Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Liška, Spal, Vašková)
Omluveni:Opička
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Provozní záležitost domu čp. 37 v obci Němčovice
4) Smlouva o dopravní obslužnosti
5) Dílčí úprava rozpočtu obce
6) Různé:
– připojení ADSL
– zajištění turistické trasy
– smlouva o převodu techniky
Ověřovatelé zápisu: Spal, Liška
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/5, 2/6, 3, 5/3 – 7/2004
2/5, 5, 5/7-6/2004
Nesplněno: 2/3, 2/4, 2/7, 4, 5/1-7/2004
2/6, 5/6-6/2004
8 – 4/2004 4/2, 8/2 – 2/2004 trvá
6/2 -11/2003 úkol průběžný 9/6-6/2003 trvá

2/1 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 219/3 v k.ú. Němčovice o výměře 791 m2 se písemně přihlásili manželé Bělohlávkovi z Radnic a souhlasí se stanovenou kupní cenou 39.550,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce října 2004. HLA PRO 5

2/2 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 219/2 v k.ú. Němčovice o výměře 790 m2 se písemně přihlásili manželé Pondělíkovi z Rokycan a souhlasí se stanovenou kupní cenou 39.500,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce října 2004. HLA PRO 5

2/3 Na základě schváleného záměru obce upravit průběh hranic pozemku v souvislosti s výstavbou KČOV, vypracovala Geodetická kancelář ing. Stránského geometrický plán, podle kterého bude provedena směna části pozemků. Díl „a“ z pozemku pč. 55/2 o výměře 160 m2, díl „f“ z pozemku pč. 58/1 o výměře 17 m2, díl „g“ z pozemku pč. 58/3 o výměře 18 m2, ve vlastnictví paní Marie Solarové bude bezúplatně směněn za díl „c“ z pozemku pč. 58/2 o výměře 49 m2 ve vlastnictví Obce Němčovice, vše v k.ú. Němčovice. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku (geometrický plán, kupní smlouva, návrh na vklad, kolek 500,- Kč a daň z převodu FÚ) budou uhrazeny Obcí Němčovice. Zastupitelstvo souhlasí, pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy a zajištěním vkladu SS do KN.
HLA PRO 5

3/1 Starosta informoval zastupitele o dílčím čerpání provozních nákladů na údržbu a opravy v bytovém domu čp.37, rozpočet za I-III/IV 2004, dosud bylo vyčerpáno 45.917,– Kč (výměna vodovodní baterie, 2 ks el. bojlerů, kotle, vyčištění studny, rozbor vody, sklenář, kominík, elektřina na chodbě a čerpadlo na vodu). Nájemné je placeno nájemníky (Ferschmann, Opička, Pavelka) včas a ve správné výši, dluh nájemníka Svobody činí k 31.8.2004 4.726,– Kč.

3/2 Starosta podal návrh, aby nájemníkům bydlícím v 1. patře bytového domu čp. 37 byl snížen nájem za zhoršenou kvalitu bydlení v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi (vestavba 2BJ a výměna střechy) takto: za měsíc srpen – 50 %, za měsíc září – 30 %, za měsíc říjen – 20 % z nájmu bytu. Nájemné bude odpočteno tak, že nájemníci uhradí místo poslední platby nájemného v roce (splatné 15.prosince) pouze úhradu za služby ve výši 220,– Kč. O částku 2.330,– Kč bude snížen rozpočet provozních nákladů na údržbu a opravy v roce 2004.
HLA PRO 5

3/3 Škody způsobené průnikem vody do bytů v 1. patře domu čp. 37 v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi (vestavba 2BJ a výměna střechy) budou odškodněny z pojistek Obce Němčovice a stavební firmy. Škoda vznikla na malbách v bytech. Úhrada za malování bude provedena úhradou faktury v plné výši, bude-li provádět nájemníkovi malování firma, nebo paušálem vypočteným pojišťovnou, vymaluje-li si nájemník sám.
HLA PRO 5

