Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2014
dne 17. dubna 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, 6 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, F. Spal,)

Omluveni: S. Kapras, ing. J. Ferschmann
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Územní působnost MAS Světovina
3) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného 2014
4) Smlouva kupní a o zřízení věcného břemene, smlouva o bezúplatném převodu
5) Poptávkové řízení na dodavatele stavby „Přestavbu domu čp. 22“
6) Návštěva prezidenta ČR v Němčovicích
7) Máje – příspěvek, Nedělní klid
8) Různé: Ukliďme svět, Velikonoce v útulku, CITO Němčovice, Čistá Horní Berounka, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 5, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9-2/2014 5-1/2014
Nesplněno: 4, 6, 8/2-2/2014 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013 9-5/2013 11/1-1/2014

2) Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce Němčovice do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Světovina na období 2014 -2020 realizované místní akční skupinou MAS Světovina o. p. s. HLA PRO 5

3/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2013:
Výdaje celkem: ………………………………..43.711,– Kč
Příjmy celkem: …………………………………74.116,– Kč
Počet připojených osob ………………………. 98
Počet provozoven ……………………………….. 2
Pohledávky ………………………………………. 0
Závazky ………………………………………….. 0
Výsledek hospodaření …………………… 30.405,– Kč

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2013 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 52.614,– (5.474,– 2010, 159,– 2011, 16.576,– 2012 Kč, 30.405,– 2013). HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2014 nezměněnou výši paušálu stočného, která činí částku 650,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2014:
Výdaje celkem: …………………………… 90.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..……… 65.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako schodkové, s ohledem na větší plánované výdaje v roce 2014 (výměny hadic, nerezových spon, nákup a dovoz kačírku, výměna části potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet). Zvýšení počtu připojení v roce 2014 se předpokládá o 4 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje text kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene podle usn. ZO č. 4-2/2014 ze dne 20.3.2014, kterou vypracovala notářka JUDr. D. Jeřábková. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Němčovice a ČR – HZSPK o bezúplatném převodu majetku – rámová hydraulická pila TOS. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

5) Vyhlášené poptávkové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – I. etapa“ usnesením č. 6-2/2014, mění zastupitelstvo obce v části kritérium při hodnocení nabídek, kterým byla nejnižší nabídková cena, na kritérium množství odvedených stavebních prací v hodnotě 1,2 mil. Kč vč. DPH podle schválené projektové dokumentace. Důvodem této změny jsou rozpočtem omezené finanční prostředky stavebních úprav v první etapě, které má obec k dispozici. Výběr dodavatele stavby bude proveden zastupitelstvem obce dne 5. května v kanceláři OÚ v 17 hodin. Smlouva o dílo pak bude schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, tj. 22.5. HLA PRO 5

6) Starosta informoval přítomné o tom, že dle sdělení hejtmana PK, Václava Šlajse, navštíví v poslední den návštěvy Plzeňského kraje pan prezident Němčovice, Vesnici PK roku 2013. Termín byl stanoven na pátek, 16. května, čas nebyl protokolem dosud upřesněn. Předpokládá se setkání s občany u divadélka „Pod schody“, kde bude zajištěno ozvučení. Ukázku ze svého vystoupení předvedou Soptíci MŠ. Předpokládaná doba návštěvy je 30 minut.

7/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 5

7/2) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk.

8/1) V sobotu, 19. dubna se koná už po osmé v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word úklid odpadků spojený s vycházkou do přírody. Start je ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné.

8/2) V sobotu, 26. dubna mají v Olešné v 9,45 hodin sraz geocacheri na pátém setkání CITO Němčovice 2014 a budou čistit stráně nad řekou Berounkou od odpadků a nepořádku. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

8/3) V sobotu, 17. května se bude konat druhý ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Darové u přívozu a skončí nad jezem v Olešné. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. května 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 18.4. 2014

Komentáře