Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Liška, Nová, Opička, Spal, Vašková)
Omluveni: -0-
Hosté: -0-
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Schválení vyhlášky OZV č. 3/2004
4) Úprava rozpočtu obce
5) Stav požární nádrže v Němčovicích
6) Různé

Ověřovatelé zápisu: Spal, Liška
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 3, 4, 6/2, 6/3 – 5/2004
Nesplněno: 8 – 5/2004
4/2, 8/2 – 2/2004 trvá
6/2 -11/2003 úkol průběžný
9/6-6/2003 trvá
2/1 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 219/4 v k.ú. Němčovice o výměře 788 m2 se písemně přihlásili manželé Míkovi z Plzně a souhlasí se stanovenou kupní cenou 39.400,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2004. HLA PRO 6

2/2 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 79/35 v k.ú. Kamenec o výměře 761 m2 se písemně přihlásili manželé Hršelovi z Prahy a souhlasí se stanovenou kupní cenou 38.050,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2004. HLA PRO 6

2/3 Na vyhlášený záměr prodeje pozemku pč. 167 v k.ú. Kamenec o výměře 468 m2 se písemně přihlásili manželé Opičkovi z Němčovic a souhlasí se stanovenou kupní cenou 23.400,– Kč. Zastupitelstvo souhlasí se snížením kupní ceny o 50 % jako výraz podpory občanům v obci trvale bydlících a se splátkovým kalendářem. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ, který bude proveden po úhradě ceny pozemku. HLA PRO 6

2/4 Na vyhlášený záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 1000/93 v k.ú. Olešná u Radnic o výměře 67 m2 se písemně přihlásili manželé Přibíkovi z Volduch a souhlasí se stanovenou kupní cenou 5.350,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce srpna 2004. HLA PRO 6

2/5 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat nově vytvořené pozemky na zahrady, označené jako díly č. 1 – 7 (předběžná parcelace), na částech pozemků pč. 18/6 a 18/10 o celkové výměře 1.462 m2, v k.ú. Němčovice, ve vlastnictví obce Němčovice. Základní cena pozemků (50,– Kč/1m2) se snižuje na 40,– Kč/1m2, tj. o hodnotu věcného břemene průchodu kanalizace pro oprávněnou obec Němčovice, které bude vloženo na všech prodávaných dílech. V případě více zájemců o jeden díl bude použita obálková metoda a pozemek prodán vyšší nabídce. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
HLA PRO 6

2/6 Starosta podal návrh na nákup části pozemku v katastrálním území Olešná u Radnic do vlastnictví obce a to ppč. 936/1, vedený jako trvalý travní porost o výměře cca 8.000 m2 za smluvní cenu 30.000,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce roku 2004. HLA PRO 6

3) Zastupitelé projednali návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek IV), odst. 3) ve znění: Sazba poplatku podle čl. III, odst. 1) vyhlášky se snižuje o 200,– Kč poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, se bez náhrady ruší s účinností od 1.1.2005. HLA PRO 6

4) Úprava rozpočtu obce:
4/1 Po zprávě o čerpání obecního rozpočtu za I. pol. roku, přečetla zastupitelka pověřená vedením účetnictví J. Vašková návrh rozpočtových úprav. Podle auditu zastupitelstvo souhlasí s vyřazením položek podle vyhl. č. 505, § 33 ve znění jeho zápisu. Schvaluje opravné položky účetnictví obce č. 315, 331, 336, 342 a 379.
4/2 Podle sestavy rozpočtu za I. pololetí jsou výdaje obce čerpány v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 48,9 %, plánované příjmy obce jsou nižší, činí 43 %. Nenaplnění příjmové části rozpočtu je z větší části způsobeno zadržováním daní FÚ, který je převádí na obec až ke konci rozpočtového roku. Schválené změny rozpočtu obce v jednotlivých kapitolách jsou v příloze zápisu. HLA PRO 6

5) K situaci poklesu vydatnosti pramenů, které napájejí požární nádrž v Němčovicích, vypracoval stanovisko hydrogeolog ing. Vladimír Dyk, z firmy GEKON s.r.o. Plzeň. Konstatoval, že:
1. Nový odběr podzemních vod v těsném okolí není příčinou vydatnosti pramenů.
2. Nebyly v okolí prováděny liniové nebo jiné stavby.
3. Vydatnost pramenů ovlivnily klimatické vlivy v loňském roce poklesem hladin
podzemních vod až o několik decimetrů.
4. Definitivním řešením problému by bylo vybudování hlubšího zdroje vody – vrtu nebo
kopané studny v západní části areálu. Odhad hloubky vrtu je cca 20 m.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provedení vrtu pro dostatek vody v nádrži, pověřuje starostu jednáním o vypracování projektu vrtu a zajištěním jeho financování.
HLA PRO 6

6) Různé:
6/1 Starosta informoval o stavu příprav stavby KČOV. Byl vypracován finanční projekt investiční akce pražskou formou VRV a.s. za částku 17.850,– Kč, MŽP vydalo rozhodnutí o registraci akce v programu 215110 Revitalizace říčních systémů, evidenční č. 2151170114 se souhrnem investičních zdrojů ve výši 3,9 mil. Kč. Předpoklad zahájení stavebních prací je srpen 2004.
6/2 Na základě dopisu MěÚ Rokycany, sociálního a zdravotního odboru ze dne 19.7.2004 projednalo zastupitelstvo obce požadavek pověřit výkonem přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí jinou obcí a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Přenesenou působnost na tomto úseku bude zajišťovat obec nadále sama. HLA PRO 6
6/3 ZČE informovala o přerušení dodávky elektřiny dne 12.8.2004 od 8 do 12 hodin v chatách v Olešné. 5/4 Starosta navrhl podat žádost do programu POV Mikroregionu Radnicko na opravu kapličky v Němčovicích ve výši 70 tisíc Kč. Zajistí starosta, termín do konce července 2004. HLA PRO 6
6/5 Starosta informoval o odebrání vzorků vody akreditovanou laboratoří v obecních studnách v Němčovicích a Olešné a ve studni manželů Vopatových.
6/6 Starosta informoval o tom, že zahájil správní řízení s provozovatelem kiosku v Olešné o udělení pokuty fyzické osobě oprávněné k podnikání, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí.
6/7 Starosta informoval o jednání se Svazem českých turistů o umístění informační turistické mapy v Olešné u řeky a o tom, že svolá jednání s vlastníky dotčených pozemků ve věci zajištění průchodu turistů po červené značce okol řeky Berounky.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej pozemků dle čl. směnnou smlouvu podle čl. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
– záměr prodeje pozemků podle čl. 2/5
– nabytí pozemku podle čl. 2/6
– obecně závaznou vyhlášku č.3/2004
– vyřazení účetních položek podle čl. 4/1
– úpravu rozpočtu obce podle čl. 4/2
– záměr provedení vrtu podle čl. 5
– výkon přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí obcí

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o přípravě stavby KČOV
– informace o zahájení správního řízení podle čl. 6/6
– informace o přerušení dodávky elektřiny v Olešné
– informace o jednání se SČT

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s podáním žádosti do programu POV na opravu kapličky
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. srpna 2004 od 19 hodin do místní restaurace.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.
Zapsala: Opička Jiří v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Liška, Spal František

Komentáře