Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( K.Ferschmann, Vašková, Spal, Pavelková, Bc.J.Ferschmann,Sadílek, Mgr. Horvátová (od 19,15)
Hosté: 0
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Revokace usnesení ZO
3) Převody nemovitostí
4) Předávací protokol a úhrada faktury za TČ
5) Smlouva o dílo a úhrada faktury
6) Úprava rozpočtu
7) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková
Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání. HLA PRO 6

V úvodu starosta poděkoval bývalému členovi zastupitelstva Vladimíru Liškovi za jeho vykonanou práci a předal mu drobný dárek. Po projednání několika technických záležitostí s novými zastupiteli (vstup do kanceláře OÚ- předání klíčů) bylo dále dojednáno, že bude všem zastupitelům předán neprodleně text zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Pak bylo přistoupeno k jednání podle schváleného programu.

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1,2/2,3,4,5,6,7,8/2,8/3,8/4-9/2006 2/1-6/2006
Nesplněno: 8/1-9/2006 6/1,6/2-8/2006 4,7-7/2006 8/2-4/2006,
7/1,7/2-2/2006, 10/1-10/2005, 7/2-9/2005, 5-10/2004 = trvá

2) Zastupitelstvo obce ruší dosud nesplněné usnesení č. 10/1-10/2005 – o umístění dopravní značky, omezující vjezd vozidel nad 3,5 t. na místní komunikaci do Zahradní ulice. Důvodem je skutečnost, že propojovací část nové komunikace je již ve výstavbě a problém s projížděním nákladních vozidel po části této komunikace tak bude odstraněn. HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit pozemek pč. 62/3 o výměře 398 m2, vedený jako orná půda, ve vlastnictví obce Němčovice za ppč. 62/4 o výměře 396 m2 zahrada, ve vlastnictví P. Berana z Prahy, oba v k. ú. Němčovice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků pč. 62/5 o výměře 182 m2, vedeného jako orná půda, ppč. 62/4 o výměře 396 m2 zahrada, ppč. 419/1 o výměře 124 m2 ostatní plocha v k. ú. Němčovice, celkem se k prodeji nabízí 702 m2, podle ÚPO se jedná o stavební pozemek. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí díla stavby TČ v objektu čp. 37 od firmy G-Term, dokončeného v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. GT 06041 se záruční dobou 60 měsíců a úhradu faktury č. FA-06-14911 na částku 882.331,– Kč. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 024/2006 s firmou Montyfaj s.r.o., na topenářské práce vč.připojení ke strojovně TČ v objektu čp. 37 a úhradu faktury č. 199/06 na částku 239.999,– Kč. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh zastupitelky obce Jiřiny Vaškové na úpravu rozpočtu obce za třetí čtvrtletí letošního roku. Úpravy se týkají skutečného čerpání schváleného rozpočtu podle jednotlivých jeho kapitol v souladu s rozpočtovými pravidly. Upravený rozpočet je přiložen k zápisu. HLA PRO 7

7) Různé:
Zastupitel Bc.Jakub Ferschmann podal několik námětů pro další činnost obce v následujícím období, kterými by se mělo zastupitelstvo obce zabývat. Zeptal se, zda by nebylo pro obec výhodnější být dobrovolným plátcem DPH, dále navrhl zpřístupnění zasedání zastupitelstva obce občanům online kamerou, jejíž záznam by byl přenášen pomocí obecní internetové sítě NE-NET a závěrem podal návrh, aby v průběhu zasedání zastupitelstva obce nebylo povoleno v sále kouřit. Zastupitelstvo obce se usneslo na těchto závěrech:

7/1) Zastupitelé J. Ferschmann a M. Sadílek do příštího zasedání zastupitelstva obce připraví rozbor příjmů a výdajů obce za rok 2006 ve dvou modelových variantách obce jako plátce a neplátce DPH tak, aby o této věci mohlo být dále jednáno. HLA PRO 7

7/2) Starosta a zastupitel J. Ferschmann připraví anketu pro občany, ze které by se dalo zjistit, zda by o přenos jednání zastupitelstva obce obecní internetovou sítí NE-NET byl zájem. Termín do konce roku 2006. HLA PRO 7

7/3) V souvislosti s usnesením č. 7/2-10/2006 zajistí občanům Bc. J. Ferschmann aktivaci nahlášených e-mailových adres s doménou nemcovice.cz. Termín do konce roku 2006.

7/4) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zákaz kouření v jednacím sálu po dobu zasedání zastupitelstva obce a to od příštího jednání. HLA PRO 4, ZDR 2, PROTI 1

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr směny a prodeje pozemků podle čl. 3/1 a 3/2
– převzetí díla a úhradu fa podle čl. 4
– uzavření smlouvy o dílo a úhradu fa podle čl. 5
– úpravu rozpočtu obce za III/IV podle čl. 6
– zákaz kouření podle čl. 7/4
Zastupitelstvo obce ruší:
– usnesení č. 10/1-10/2005 podle čl. 2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– provedení aktivace e-adres podle čl. 7/3
Zastupitelstvo obce pověřuje:
– Bc. J. Ferschmanna a M. Sadílka rozborem financování obce podle čl. 7/1
– starostu a Bc. J. Ferschmann přípravou ankety podle čl. 7/2
HLA PRO 7

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,55 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Danuše Pavelková, František Spal

Komentáře