Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Opička, Spal, Vašková)
Omluveni: -0-
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Účetní závěrka – hospodaření obce za rok 2004
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2005
5) Převody majetku
6) Schválení vyhlášky obce č. 1/2005
7) Projednání žádosti P. Svobody
8) Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
9) Zpráva hydrogeologa o stavu podzemních vod, návrh řešení
10) Přihláška do soutěže Zlatý erb
11) Žádosti o dotace – MZe na zalesnění
– PK program obnovy venkova
12) Vyřazovací protokol
13) Různé – informace o vidimaci a legalizaci listin
– informace o odpovědi firmy Český Telecom

Ověřovatelé zápisu: Spal, Liška
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 3,4/1,4/2,4/3,4/4,6/1,6/2,6/4,7,8,9,10,12/2-10/2004
6/2-9/2004 3/3,3/4-8/2004
Nesplněno: 5-10/2004 2/5, 6/1-9/2004
2/6, 5/6-6/2004 8 – 4/2004
4/2, 8/2-2/2004 trvá 9/6-6/2003 trvá
2) Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou hospodaření obce za rok 2004 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.926,9 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.048,6 Kč
rozdíl: (pokrytý z rezerv obce) -121,7 Kč
Ve schodku je promítnuta úhrada za odvoz odpadků za rok 2005 ve výši 59,4 Kč, vyplacené plnění pojistného poškozeným občanům ve výši 9,2 Kč a úhrada za el.přípojku neprodané parcely ve výši 14,2 Kč.
HLA PRO 6
3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 16.12.2004, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2004, ve složení: předseda komise Liška V., členové Opička J. a Ferschmannová J. Inventarizace byla zahájena dne 2.1. a ukončena 20.1.2005. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky 145,6
pohledávky 177,2
pokladna 0
ceniny 0,4
zákl. běžné účty 397,1
DNM 81,6
movitý majetek 357,3
DDHM 592,8
stavby 2.357,9
pozemky 1.559,9
akcie 32,0
poř.majetku KČOV 3.720,5
čp. 37 – byty 904,1
čp. 37 – střecha 466,7
celkem majetek 9.647,7

Porovnání hodnoty majetku obce v roce 2002 3.530,2
v tis. Kč 2003 5.580,0
2004 9.647,7
HLA PRO 6
4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2005, který byl připraven jako přebytkový, s rezervou 440,3 tis Kč:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.338,3 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.898,0 Kč
HLA PRO 6
5) Zastupitelstvo projednalo návrh převodní smlouvy mezi převodcem Obcí Němčovice a nabyvatelem Obcí Újezd u Svatého Kříže, kterou se převádí bezúplatně pozemek pč. 226/2 o výměře 385 m2, vedený jako lesní pozemek a ppč. 226/4 o výměře 231 m2, vedený jako lesní pozemek, oba v k.ú. Újezd u Svatého Kříže. Starosta je pověřen podpisem smlouvy a zajištěním dalších úkonů s touto věcí spojených.
HLA PRO 6
6) Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Němčovice o ochraně veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku č. 1/2004.
HLA PRO 6
7) Zastupitelstvo projednalo žádost nájemníka Petra Svobody o přiměřenou slevu na nájemném z důvodu nemožnosti vytápět pronajatý byt v čp. 37. Bylo konstatováno, že k neobyvatelnosti bytu, přispěl nájemník také sám tím, že řádně nepřebíral poštu a včas si nevyjednal odběratelskou smlouvu u ZČE. Žádosti bylo vyhověno tak, že za období od 15. října do 15. prosince 2004 zastupitelstvo obce jako pronajímatel bytu přiměřeně snižuje nájemné o 25 % z nájemného, jehož výše byla správně vypočtena pronajímatelem v dubnu 2003, tj. 2 x 221,– Kč, celkem činí sleva na nájemném za dva měsíce 442,– Kč. O tuto částku bude snížen dluh, kterým je nájemní v prodlení s placením nájemného.
HLA PRO 4 PROTI 2
8) Zastupitelstvo projednalo návrh právníka na podání výpovědi z nájmu bytu nájemníkovi v bytě v čp. 37. Důvodem výpovědi je prodlení s placením nájemného za užívání bytu. Výše prodlení je k 31.12.2004 vyčíslena částkou 4.698,– Kč. K Okresnímu soudu v Rokycanech byla podána žaloba o přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Výpovědní lhůta je tříměsíční s počátkem od prvního dne v měsíci, jenž následuje po právní moci rozsudku, kterým soud k výpovědi přivolí.
HLA PRO 6
9) Starosta seznámil přítomné z posudkem hydrologa RNDr. P. Čížka o hladině spodních vod u požární nádrže a s návrhem na řešení jejího napájení. Závěr: Obec zajistí provedení vrtu a vyhodnocení jeho vydatnosti, projekční práce a stavební povolení. Předpokládaná cena je cca vrtu 60 tis. Kč.
HLA PRO 6
10) Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášku obecních webových stránek a elektronické služby do soutěže Zlatý erb 2005.
HLA PRO 6
11) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti MZe o dotaci na zalesnění 1,4 ha pozemku, dosud vedených jako trvalý travní porost. Zajistí Ferschmann, Opička do konce února 2005.
HLA PRO 6
11.1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci do programu stabilizace a obnovy venkova pro rok 2005 na pokračování realizace využití objektu bývalé školy ve výši 500 tis. Kč. Zajistí starosta do 23. února.
HLA PRO 6
12) Účetní p. Vašková podala návrh na vyřazení nepotřebného majetku z evidence obce – PC COMPAQ DP 4000 MMX s příslušenstvím, návrh na jeho prodej a způsob prodeje. O kupci rozhodne zastupitelstvo obce na následujícím zasedání na základě písemných nabídek s nabídnutou cenou, podaných v uzavřených obálkách, označených zřetelným nápisem NABÍDKA. Výše specifikovaný majetek bude prodán nejvyšší cenové nabídce. Uzávěrka podání končí jednu hodinu před zahájením jednání zastupitelstva obce, tedy v 18 hodin, dne 24. února 2005.
HLA PRO 6
13) Starosta informoval přítomné o rozšíření výkonu státní správy obecního úřadu o vidimaci a legalizaci listin. Občané budou mít možnost si nechat ověřit podpis nebo kopii dokumentů za poplatek přímo v kanceláři OÚ.
13.1) Starosta informoval o odpovědi Českého Telecomu na žádost obce o přeložení telefonního sloupu včetně nadzemního telekomunikačního vedení na návsi v Němčovicích na ppč. 417/1. Předkalkulace činí cca 100.000,– Kč s tím, že náklady ponese stavebník, který překládku vyvolal.

Usnesení zastupitelstva obce 1/2005:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– účetní uzávěrku hospodaření obce za rok 2004
– závěrečnou zprávu inventarizační komise
– rozpočet obce na rok 2005
– převod pozemků podle čl. 5
– vyhlášku obce č. 1/2005
– žádost nájemníka na slevu nájemného podle čl. 7
– postup při zajištění zdroje vody podle čl. 9
– podání přihlášky do soutěže Zlatý erb
– podání žádosti o dotaci na zalesnění pozemků podle čl. 11/1
– podání žádosti o dotaci do programu PSOV podle čl. 11/2
– vyřazení nepotřebného majetku z evidence podle čl. 12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu o vidimaci a legalizaci listin
– informaci o odpovědi Českého Telecomu
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s podáním výpovědi z nájmu bytu podle čl. 8
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. února 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,20 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Vladimír Liška

Otevřít přílohu…

Komentáře