Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, Sadílek, Pavelková, Vašková, Bc. J. Ferschmann, Mgr. Horvátová )
Omluveni: 0
Hosté: 0

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Územní působnost MAS Světovina
4) Výstavba SD
5) Přihláška do projektu PK
6) Rozpočet přestavby hasičského auta
7) Zánik členství ve SMO ČR
8) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

Zasedání zastupitelstva obce bylo přenášeno on-line obrazem i zvukem po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13/1, 13/2 -1/2008 9/3-11/2007
Nesplněno: 10, 13/3, 13/4-1/2008 4-7/2007 7/3-5/2007 8-2/2007 5-10/2004

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nově vytvořených parcel určených pro výstavbu RD ppč. 238/7 o výměře 1066 m2, vedené jako TTP, ppč. 238/8 o výměře 954 m2, vedené jako TTP a ppč. 221/2, o výměře 660 m2, vedené jako ostatní plocha, vše v k. ú. Němčovice, ve vlastnictví obce Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce projednalo písemně doručenou žádost pana Lubomíra Lišky z Plzně, ze dne 11.2.2008 o zrušení (odstoupení) od uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na ppč. 435/7 v kat. území Němčovice (usn. č. 2/1-10/2007). Podle této smlouvy měl být jmenovanému vydán ničím nepodmíněný souhlas se stavbou RD na výše specifikovaném pozemku formou bezplatné výpůjčky a po zápisu stavby do KN měla být uzavřena kupní smlouva. Jako důvod uvedl pan Liška složitost vyjednávání novostavby RD pro občana Slovenské republiky a proto se rozhodl společně s manželkou k návratu na Slovensko. Zastupitelstvo obce s návrhem L. Lišky souhlasí s tím, že kupní cena mu bude vrácena (9720,– Kč) po prodeji pozemku novému nabyvateli.
HLA PRO 7

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku nového stavebního obvodu pč. 435/7 o výměře 72 m2 orná půda, v kat. území Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 7

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup vyřazeného majetku – os. automobilu Š Favorit 136 L, reg. zn. PJD 19-10 od SÚS Starý Plzenec za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3550,– Kč + 1500,– Kč (znal. Posudek). Zakoupené vozidlo bude sloužit na kompletaci ND s vozidlem Š Favorit, které má obec ve vlastnictví od Armády ČR. Starosta se pověřuje podpisem KS.
HLA PRO 7

3) Na základě návrhu správní rady MAS Světovina o.p.s. se ukládá členským obcím projednat a schválit usnesením zařazení obce do územní působnosti MAS ve stanoveném termínu. Zastupitelstvo obce Němčovice souhlasí se zařazením obce Němčovice do územní působnosti MAS Světovina o.p.s. ode dne 4.4.2006.
HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty, jakým způsobem se bude v budoucnu provozovat obecní sběrný dvůr. Bude zpracována projektová dokumentace sběrného dvora v Němčovicích na stavební a terénní úpravy a na jeho vybavení. Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou SD a s podáním žádosti o dotaci z programu OPŽP a dále souhlasí s uzavřením smlouvy na administraci projektu s Regionální rozvojovou agenturou v Plzni.
HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky k zapojení obce do projektu „Enviromentálně šetrné obce Plzeňského kraje“, který připravuje OS ENVIC. V případě, že bude naše obec do projektu vybrána (jedná se o tři až čtyři obce z území Plzeňského kraje), bude nám poskytnuta odborná podpora a pomoc při přípravě a realizaci opatření pro zlepšení životního prostředí.
HLA PRO 7

6) Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu na přestavbu vozidla Tatra 148 CA 17 na Tatra 148 CAS 32 od firmy VESTA AUTO s.r.o., Praha 10, podle kterého bude cena za provedení přestavby činit 500.000,– Kč vč. 19% DPH. Podle tohoto rozpočtu bude provedena montáž vodního čerpadla, včetně kulových ventilů, přírub a vedení, dále celkové olakování vozidla, montáž bočních rolet a kropícího rámu s držáky, regálů na hadice a vybavení, dále světelné rampy a majáků, kompletního osvětlení a provedení technické prohlídky před schválením tech. způsobilosti. Termín dokončení přestavby vozidla a jeho předání je 20.4.2008. Zastupitelstvo obce s předloženým rozpočtem souhlasí, schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 200.000,– Kč a úhradu konečné faktury po převzetí vozidla podle schváleného rozpočtu.
HLA PRO 7