3/4 Zastupitelstvo projednalo systémový návrh na postupný přechod způsobu topení z pevných paliv na ekologické topení tepelným čerpadlem v bytovém domě čp. 37 takto: V bytě v přízemí (nájemník P. Svoboda) bude provedena výměna kotle na tuhá paliva za elektrokotel, který bude po dokončení bytů přeinstalován do nového bytu ve II. patře. Elektrokotle, které zde budou instalovány, budou použity po uvedení tepelného čerpadla do provozu jako centrální dotopné zdroje. Tepelné čerpadlo bude umístěno ve sklepním prostoru přístavby obecního úřadu. Předpokládané uvedení TČ do provozu je jaro 2006.
HLA PRO 5

4) Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku jako podílu na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje ve výši 3.840,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy, účetní zajistí převod peněz na příslušný účet kraje.
HLA PRO 5

5) Starosta podal návrh na dílčí úpravu obecního rozpočtu v kapitole odpadové hospodářství, navýšením celkem o 60.000,– Kč, které bude kryté z rezerv obce. Důvodem je výrazné zvýšení ceny za odvoz popelnic v roce 2005 způsobené změnou DPH z 5 na 19 % a zvýšením ceny za skládkování. Cena za 1 popelnici v režimu 52 svozů se v roce 2005 zvýší z 1.110,– Kč na 1.640,– Kč, celková cena za svoz bude činit za Obec Němčovice 63.180,– Kč. Nabídka firmy, který provádí svoz popelnic je sleva ve výši 7 % z celkové ceny, v případě, že bude provedena úhrada za rok 2005 do 31.12.2004. Sleva je v tomto případě 4.422,– Kč. Starosta se pověřuje zajistit slevu na příští rok, účetní provede úpravu v rozpočtu obce a úhradu částky 58.757,– Kč do 31.12.2004. HLA PRO 5

6) Různé:
6/1 Na základě nabídky Telecomu bude v kanceláři Obecního úřadu zřízena výkonná internetová přípojka ADSL, čímž bude zajištěno trvalé připojení, bude možné připojit další zájemce o internet v obci, budou sníženy náklady na provoz telefonních linek. Dalším jednáním je pověřen starosta a webmaster. HLA PRO 5

6/2 Starosta informoval o průběhu schůzky s vlastníky pozemků, na základě žádosti Klubu českých turistů, Oblastní rada značení Plzeňsko o pomoc při zajištění průchodnosti turistické stezky v pravobřežní části řeky Berounky. Zastupitelstvo schvaluje stanovisko obecního úřadu, které řeší průchod turistům po červené značce tak, že v případě, že k průchodu turistické stezky dají souhlas všichni vlastníci dotčených pozemků, povede stezka podle zákresu v katastrální mapě. V případě, že nebude vydán souhlas vlastníků, nebo budou opakovaně ničeny značky KČT, bude dána turistům k dispozici cesta ppč. 1232/2, kterou má Obec Němčovice v nájmu. Obecní úřad pak požádá vlastníky nemovitostí čp. 31 a 43 v Olešné o odstranění plotu, který dosud brání v průchodu po cestě ppč. 1232/2 v k. ú. Olešná u Radnic. HLA PRO 5

6/3 Starosta informoval o nabídce KŘ ZHS PK o možnosti bezúplatného převodu vyřazené techniky na obce. Starosta se pověřuje provedením prohlídky techniky a k podpisu převodní smlouvy. HLA PRO 5

Usnesení zastupitelstva obce 8/2004:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– uzavření KS podle čl. 2/1,2/2
– směnu pozemků podle čl. 2/3
– snížení nájemného podle čl. 3/2
– smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku jako podílu na zajištění dopravní obslužnosti
– dílčí úpravu rozpočtu podle čl. 5
– stanovisko obecního úřadu podle čl. 6/2
– bezúplatný převod techniky na obec podle čl. 6/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o čerpání provozních nákladů na opravy a údržbu v čp. 37
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s postupem při řešení likvidace škod v čp. 37 podle čl. 3/3
– s postupem přechodu způsobu topení v čp. 37 podle čl. 3/4
– s připojením ADSL podle čl. 6/1
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 4. listopadu 2004.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod. Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Liška Vladimír

Otevřít přílohu…

Komentáře