novém Jičíně starosta obce a starosta SDH.
HLA PRO 6

3) Na základě usnesení č. 8/1-9/2007 o podmínkách pronájmu bytu určeného k trvalému bydlení, se písemně přihlásil Petr Doležal z Rokycan s rodinou. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy za stanovený nájem a služby na dobu určitou jednoho roku, počínaje dnem 1.12.2007 a mění stanovené podmínky pronájmu tak, že nájemník provede na své náklady úpravu koupelny, WC a chodby dle přiloženého rozpočtu ve výši 43.085,– Kč a tato částka bude odečtena od nájemného až do 15.7.2008, kdy k tomuto datu nájemník uhradí částku 2.862,50 Kč a počínaje měsícem srpnem bude již hradit nájemné za byt a služby v plné výši. Veškeré úpravy přejdou po dokončení do vlastnictví pronajímatele a nájemník si nebude činit jakékoliv další nároky na úhradu provedených prací.
HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Plzeňskému kraji o mimořádnou finanční výpomoc na přestavbu cisternového vozidla T148 CAS 25 ve výši 300.000,– Kč. Toto vozidlo bude zařazeno do IZS a bude sloužit JPO obce pro zařazení jednotky do kategorie III/I.
HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje provedení přestavby cisternového vozidla T148 CAS 25 u firmy VESTA.AUTO s.r.o., Praha 10, podle předloženého rozpočtu ve výši 320.776,– Kč vč. DPH. Vozidlo bude přistaveno do dílny v posledním týdnu měsíce listopad 2007.
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 20/07 mezi obcí Němčovice a ing. Chvátalem, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby na vypracování projektu pro stavební povolení na akci Olešná – protipovodňová opatření 1. etapa, část a.1 – zvýšení kapacity průtočného profilu potoka ve středu obce, ve výši 80.000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.
HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině a ke Knihovnímu řádu Místní knihovny v Němčovicích, podle kterého knihovna poskytuje bezplatný a veřejný přístup k internetu s účinností od 20.4.2006.
HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem do Honebního společenstva Olešná od 1.12.2007 se všemi honebními pozemky ve vlastnictví obce v kat. území Olešná.
HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondů EU, OSA III, z Programu rozvoje venkova v obcích do 500 obyvatel na novostavbu Hasičské zbrojnice – Multifunkční dům do 26.11.2007.
HLA PRO 6

9) Různé:
9/1) S odkazem na usnesení č. 7-7/2007 se starosta pověřuje, aby neprodleně požádal o změnu jízdního řádu na autobusové lince 470240, spoji č. 7, který odjíždí z Liblína v 5:56 tak, aby tento spoj zajížděl pro studenty středních škol do Olešné.
HLA PRO 6

9/2) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby podal jménem obce trestní oznámení na vlastníky nemovitosti čp. 39 na stpč. 45 v Olešné pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení podle § 180 tr. zákona. Tento objekt se nachází po požáru v roce 1992 dlouhodobě v havarijním stavu, vlastníci neplní rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění této stavby, nekomunikují ani s obcí. Hrozí nebezpečí blíže neurčenému množství lidí, neboť dům stojí bezprostředně u místní komunikace
HLA PRO 6

9/3) Starosta informoval přítomné o docházce zastupitelů obce za první rok volebního období. Celkem se uskutečnilo jedenáct veřejných zasedání ZO, z toho šest bylo se stoprocentní účastí a pouze dvě byly na hranici usnášeníschopnosti. Účast v procentech: Ferschmann K. 100%, Vašková 91%, Spal 91%, Pavelková 91%, Ferschmann J. 82%, Sadílek 82%, Horvátová 73%.

9/4) Akce: 24. listopadu – Němčovický zpravodaj v Rokycanském deníku
2. prosince – Mikulášská nadílka od 16 hodin v němčovické restauraci
8. prosince – Výroční valná hromada SDH od 19 hodin v němčovické restauraci
10. prosince – Seminář soutěže Objev roku v Praze – účast starosta jako porotce
13. prosince – poslední řádné zasedání zastupitelstva obce od 19 hodin
19. prosince – Valná hromada MAS Světovina o.p.s. od 16 hod. ve Zbiroze

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí podle čl. 2/1
prodej pozemku podle č. 2/2
Smlouvu o zřízení věcného břemene podle čl. 2/4
žádost MOČR o převod techniky podle čl. 2/5
uzavření nájemní smlouvy bytu podle čl. 3
žádost PK o finanční výpomoc podle čl. 4/1
přestavbu T148 podle čl. 4/2
Smlouvu o dílo podle čl. 5
žádost o dotaci z Fondů EU podle čl. 8
Zastupitelstvo obce odkládá:
prodej pozemků podle čl. 2/3

Zastupitelstvo obce mění:
– podmínky pronájmu bytu podle čl. 3

Zastupitelstvo obce souhlasí:
s požadavkem na MOČR podle čl. 2/6
se vstupem do HS Olešná podle čl. 7

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
podáním žádosti podle čl. 9/1
podáním trestního oznámení podle čl. 9/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
informace podle čl. 9/3
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 13. prosince 2007.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,10 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře