Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Nová, Opička, Spal, Vašková)
Omluveni: Liška
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Informace o ÚPO
4) Veřejnoprávní smlouva
5) Různé
Ověřovatelé zápisu: Spal, Vašková
Zapisovatel: Opička
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5 – 6/2004
Nesplněno: 2/5, 2/6, 5, 5/6, 5/7-6/2004
8 – 4/2004 4/2, 8/2 – 2/2004 trvá
6/2 -11/2003 úkol průběžný 9/6-6/2003 trvá

2/1 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 219/1 v k.ú. Němčovice o výměře 783 m2 se písemně přihlásili manželé Markovi z Rokycan a souhlasí se stanovenou kupní cenou 39.150,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2004. HLA PRO 5

2/2 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 79/36 v k.ú. Kamenec o výměře 767 m2 se písemně přihlásili manželé Krojidlovi z Prahy a souhlasí se stanovenou kupní cenou 38.350,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2004. HLA PRO 5

2/3 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořených dílů č. 1, 2, 4, 5 z pozemku pč. 18/6 a 18/10 v k.ú. Němčovice o celkové výměře 657 m2 se písemně přihlásili manželé Fajmonovi z Němčovic a souhlasí se stanovenou kupní cenou 26.280,– Kč. Na pozemek bude vloženo věcné břemeno průchodu kanalizace pro oprávněnou obec Němčovice. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce září 2004. HLA PRO 5

2/4 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného dílu č. 6 z pozemku pč.18/10 v k.ú. Němčovice o výměře 159 m2 se písemně přihlásili manželé Eberovi z Prahy a souhlasí se stanovenou kupní cenou 6.360,– Kč. Na pozemek bude vloženo věcné břemeno průchodu kanalizace pro oprávněnou obec Němčovice. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce září 2004.
HLA PRO 5

2/5 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného dílu č. 3 z pozemku pč.18/10 v k.ú. Němčovice o výměře 478 m2 se písemně přihlásili manželé Elhotovi z Plzně a souhlasí se stanovenou kupní cenou 19.120,– Kč. Na pozemek bude vloženo věcné břemeno průchodu kanalizace pro oprávněnou obec Němčovice. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce září 2004. HLA PRO 5

2/6 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného dílu č. 7 z pozemku pč.18/10 v k.ú. Němčovice o výměře 168 m2 se písemně přihlásili manželé Eberovi z Prahy a manželé Fajmonovi z Němčovic. Podle usnesení ZO ze dne 22.7.2004 byli zájemci písemně vyzváni o podání nabídky ceny v zalepené obálce označené zřetelně nápisem NABÍDKA ve lhůtě do 15ti dnů. Obálky otevře a vyhodnotí tříčlenná komise složená ze zastupitelů Ferschmann, Spal a Vašková. Na pozemek bude vloženo věcné břemeno průchodu kanalizace pro oprávněnou obec Němčovice a bude prodán vyšší nabídce.
HLA PRO 5

2/7 Pro zajištění průchodu občanům Obec Němčovice uzavře bezplatnou nájemní smlouvu na místní komunikaci ppč. 1232/2 o výměře 2848 m2 v k. ú. Olešná u Radnic od společnosti Libštejsnké lesy s.r.o. Starosta je pověřen podpisem NS do konce září 2004. HLA PRO 5

3) Starosta informoval přítomné o připomínkách dotčených orgánů státní správy k vypracovanému zadání územního plánu obce. Zamítavá stanoviska jsou k lokalitě 10 a 17 a k umístění sběrného dvora. Po konzultaci změní Krajský úřad OŽP své stanovisko na souhlasné u lokality č. 17, lokalitu č. 10 obec zruší a MěÚ Rokycany OŽP změní své stanovisko ke sběrnému dvoru. Na základě těchto doplňků a změn lze pokračovat ve schvalování ÚPO. HLA PRO 5

4) Z důvodu skončení platnosti veřejnoprávní smlouvy k 31.12.2004, uzavřené s Městem Radnice o vedení přestupkové komise pro správní obvod obce Němčovice, zastupitelsvo obce rozhodlo o jejím ukončení podle § 66e odst 3 zák. s tím, že obec zřídí od 1.1.2005 přestupkovou komisi vlastní. Starosta je pověřen provedením potřebných úkonů v této věci.
HLA PRO 5

5/1) Starosta informoval o stavebních pracích v obci. Do konce týdne bude sejmuta střecha a krov bytovky, další týden zahájí firma Číha, Lídl tesařské práce, předpoklad je dokončit střechu do konce září. Vestavba 2BJ pak bude pokračovat v zimních měsících a předpokládá se jejich kolaudace na jaře 2005.

5/2) Starosta informoval o zahájení stavby Kořenové ČOV, firma Šindler by měla práce dokončit do konce roku 2004, podle počasí by na jaře byla provedena pouze výsadba. Předpokládáné náklady stavby činí 3,9 mil. Kč.

5/3) Starosta informoval o přidělení dotace z POV na opravu němčovické kapličky ve výši 70 tis. Kč na opravu střechy a klempířských prvků. Střecha by měla být dokončena do konce roku 2004.

6) Různé: Starosta přečetl dopis právního zástupce pana Vyčichla, kterým požaduje odstranění části stavby v Olešné provedené v roce 1996 jako protipovodňové opatření. Text odpovědi obce byl přečten a zastupitelstvo s ním vyslovilo souhlas. HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– převody pozemků dle čl. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5,
– postup prodeje pozemku podle čl. 2/6
– pronájem pozemku podle čl. 2/7
– postup při změnách zadání zpracování ÚPO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o přípravě stavby KČOV
– informace o průběhu opravy střech y a vestavby 2 BJ na čp. 37
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s přijetím dotace z programu POV na opravu kapličky v Němčovicích
– s textem dopisu JUDr. Šťastnému
HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. září 2004 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,30 hod.
Zapsala: Opička Jiří v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jiřina Vašková, Spal František

Otevřít přílohu…

Komentáře