Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Opička, Spal, Vašková)
Omluveni: Liška (v zaměstnání)
Hosté: -0-
Program:
1) Přivítání občanů a zastupitelů
2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
3) Zpráva starosty o stavu obce v polovině volebního období 2002-2006
4) Převody majetku
4/1) Zrušení usnesení 2/2-9/2004
4/2) Darovací smlouva
4/3) Kupní smlouva
4/4) Příspěvek na činnost SDH
5) Změna katastrálních a obecních hranic
6) Schválení rozpočtového provizoria
6/1) Inventarizační komise
6/2) Závěrka hospodaření obce
6/3) Vyřazení majetku obce z evidence
7) Schválení zadání ÚPO
8) Schválení dotace z rozpočtu MK
9) Souhlas k pořízení BES na budovu OÚ
10) Projednání dopisu Mgr. Tille
11) Informace o dopisu P. Svobody
12) Různé
Ověřovatelé zápisu: Spal, Nová
Zapisovatel: Opička

1) Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/3, 2/4, 2/6, 3/1, 3/2, 5, 6/3-9/2004
5, 6/1, 6/2, 6/3-8/2004
2/3, 4-7/2004 6/2-11/2003
Nesplněno: 2/2, 2/5, 6/1, 6/2-9/2004
3/3, 3/4-8/2004 2/6, 5/6-6/2004
8 – 4/2004 4/2, 8/2 – 2/2004 trvá 9/6-6/2003 trvá

3) Starosta seznámil přítomné se „Zprávou o stavu obce Němčovice v polovině volebního období 2002-2006.“ Text zprávy je v příloze zápisu a na nemcovice.cz.

4) Převody majetku:
4.1) Na návrh starosty zastupitelstvo ruší usnesení č. 2/2-9/2004, které se týkalo pozemkové parcely pč.177/26 v k.ú. Němčovice. Důvodem je úhrada poplatku ZČE z rozpočtu obce za připojení elektřiny k pozemku, čímž se zvýšila jeho cena.
HLA PRO 5

4.2) Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy mezi převodcem Obcí Liblín a nabyvatelem Obcí Němčovice, kterou se převádí bezúplatně vlastnická práva k nemovité kulturní památce – soše Ecce Homo s podstavcem. Socha bude umístěna v intravillánu obce Olešná. Starosta je pověřen podpisem DS a zajištěním dalších úkonů s touto věcí spojených.
HLA PRO 5

4.3) Na návrh starosty projednalo zastupitelstvo návrh na prodej autobusu Karosa ŠL11, r.v. 1980, kupní smlouvou zájemci Michalu Koubovi z Plzně za částku 25.000,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a odhlášení na DÚ do konce srpna 2005.
HLA PRO 5

4.4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Němčovice o příspěvek na sportovní činnost ve výši 25.000,– Kč. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že tato částka bude převedena z výtěžku prodeje autobusu.
HLA PRO 5

5) Starosta seznámil přítomné s novou situací, která vznikla vytvořením nových parcel na východním okraji obce, který však již katastrálně spadá do k.ú. Kamenec, čímž těmto občanům, ale i obci vzniká složitý úřední postup při vyřizování jejich věcí u OÚ Kamenec, ale zároveň tito občané využívají místní komunikace a systém likvidace odpadků, ad., v obci Němčovice. Navrhuje se zahájit jednání o změně hranic katastrálních a obecních mezi Obcemi Němčovice a Kamenec podle předloženého návrhu. Jednáním je pověřen starosta obce.
HLA PRO 5

6) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2004, je navrženo schválit rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2005 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2005.
HLA PRO 5

6.1) Na základě žádosti účetní Vaškové byla schválena inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2004 ve složení: předseda Vladimír Liška, členové Opička Jiří a Ferschmannová Jitka.
HLA PRO 5

6.2) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2004
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2005
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2005 do 27.1.2005
d) první jednání zastupitelstva obce je svoláno na den 27.1.2005 od 19 hodin. HLA PRO 5

6.3) Účetní p. Vašková podala návrh na vyřazení nepotřebného a neopravitelného majetku z evidence obce a to PPS 12 a televizoru Merkur.
HLA PRO 5

7) Na základě pokynu MěÚ Rokycany, stavebního odboru, který zajišťuje pořízení územního plánu obce Němčovice, na základě kladného stanoviska nadřízeného orgánu, bylo předloženo zastupitelstvu obce zadání územního plánu s prvky souborného stanoviska ke schválení. Zadání ÚPO bylo schváleno.
HLA PRO 5

8) Knihovnice p. Ferschmannová podala návrh na podání žádosti o dotaci z rozpočtu MK ve výši 100.000,– Kč na pořízení počítače a internetu do místní knihovny, určený pro veřejnost. HLA PRO 5

9) Starosta podal návrh na zajištění BEsystému pro zabezpečení objektu OÚ proti vloupání. Zabezpečení provede firma VIAKOM Praha za částku podle předloženého rozpočtu na 17.954,– Kč do konce roku 2004.
HLA PRO 5

10) Starosta přečetl dopis určený zastupitelstvu obce od Mgr. Tille, právního zástupce manželů Daníčkových. Zastupitelstvo své stanovisko nezměnilo, schvaluje postup starosty v této věci a nadále trvá na respektování práva nájmu cesty pro obec a požaduje, aby manž. Daníčkovi se zdrželi všech jednání, které by toto právo omezilo či vyloučilo. Starosta se pověřuje sepsáním odpovědi na dopis Mgr. Tille.
HLA PRO 5

11) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dopisem P. Svobody ze dne 13.12.2004. ZO bere dopis pouze na vědomí, neboť mu není adresován.

12) Různé:
12.1) Pí. Vašková podala informace o jednání s pražskou ZOO, p. Ferschmann navrhl obnovit jednání se ZOO Plzeň nebo se Záchrannou stanicí živočichů a jednání odložit na příští rok.
12.2) K. Ferschmann navrhl zařadit do příštího rozpočtu finanční dotaci, která by podpořila zájem občanů o vylepšení vzhledu obce, např. soutěží o nejhezčí květinovou nebo vánoční výzdobu jejich RD.

Usnesení zastupitelstva obce 10/2004:
Zastupitelstvo obce ruší:
– usnesení č. 2/2-9/2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nabytí nemovité kulturní památky podle čl. 4/2
– prodej autobusu podle čl. 4/3
– žádost o příspěvek na činnost SDH podle čl. 4/4
– rozpočtové provizorium podle čl. 6/1
– inventarizační komisi podle čl. 6/2
– způsob provedení závěrky hospodaření obce a přípravy nového rozpočtu – čl. 6/3
– vyřazení nepotřebného majetku z evidence podle čl. 6/4
– zadání územního plánu obce s prvky souborného stanoviska
– žádost o dotaci z rozpočtu MK podle čl. 8
– postup starosty ve věci zajištění průchodu po cestě podle čl. 10

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zprávu starosty o stavu obce v polovině volebního období 2002-2006
– dopis P. Svobody

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– se zahájením jednání o změně obecních a katastrálních hranic podle čl. 5
– se zajištěním BES na objektu OÚ podle čl. 9
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. ledna 2005.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Marie Nová

Otevřít přílohu…

Komentáře