Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Liška, Opička, Spal, Vašková)
Omluveni: -0-
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Provozní záležitosti domu čp. 37 v obci
Němčovice, smlouva o dílo
4) Volby do Zastupitelstva kraje
5) Přestupky
6) Různé:
– příspěvek ZOO na chov výrů velkých
– audit obce v roce 2005

Ověřovatelé zápisu: Spal, Liška
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4-8/2004
2/4, 2/7, 5/1 – 7/2004
Nesplněno: 3/3, 3/4, 5, 6/1, 6/2, 6/3-8/2004
2/3, 4-7/2004
2/6, 5/6-6/2004
8 – 4/2004 4/2, 8/2 – 2/2004 trvá
6/2 -11/2003 úkol průběžný 9/6-6/2003 trvá

2) Na návrh starosty zastupitelstvo ruší usnesení č. 2/4-2/2004, které se týkalo pozemkové parcely pč.177/26 v k.ú. Němčovice.
HLA PRO 6

2.1) Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 177/26 v k.ú. Němčovice o výměře 689 m2 se písemně přihlásili manželé Lukovi ze Stupna a souhlasí se stanovenou kupní cenou 27.560,– Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, včetně daně z převodu nemovitosti. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2004.
HLA PRO 6

2.2) Na základě směnné smlouvy uzavřené mezi Obcí Němčovice a Marií Solarovou podle usnesení ZO č. 2/3-8/2004 na změnu hranic pozemků v souvislosti s výstavbou KČOV bude Marii Solarové doplaceno 3.000,– Kč za rozdíl ve velikosti převáděných pozemků.
HLA PRO 6

2.3) Starosta podal návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR na Obec Němčovice v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Jedná se o pozemky určené ke zřízení sítě technického vybavení nebo se nacházejí v zastavěné části obce podle ÚPO takto:
Katastrální území Němčovice:
5/4, 5/6, 431/1 – zastavěná část obce Němčovice
419/1 – zastavěná část obce Němčovice
300/17, 300/18, 300/19, 312/33, 419/2 – přístupová cesta k vodárně
237/4, 435, 233/8 – ostatní komunikace v zastavěné části obce Němčovice
446/18, 281/22, 300/4 – ostatní komunikace ke sběrnému dvoru a obecní skládce
Katastrální území Olešná u Radnic:
1262/26, 1262/25, 1262/20, 670/4, 500/32, 500/31, 880/8, 1262/2, 669/4 – ostatní komunikace vedoucí k objektům trvalého bydlení (čp. 47 a 49)
1239/3, 329/6 – na pozemku je vybudován obecní kanalizační svod povrchové vody
924/5, 910/14, 932/2, 77/5 – pozemky budou součástí navrhované KČOV dle ÚPO
1196/2, 1192/17, 1236/2, 1192/18, 1195/1 – ostatní komunikace ke křížku navazuje na obecní cestu.
HLA PRO 6

2.4) Starosta přečetl dopis generálního ředitele LČR z Hradce Králové, který se týkal pozemků zapsaných v pozemkových knihách, vedených jako bývalý veřejný statek, s tím, že tyto pozemky nemohou a také nejsou ve vlastnictví LČR. Na základě tohoto dopisu bude sepsáno prohlášení nabyvatele vlastnického práva formou notářského zápisu pro Obec Němčovice a zajištěn zápis do KN. Notáře zajistí starosta.
HLA PRO 6

2.5) Na základě nabídky KŘ ZHS PK o bezúplatném převodu vyřazené techniky na obce je starosta pověřen uzavřít převodní smlouvu na vozidlo Multicar L25, r.v. 1981 v hodnotě podle znal. posudku 73.309,– Kč a na autobus Karosa ŠL 11 v hodnotě podle znal. posudku 63.600,– Kč. Tato technika bude předána do užívání SDH Němčovice.
HLA PRO 6

3) Starosta informoval o aktuálním stavu stavebních prací na objektu bytovky čp. 37. V současné době pokračují pokrývačské a klempířské práce, které by mohly být ukončeny do 20. listopadu. Starosta podal návrh na provedení instalatérských prací v bytech. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2004 s firmou D.Vašek na instalatérské práce v těchto bytech ve výši 58.000,– Kč.
HLA PRO 6

3.1) Na střechu bude podle předložené nabídky namontována společná televizní anténa (STA), která zajistí všem nájemníků příjem signálu ČT1, ČT2, Nova, Prima, FM rádio, včetně satelitního signálu, v analogové i digitální podobě. Přijímač si zajistí nájemníci vlastní. Montáž STA bude zajištěna do konce listopadu 2004. Cena STA dle předložené kalkulace 32.000,– Kč bude rozpočtena od měsíce prosince každému z nájemníků ve výši 160,– Kč měsíčně. Po uvedení STA do provozu bude umožněno nájemníkům domu čp. 37 umísťovat vlastní individuální antény a satelitní přijímače na objektu domu (střecha, vnější zdi, okna a stožáry) pouze s písemným souhlasem vlastníka nemovitosti.
HLA PRO 6

4) Přítomným zastupitelům byla podána informace o zajištění voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
5) Zastupitelstvo podle usnesení č. 4-7/2004 nebude prodlužovat veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Obec zajistí od 1.1.2005 prostřednictvím starosty pracovníka, který bude na základě pracovní smlouvy vykonávat pro naší obec přestupkovou agendu. Tento pracovník podá do konce roku 2004 přihlášku ke složení příslušné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (VP) u Institutu pro místní správu Praha v nejbližším možném termínu v Benešově.
HLA PRO 6

Různé:
6) Příspěvek obce ZOO na chov výrů velkých nebyl uzavřen z důvodu nejasných smluvních podmínek. Další potřebné informace zajistí do příštího jednání ZO J. Vašková.

6.1) Rozhodnutí nepadlo ani ve věci zajištění auditu hospodaření obce v příštím roce. Do konce ledna budou připraveny konkrétní návrhy na schválení krajského nebo komerčního auditora ZO. Zajistí Ferschmann, Vašková.
HLA PRO 6

6.2) V neděli 5. prosince uspořádá obec pro děti mikulášskou nadílku od 16 hodin v místní restauraci.
HLA PRO 6

6.3) V sobotu 27. listopadu se koná od 18 hodin v místní restauraci výroční valná hromada SDH Němčovice. Za obec se zúčastní starosta a místostarosta.

Usnesení zastupitelstva obce 9/2004:
Zastupitelstvo obce ruší:
– usnesení č. 2/4-2/2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– uzavření KS podle čl. 2/2
– doplatek za pozemky podle SS čl. 2/3
– žádost o převod pozemků podle čl 2/4
– nabytí vlastnických práv podle čl. 2/5
– smlouvu o převodu techniky podle čl. 2/6
– postup při montáži individuálních antén podle čl. 3/2
– způsob vedení přestupkové agendy podle čl. 5
– bezúplatný převod techniky na obec podle čl. 6/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o stavu stavebních prací v čp. 37
– informace o zajištění voleb do Zastupitelstva PK

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s montáží STA podle čl. 3/2
– s postupem zajištění auditu podle čl. 6/2
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 16. prosince 2004.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod.

Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Liška Vladimír

Otevřít přílohu…

Komentáře