7/1) V souladu se § 4 Stanov Svazu měst a obcí ČR, odst. 1) písm. a) zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení obce Němčovice ze Svazu měst a obcí ČR. Členství zanikne dnem doručení tohoto usnesení Předsednictvu svazu. Důvodem je nedostatečná podpora zájmů malých obcí a způsob, kterým byly na posledním sněmu v HK názory starostů zastupující malé obce nedemokraticky umlčeny. Obec bude nadále své zájmy prosazovat prostřednictvím členství ve Sdružení místních samospráv ČR a ve Svazu měst a obcí Plzeňského kraje.
HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu členských příspěvků ve výši 1.120,– Kč za členství ve Sdružení místních samospráv ČR za rok 2008.
HLA PRO 7

8) Různé:
8/1) Na základě usnesení č. 9/3-11/2007 měl za úkol starosta zjistit podmínky založení účtu u mBank a.s., která nabízí vedení účtu zdarma. Bylo zjištěno, že tato banka neposkytuje tento typ účtů právnickým osobám. Z tohoto důvodu se považuje tento úkol za splněný.

8/2) Zastupitelstvo obce se zabývalo vyhodnocením akce Masopust 2008 a konstatovalo, že z pohledu účasti občanů, počtu masek i vlastního průběhu akce se jednalo dosud o nejlepší masopustní průvod v jeho dosavadní historii. Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům, kteří ke zdárnému průběhu akce přispěli.

8/3) Diskuze:
D. Pavelková připomněla zatím neproběhlé jednání s neziskovou organizací o možnosti odevzdat jim obnošené šatstvo a dále upozornila na nepořádek v autobusové čekárně na křižovatce. Jednání s NO zajistí starosta, úklid čekárny zaměstnanci obce do 15.3.2008.
D. Horvátové se nelíbilo umístění kontejnerů na separovaný sběr v Olešné, na rozbité sklo v jejich okolí, na možnost zranění dětí zde si hrajících. Dále se zajímala o to, zda bude k nově připravovaným umístění popelnic (centrální stanoviště popelnic – CSP) probíhat veřejná diskuze. Závěrem navrhla uspořádání maškarního bálu pro děti. Starosta odpověděl, že kontejnery byly přemístěny z důvodu opakovaných námitek svozové firmy, protože na původním stanovišti vadily dráty el. vedení technice při jejich vyprazdňování (stejně tak vadí el. dráty v Němčovicích u hostince a i zde budou v nejbližší době přemístěny) a dále že pominula možnost využívat kontejnery při cestě do místního hostince. Úklid u kontejnerů zajistí zaměstnanci obce do 15.3.2008. K umístění CSP bude probíhat veřejná diskuze a hlavním smyslem tohoto opatření bude snížit náklady obce na vyvážení popelnic a dále zamezit zbytečnému popojíždění popelářského auta po obci. K uspořádání maškarního bálu není žádných námitek, naopak takovou akci určitě obec podpoří, pokud se najde vhodný pořadatel této akce.
J. Ferschmann se zajímal, zda byla odvezena černá skládka z prostoru bývalé úvozové cesty v Němčovicích a navrhl, že by mohla být případně odstraněna v rámci připravované dubnové akce (19.4.) Ukliďme svět. Starosta odpověděl, že odvezena dosud nebyla a že zajistí na duben vhodnou techniku k odvozu této staré zátěže s tím, že o pomoc požádá také místní hasiče.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
záměr prodeje pozemků podle čl. 2/1 a 2/3
nákup vyř. mov. majetku podle čl. 2/4
úhradu faktury na přestavbu T148 podle čl. 6
vystoupení obce ze SMOČR podle čl. 7/1
úhradu členských příspěvků podle čl. 7/2

Zastupitelstvo obce souhlasí:
se žádostí L. Lišky podle čl. 2/2
se zařazením obce do MAS podle čl. 3
s projektem na SD podle čl. 4
s podáním přihlášky – čl. 5
s rozpočtem na přestavbu T148 podle čl. 6
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. února 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Komentáře