Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Spal, Vašková)
Omluveni: Opička
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2/1) Prodej nepotřebných a vyřazených věcí
2/2) Vyřazovací protokol
3) Návrh na provedení vrtu odbornou firmou
4) Tibet – vlajka
5) Návrh na stavbu dětského hřiště v Olešné
6) Objednávka atrakcí na Den dětí 2005
7) Různé – informace o vidimaci a legalizaci listin
– informace o ÚPO
– informace o jednání na KÚ o převodu komunikace III.tř v Olešné

Ověřovatelé zápisu: Spal, Liška
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11/1, 11/2-1/2005
5/6-6/2004 8-4/2004 4/2, 8/2-2/2004
Nesplněno: 5, 9, 12, 13/1, 13/2-1/2005
5-10/2004 2/5, 6/1-9/2004
2/6-6/2004 9/6-6/2003 trvá
2/1 Podle usnesení č. 12-1/2005 byl vyřazen nepotřebný majetek z evidence obce – PC COMPAQ DP 4000 MMX s příslušenstvím a schválen návrh na jeho prodej a způsob prodeje. Obci byla doručena pouze jediná písemná cenová nabídka a to ve výši 1200,– Kč od V. Lišky, bytem Němčovice. Zastupitelstvo schvaluje prodej výše specifikovaného PC s příslušenstvím a tiskárnou za nabídnutou částku tomuto žadateli.
HLA PRO 5

2/2 Účetní p. Vašková podala návrh na vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce – 3 ks kalkulaček se síťovým napájením a 1 ks vypalovací mechaniky PC 52x. Kalkulačky budou nabídnuty k prodeji prostřednictvím prodejny IRA v Rokycanech, vypalovačka bude prodána na následujícím zasedání ZO na základě písemných nabídek s nabídnutou cenou, podaných v uzavřených obálkách, označených zřetelným nápisem NABÍDKA nejvyšší cenové nabídce. Uzávěrka podání končí jednu hodinu před zahájením jednání zastupitelstva obce, tedy v 18 hodin, dne 31. března 2005. HLA PRO 5

3) Podle usnesení č. 9-1/2005 bylo starostovi uloženo zajistit provedení vrtu odbornou firmou na koupališti v Němčovicích. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku a zadání na vrtanou studnu firmou Koloc Kařez o parametrech – průměr 160mm za 1600kč/bm vč. DPH, s termínem realizace březen 2005. HLA PRO 5

4) Starosta požádal zastupitelstvo o souhlas k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 46. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase, krvavě potlačeného čínskou armádou. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora kampaně Vlajka pro Tibet. HLA PRO 5

5) Byl přečten a projednán dopis dětí z Olešné, který obsahoval žádost o vybudování dětského hřiště v Olešné. Zastupitelstvo souhlasí, pověřuje starostu zajištěním výroby a instalace dvou řetízkových houpaček a klouzačky s pískovištěm, včetně vybudování oplocení hřiště na stavební parcele č.41 v k.ú. Olešná u Radnic v termínu do konce května 2005.
HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo schvaluje uspořádání Dětského odpoledne v neděli 5. června 2005 od 13 hodin na dětském hřišti v Němčovicích, dále objednávku zábavných atrakcí – nafukovacího hradu a nafukovací skluzavky od firmy GEMARE AGENCY s.r.o, které budou instalovány v tento den na návsi od 12 do 16 hodin.
HLA PRO 5

7/1) Starosta podal informace o stavu, v jakém se nachází zpracování Územního plánu obce. Vzhledem k nemoci architekta ing. Tauše bude termín předání posunut o 1 měsíc.

7/2) Starosta podal informace rozšíření výkonu státní správy obecního úřadu o vidimaci a legalizaci listin. Občané mají možnost si nechat ověřit podpis nebo kopii dokumentů za poplatek přímo v kanceláři OÚ od 1. března za poplatek ve výši 30,- Kč.

7/3) Starosta seznámil přítomné o stavu jednání o převodu komunikace III. tř. v Olešné z kraje na obec. Po digitalizaci katastrální mapy bylo zjištěno, že téměř polovina této komunikace leží na pozemcích ve vlastnictví soukromých osob. Podle stanoviska SÚS Rokycany, by v případě odmítnutí převodu této komunikace do vlastnictví obce požadovali odstranění zpomalovacích prahů. S tímto stanoviskem obec zásadně nesouhlasí a proto bylo v této věci na zítřek svoláno jednání na Krajský úřad PK k radnímu ing. Jarošovi. O výsledku jednání bude veřejnost včas informována.

Usnesení zastupitelstva obce 2/2005:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej nepotřebného majetku podle čl. 2/1
– vyřazení nepotřebného majetku z evidence a jeho odprodej podle čl. 2/2
– provedení vrtané studny firmou Koloc podle čl. 3
– podporu celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
– uspořádání Dětského dne a objednávku atrakcí podle čl. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu o vidimaci a legalizaci listin
– informaci o stavu źpracování ÚPO
– informaci o stavu jednání o převodu komunikace podle čl. 7/3
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s vybudováním dětského hřiště v Olešné podle čl. 5
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 31. března 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,30 hod. Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Vladimír Liška

Otevřít přílohu…

Komentáře